Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Hyrylän keskustan taideohjelma

TUUDno-2019-2022

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin integroituna taiteena ja sitä voi olla rakennusten välitiloissa, kaduilla, aukioilla sekä puistoissa. Taide voi olla julkista tai yksityistä, mutta se on aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan. Taide tuo rakennettuun ympäristöön monia hyötyjä. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide auttaa luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja.

Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa muodoissaan, unohtamatta jokaisen kuntalaisen omaa ”elon taidetta”. Tuusula on kunta, jossa taide ja luonto lyövät kättä uniikilla tavalla. Tuusula on inspiroinut taiteen- ja kulttuurintekijöitä aina Jean Sibeliuksesta Eino Leinoon, tämän päivän taiteilijoita unohtamatta. Tuusulassa on kauneutta, joka näkyy ja tuntuu.

Hyrylän keskustan taideohjelmaa on valmisteltu toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty kaksi erillistä työpajaa. Taideohjelman pohjana on toiminut jo voimassa ja toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston taideohjelma, ja alueiden väliltä löytyy myös kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.

Hyrylän keskustan alueella sovelletaan 2 % taideprosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustan alueella kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja osassa julkisista hankkeista noin 2 % budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset hankkeet vastaavat itse taiteen hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman noudattamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen, maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee näin ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- ja tai sisätiloissa, esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa museo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).

Julkista taidetta hankitaan keskustan alueen julkisten hankkeiden budjetista varatulla taiderahalla. Kun keskustan alueella käynnistyy esimerkiksi puiston, aukion tai uuden reitin suunnittelu, harkitsevat kunnallistekniikka ja keskustaprojekti yhdessä, mihin hankkeisiin budjetoidaan mukaan noin 2 % keskustan taidetta varten. Taiteen hankinnan koordinoinnista vastaa keskustaprojekti. Tarvittaessa keskustaprojektin varoista kustannetaan taidekoordinaattori ohjaamaan taidehankintoja. Taidekoordinaattorin hyödyntäminen takaa taiteilijavalintojen ja sopimuspuolen sujuvuuden, sekä laadukkaan lopputuloksen. Taiteilijavalintojen yhteydessä taiteilijat arvioivat teoksensa huoltokustannukset, jotka ohjataan museon restaurointivaroihin. Taideteosten ylläpidosta vastaa tämän jälkeen museo.

Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja n. parin vuoden välein. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.

Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat keskustan alueella. Alueelta on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee korostaa taiteen keinoin. Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu 6 kappaletta ja muita mahdollisia sijoituspaikkoja 7 kappaletta. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Esimerkiksi tori voi tarkoittaa nykyisen torin alueen sijaan tulevan keskustan uusia keskeisiä aukiotiloja. Jokipuiston suulle mahdollisesti rakennettavassa parkkitalossa taide tulee sijoittaa rakennuksen julkisivupintaan. Palvelu- ja liikekeskushankkeessa on tärkeää huomioida taide osana julkista tilaa. Kun kunnantalon purkamista aletaan suunnitella, tulee tutkia mahdollisuus järjestää kunnantalolla purkutaidenäyttely.

Hyrylän taideohjelma viedään kolmeen lautakuntaa: Kuntakehityslautakuntaan, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja Tekniseen lautakuntaan, ja näiden jälkeen taideohjelman hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

Ehdotus

Esittelijä

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, pia.sjoroos@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
 • hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
 • hyväksyä, että valituista kunnallistekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan jatkossa varata n. 2 % julkisia taidehankintoja varten. 

----

Puheenjohtajan avattua keskustelun, esittelijän teki seuraavan muutoksen päätösehdotukseen:

 • hyväksyä, että valituista kunnallistekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan jatkossa varata n. 2 % julkisia taidehankintoja varten. 

Muutetaan seuraavanlaiseksi

 • hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.

Päätös

Kuntakehityslautakunta päätti osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle, että

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
 • hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
 • hyväksyä, että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
 • hyväksyä,​ että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa,​ kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
 • hyväksyä,​ että myöhemmin valituista yhdyskuntatekniikan keskustan alueen projektien budjeteista voidaan mahdollisuuksien mukaan jatkossa varata esimerkiksi noin 2% julkisia taidehankintoja varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta on 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman (§ 127). Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019 pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia (§433). Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrylän keskustan taideohjelma käsitellään uudelleen.

Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa muodoissaan, niin arkipäivän elämässä, asumisessa, liikkumisessa kuin luonnossa. Tuusulan brändiin ja osin Tuusulan kunnan strategiaan perustuen Kaavoituksessa on valmisteltu Hyrylän keskustan taideohjelmaa toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty kaksi erillistä työpajaa. Julkisen taiteen pääsijoituskohteiksi on valikoitunut kuusi pistemäistä kohdetta sekä kolme aluekohdetta, jonne voidaan sijoittaa useampia taideteoksia. Lisäksi on valikoitunut seitsemän muuta kohdetta, jotka soveltuisivat julkisen taiteen paikaksi. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Tavoitteena on, että vähintään puolet näistä kohteista toteutuu taideohjelman myötä. Taideohjelman pohjana on toiminut jo voimassa ja toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston taideohjelma. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.

Hyrylän keskustan alueella sovelletaan 2 %:n taideprosenttiperiaatetta. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustan alueella kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja osassa julkisista hankkeista noin 2 % budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset hankkeet vastaavat itse taiteen hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman noudattamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen, maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee näin ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- tai sisätiloissa, esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa museo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).

Julkista taidetta on taideohjelman mukaan esitetty hankittavan varaamalla valikoiduissa rakennushankkeissa rahaa taiteen toteutumista varten esimerkiksi 2 % hankkeen budjetista. Rahoituksesta vastaa Kunnallistekniikka. Keskustaprojekti määrittää, mitkä ovat ne yleisten alueiden investoinnit, joista taideohjelmaan varattavat rahat on budjetoitava. Keskustaprojekti myös vastaa taideohjelman toteutuksesta. Toteutusta kommentoi Museo ja tarvittaessa hankintoja koordinoimaan palkataan keskustaprojektin varoista taidekoordinaattori. Mahdollisesti tarvittavat luvat taiteelle hakee Keskustaprojekti tai taidekoordinaattori. Taiteen kunnossapidosta vastaa Museo, jolle varataan taidehankinnan tilausvaiheessa esimerkiksi 1…5 % teoksen hinnasta konservointivaroihin teoksen kunnossapitoa varten.

 

Lausunto

Taiteen voimakkaampi huomioiminen sekä julkisissa että yksityisissä rakennushankkeissa Hyrylän keskusta-alueilla tukee hyvin Tuusulan kunnan kulttuurijatkumoa. Taiteella voidaan edistää hyvän ja viihtyisän ympäristön luontia, mutta taide yksistään ei sitä kuitenkaan luo. Hyvä ja viihtyisä ympäristö muodostuu kokonaisuudesta, johon kuuluu myös taidetta ympäröivä infrastruktuuri sen laajassa merkityksessä.

Hyrylän keskustan taideohjelma on lähtökohtaisesti hyvä. Siinä on esitetty keskeisimmät taidekohteet, joskin niiden paikat varmasti vielä muuttuvat, kun Hyrylän keskustan kaavoitus etenee. Kohteen rajaus on selkeä. Rahoitus-, toteutus- ja kunnossapitovastuita on pohdittu. Ennen lopullista hyväksyntää taideohjelma vaatinee kuitenkin eräitä täsmennyksiä, koska ohjelma tulee toimimaan kuntaa sitovana ohjenuorana usean vuoden ajan, ja ohjelmaa tulevat tulkitsemaan muutkin, kuin sitä valmistelemassa olevat tahot. Tekninen lautakunta kiinnittää ohjemassa huomiota seuraaviin seikkoihin:

 • Taideohjelmassa ei ole määritetty termejä ”Keskustaprojekti”, ”JLLR” ja ”Kunnallistekniikka”. Kuntakehityslautakunnan esittelytekstistä käy ilmi, että lyhennys JLLR tulee sanoista Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä, mutta selkeyden vuoksi se on syytä avata myös varsinaisessa ohjelmassa. Samoin Keskustaprojekti on sanana hieman epäselvä. Tällä tarkoitetaan ilmeisesti Kasvu ja ympäristö -toimialueen organisaatioon kuuluvaa palveluyksikköä, mutta verrattaessa taideohjelmassa esitettyyn ”Keskustaprojektin” rooliin syntyy mielikuva, että ”Keskustaprojekti” olisi laajempikin organisaatio. Kuntaorganisaatiossa ei ole sellaista yksikkö kuin ”Kunnallistekniikka”. Tällä tarkoitettaneen ilmeisesti ”Yhdyskuntatekniikkaa”.
 • Yksityisen hankkeen kulkukaaviossa ei otettu huomioon sitä, että yksityinen taide voi joissain tapauksessa sijoittua myös yleiselle alueelle. Kunnan hallintosäännössä yleisten alueiden valvonta ja vastuu niiden käytöstä, eri toimintojen yhteensovittamisesta ja turvallisuudesta on delegoitu tekniselle lautakunnalle ja sen alaisille palveluyksiköille. Viimeistään valvontavaiheessa, ts. käytännössä lupahakemusvaiheessa, rakennusvalvonnan on kuultava Yhdyskuntatekniikkaa, jos taiteen sijoituslupaa haetaan maankäyttö- ja rakennuslain mukaiselle yleiselle alueelle kuten puistoon, kadulle, toriaukiolle. Yhdyskuntatekniikan kuuleminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on suotavaa, jotta mm. kunnossapito- ja liikenneturvallisuusseikat tai alueella madollisesti lähitulevaisuudessa tehtävät kaivutyöt tulevat huomioiduksi taideteoksen rakennetta, sijaintia ja pystytysajankohtaa määritettäessä.
 • Julkisen hankkeen rahoitusesitystä, 2 % ”Keskustaprojektin” määrittelemästä hankkeesta, ei voida pitää onnistuneena. ”Keskustaprojekti”, jos sillä tarkoitetaan Kasvu ja ympäristötoimialan palveluyksikköä, on kuntakehityslautakunnan alainen yksikkö ja yleisten alueiden investoinnit esittää hallitukselle ja edelleen valtuustolle tekninen lautakunta. Epäselvää on myös missä vaiheessa tämä 2 % määritetään: investointibudjetin laadinnan yhteydessä, suunnitelmien rakennussuunnitelmien valmistumisen jälkeen, kun tarkka kustannusarvio on tiedossa, vai urakkatarjoushintojen perusteella. Lisäksi on selvittämättä, miten monimutkaiseen järjestelyyn se johtaa, että investoinneista rahastoidaan osa myöhemmin toteutettavaan taidehankintaan. Parempi vaihtoehto on, että budjetin hyväksynnän yhteydessä kunnanvaltuusto myöntää vuosittain erillisen määrärahan keskusta-alueen taidehankintoihin yleisille alueille. Määräraha voi olla sidottu esimerkiksi 2 %:ksi keskusta-alueelle ao. vuonna esitettävistä investoinneista.
 • Myöskään julkisissa taidehankinnoissa toteutusta ei voi valvoa ”Keskustaprojekti”, ”Museo” ja ”Taidekoordinaattori”, koska juridinen vastuu siitä, että yleinen alue on turvallinen käyttää ja oleskella ja että alueet ovat huollettavissa kohtuukustannuksin, on teknisellä lautakunnalla ja sen alaisilla palveluyksiköillä. Osa esitetyistä taidekohteista sijoittuu myös valtion tiealueille, jolloin valvonta tulee olemaan vahvasti valtion tieviranomaisessa.
 • On erittäin hyvä, että kunnossapitovastuu on määritetty ja myös sen rahoittamista on pohdittu. Esitetty malli, jossa 1-5 % teoksen hinnasta ohjataan konservointivaroihin, saattaa olla vaikea toteuttaa käytännössä. Tämä vaatii vielä neuvotteluja kunnan taloustoimen kanssa, jotta löytyisi käyttökelpoisempi ratkaisu.
 • Mahdollisiksi lupien hakijaksi on taideohjelmassa esitetty ”Keskustaprojekti” tai ”Taidekoordinaattori”. Luvan hakija on se vastuutaho, joka pitää huolen mm. siitä, että taideteos on kunnossa eikä aiheuta vaaraa tai haittaa omaisuudelle, terveydelle eikä hengelle. Tällöin luontevin taho luvan hakijaksi on se, joka myös vastaa teoksen kunnossapidosta. Taideohjelman mukaan se on Museo. Taidekoordinaattori soveltuu luvan hakijaksi huonoimmin, koska hän on ilmeisesti ulkopuolinen konsultti.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että kunnanhallitus päättää

 • ottaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen käsittelyyn
   
 • palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun. Valmistelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että taideohjelmassa kuvatut prosessit ja vastuut eivät ole ristiriidassa lainsäädännön eivätkä kunnan hallintosäännön kanssa ja että investointien ja kunnossapidon rahoitusmallit ovat toimivat myös käytännössä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta on kokouksessaan 30.10.2019 hyväksynyt kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman (§ 127). Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta, ja viedä tämän jälkeen taideohjelma kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019 pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia (§433). Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Hyrylän keskustan taideohjelma käsitellään uudelleen.

Tuusula tunnetaan kulttuurikuntana. Taideohjelmilla ja julkisen taiteen hankinnoilla vahvistetaan tätä imagoa. Uuden brändin mukaisesti Tuusulassa painotetaan taidetta kaikissa muodoissa. Tuusulan brändiin ja osin Tuusulan kunnan strategiaan perustuen kaavoituksessa on valmisteltu Hyrylän keskustan taideohjelmaa toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia taiteen paikkoja on kerätty osallistaen sekä kuntalaisia että kunnan työntekijöitä. Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat Hyrylän keskustan alueella, jossa on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee korostaa taiteen keinoin. Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu kuusi kappaletta ja muita mahdollisia sijoituspaikkoja seitsemän kappaletta.

Taideohjelman pohjana on toiminut Rykmentinpuiston taideohjelma. Alueiden väliltä löytyy kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Hyrylän keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.

Hyrylän keskustantaideohjelmassa suositellaan käyttämään taiteeseen lähtökohtaisesti 2 % hankkeen budjetista. Tämä tarkoittaa sitä, että keskustan alueella kaikissa yksityisissä rakennushankkeissa ja osassa julkisista hankkeista noin 2 % budjetista tulee varata taidetta varten. Yksityiset hankkeet vastaavat itse taiteen hankinnasta osana rakennusprosessia. Taideohjelman noudattamisesta sovitaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen, maankäyttösopimuksen tai tontinluovutusehtojen yhteydessä. Taideohjelma koskee ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita Hyrylän keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- ja/tai sisätiloissa. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntijoina toimivat taidemuseo sekä Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR).

Taiteen hankinnan koordinoinnista vastaa keskustaprojekti. Tarvittaessa keskustaprojektin varoista kustannetaan taidekoordinaattori ohjaamaan taidehankintoja. Taidekoordinaattorin tai muun taiteen ammattilaisen käyttäminen hankkeissa auttaa taiteilijavalinnoissa ja sopimusten laadinnassa. Taideteoksen hankinnan yhteydessä taiteilijat arvioivat teoksensa elinkaaren ja mahdolliset huoltokustannukset, jotka ohjataan museon konservointivaroihin. Taideteosten ylläpidosta vastaa tämän jälkeen taidemuseo.

Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja n. parin vuoden välein. Pitkän aikavälin tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.

Aiemmin sovitun käsittelyjärjestyksen mukaisesti Hyrylän taideohjelma viedään kolmeen lautakuntaan: Kuntakehityslautakuntaan, Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan ja Tekniseen lautakuntaan, ja näiden jälkeen taideohjelman hyväksymisestä päättää kunnanhallitus.

 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

On hyvä, että Tuusulassa laaditaan taideohjelmat keskeisille keskusta-alueille. Taide luo alueiden identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Taiteen tuominen Hyrylän keskusta-alueelle tukee myös kulttuurikunnan imagoa.

Ennen lopullista hyväksyntää taideohjelma vaatii joitakin täsmennyksiä. Hyrylän taideohjelma tulee toimimaan esimerkkinä myöhemmin kunnassa laadittaville taideohjelmille. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
 

 • Taiteen sijoituspaikat ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Hyrylän taideohjelmassa mainitut taiteen sijoituspaikat eivät voi olla sitovia, koska keskusta-alue muotoutuu tulevien vuosikymmenien aikana.
 • Keskustaprojektin taiteilijan, taiteen tai yhteisöllisten taideprojektien valintavaiheessa on mukana oltava taidemuseon edustaja, joka varmistaa sekä taiteen laadun että sujuvan valintaprosessin (sisältäen sopimukset). Museon edustaja voi olla myös hankkeeseen palkattu taidekoordinaattori, kuraattori ja/tai taiteilija. Julkisen taiteen tilauksessa ohjauksella on merkittävä rooli työprosessien onnistumisessa ja taiteen laadun varmistamisessa, vaikka taiteellinen vastuu on luonnollisesti taiteilijalla. varat
 • Teokset kuuluvat valmistumisen jälkeen taidemuseon hoidon ja inventoinnin piiriin vain, jos museon edustaja on ollut osallisena teosvalinnassa ja varmistamassa, että teoksia on mahdollista huoltaa. Ammattitaiteilijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa tulee olla ylläpito-ohjeet ja teoksen arvioitu elinkaari. Käytännössä teosten ylläpitoa toteutetaan tarveharkinnan mukaan yhteistyössä taiteilijan, teknisen toimen ja/tai ulkopuolisten konservaattoreiden tai taideteoksessa käytetyn materiaalin asiantuntijan kanssa.
 • Taideohjelmaa päivitettäessä täytyy sopia, miten teosten ylläpito ja niistä syntyvät huoltokustannukset hoidetaan.
 • Hankkeita toteutettaessa on lisärahoitusvaihtoehtoina otettava huomioon mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet (esim. Taike) 
 • Taideohjelman mukaan mm. ”Valituissa rakennushankkeissa julkisen taiteen toteuttamista varten varataan esimerkiksi 2 % hankkeen budjetista” ja ”Keskustaprojekti määrittelee hankekohtaisesti, mihin tekniikan hankkeisiin prosenttiperiaatetta sovelletaan”. Edellä mainitut kirjaukset ovat epämääräisiä ja niitä tulee tarkentaa.
 • Taideohjelman termistöä on tarkennettava ja määritellä mm. mitä tarkoitetaan taiteilijakirjastolla, keskustaprojektilla tai taidekoordinaattorilla.

Ehdotus

Esittelijä

Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Hyrylän keskustan taideohjelmasta asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus on hyväksynyt Hyrylän keskustan taideohjelman 4.11.2019 kuntakehityslautakunnan ehdotuksen pohjalta kuulematta teknistä lautakuntaa tai kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa. Tekninen lautakunta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ovat em. käsittelyn jälkeen antaneet lausuntonsa asiassa. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • kumota 4.11.2019 § 433 tekemänsä päätöksen
 • palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunnot.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • kumota 4.11.2019 § 433 tekemänsä päätöksen
 • palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunnot.

 

 

Valmistelija

Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta oli 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman. Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta, ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019 pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli taideohjelmaa 13.12.2019 pitämässään kokouksessa ja antoi siitä lausunnon. Lausunnossaan lautakunta toi esille sen, että taiteen tuominen Hyrylän keskusta-alueelle tukee kulttuurikunnan imagoa, mutta taideohjelma vaatii joitakin täsmennyksiä ennen hyväksyntää. Tekninen lautakunta käsitteli taideohjelmaa 10.12.2019 pitämässään kokouksessa. He esittivät taideohjelman palauttamista uudelleen valmisteluun. Kunnanhallitus otti taideohjelman uudelleen käsittelyyn 13.1.2020 kokouksessaan ja palautti taideohjelman uudelleen valmisteluun. 

Lausunto 

Kulttuuri- ja vapaa-aika lautakunta oli Hyrylän keskustan taideohjelmasta 13.12.2019 antamassaan lausunnossa tuonut esiin sen, että on hyvä, että Tuusulassa laaditaan taideohjelmat keskeisille keskusta-alueille. Taide luo alueiden identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja. Hyrylän taideohjelma tulee toimimaan esimerkkinä myöhemmin kunnassa laadittaville taideohjelmille.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta kiinnitti huomiota seuraaviin seikkoihin:  

 • Taiteen sijoituspaikat ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Hyrylän taideohjelmassa mainitut taiteen sijoituspaikat eivät voi olla sitovia, koska keskusta-alue muotoutuu tulevien vuosikymmenien aikana. 

 • Keskustaprojektin taiteilijan, taiteen tai yhteisöllisten taideprojektien valintavaiheessa on mukana oltava taidemuseon edustaja, joka varmistaa sekä taiteen laadun että sujuvan valintaprosessin (sisältäen sopimukset). Museon edustaja voi olla myös hankkeeseen palkattu taidekoordinaattori, kuraattori ja/tai taiteilija. Julkisen taiteen tilauksessa ohjauksella on merkittävä rooli työprosessien onnistumisessa ja taiteen laadun varmistamisessa, vaikka taiteellinen vastuu on luonnollisesti taiteilijalla. varat 

 • Teokset kuuluvat valmistumisen jälkeen taidemuseon hoidon ja inventoinnin piiriin vain, jos museon edustaja on ollut osallisena teosvalinnassa ja varmistamassa, että teoksia on mahdollista huoltaa. Ammattitaiteilijoiden kanssa tehtävissä sopimuksissa tulee olla ylläpito-ohjeet ja teoksen arvioitu elinkaari. Käytännössä teosten ylläpitoa toteutetaan tarveharkinnan mukaan yhteistyössä taiteilijan, teknisen toimen ja/tai ulkopuolisten konservaattoreiden tai taideteoksessa käytetyn materiaalin asiantuntijan kanssa. 

 • Taideohjelmaa päivitettäessä täytyy sopia, miten teosten ylläpito ja niistä syntyvät huoltokustannukset hoidetaan. 

 • Hankkeita toteutettaessa on lisärahoitusvaihtoehtoina otettava huomioon mahdolliset ulkopuoliset rahoituslähteet (esim. Taike)  

 • Taideohjelman mukaan mm. ”Valituissa rakennushankkeissa julkisen taiteen toteuttamista varten varataan esimerkiksi 2 % hankkeen budjetista” ja ”Keskustaprojekti määrittelee hankekohtaisesti, mihin tekniikan hankkeisiin prosenttiperiaatetta sovelletaan”. Edellä mainitut kirjaukset ovat epämääräisiä ja niitä tulee tarkentaa. 

 • Taideohjelman termistöä on tarkennettava ja määritellä mm. mitä tarkoitetaan taiteilijakirjastolla, keskustaprojektilla tai taidekoordinaattorille 
   

Kunnanhallituksen 13.1.2020 tekemän päätöksen jälkeen Hyrylän keskusta taideohjelman sisältöä on tarkasteltu uudelleen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan huomioimat seikat on lisätty taideohjelmaan. Ohjelmassa on erillinen kappale, jossa termit on määritetty. Museon, yhdyskuntatekniikan ja keskustaprojektin yhteistyötä ja vastuualueita on määritelty tarkemmin. Taidehankintojen omistajuus, vastuu ja rahoitus riippuvat hankittavan taiteen luonteesta. Julkisen taiteen hankinnoissa museo osallistuu taidehankintoihin ja taitelijavalintoihin. Museo vastaa itsenäisten teosten huolloista ja ne siirtyvät valmistuttuaan museon omistajuuteen. Tarvittavat taideteosten huoltovarat osoitetaan tarvittaessa museon konservointivaroihin.  

Itsenäisten taideteosten rahoitus järjestetään varaamalla taideohjelmaa varten perustettavaan rahastoon talousarvion hyväksynnän yhteydessä summa, joka vastaa 1,5…3 % keskusta-alueen vuotuisista infrainvestoinneista.  

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

 • osaltaan hyväksyä Hyrylän keskustan taideohjelman (päivitetty 10.3.2020) 

 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että 
   

kunnanhallitus päättää 

 • osaltaan hyväksyä taideohjelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen valtuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Tuusulan kunnan kuntakehityslautakunta oli 30.10.2019 kokouksessaan hyväksynyt kaavoituksen palveluyksikössä laaditun Hyrylän keskustan taideohjelman. Taideohjelmasta oli määrä pyytää lausunnot kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta ja tekniseltä lautakunnalta, ja tämän jälkeen viedä taideohjelma kunnanhallituksen päätettäväksi. Kunnanhallitus oli käsitellyt ja hyväksynyt taideohjelman 4.11.2019 pitämässään kokouksessa kuulematta em. lautakuntia. Tekninen lautakunta käsitteli taideohjelmaa 10.12.2019 pitämässään kokouksessa ja esitti, kunnanhallitus käsittelee taideohjelman uudelleen ja palauttaa sen uudelleen valmisteluun. Lautakunnan näkemyksen mukaan taideohjelma oli sinänsä hyvä, mutta siinä oli puutteita mm. taideohjelman rahoituksen ja taiteen valinta- ja kunnossapitovastuiden suhteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsitteli taideohjelmaa 13.12.2019, ja lautakunnalla on vastaavanlaisia rahoitukseen, kunnossapitovastuuseen ja terminologiaan liittyviä huomautuksia. Kunnanhallitus otti taideohjelman uudelleen käsittelyyn 13.1.2020 kokouksessaan ja palautti taideohjelman uudelleen valmisteluun.

Lausunto

Tekninen lautakunta oli Hyrylän keskustan taideohjelmasta 10.12.2019 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt huomiota

 • organisaatiotermien ”Keskustaprojekti” ja ”JLLR” vaikeaselkoisuuteen ja esitti termien avaamista,
 • yksityistä taidehanketta kuvaavan prosessikaavion lähtöoletukseen, että yksityisrahoituksella toteutettu taide sijoittuisi vain yksityiselle alueelle, kun käytännössä tällainen taide voi sijoittua myös yleiselle alueelle, jolloin lupa- ja kuulemisprosesseissa on otettava huomioon myös yleisten alueiden kunnossapidosta vastaavat tahot,
 • julkisen taidehankkeen rahoitusmalliin, jota pidettiin investointirahoitusmallinsa sekä kunnossapitomäärärahamallinsa osalta pidettiin monitulkintaisena ja sen epäiltiin johtavan monimutkaisiin yli budjettikausien tapahtuviin määrärahojen siirtoihin toimialojen sisällä ja toimialojen välillä,
 • ristiriitaan taiteen toteutuksen valvonnan, lupien hakijan ja alueen, jonne taide sijoitetaan, käytöstä (turvallisuudesta) vastaavan tahon välillä.

Kunnanhallituksen 13.1.2020 tekemän päätöksen jälkeen Hyrylän keskusta taideohjelman sisältöä on tarkasteltu yhteistyössä kaavoituksen, yhdyskuntatekniikan, kulttuuritoimen ja kunnan taloustoimen kanssa. Ohjelmaan on lisätty erillinen kappale, jossa termit on määritetty. Yksityisissä taidehankkeissa on otettu huomioon yhdyskuntatekniikan vastuu yleisten alueiden kunnossapidossa ja näiden alueiden käytön turvallisuudessa. Ohjelmassa on muutenkin otettu hyvin huomioon vuoropuhelu keskustaprojektin, museon ja yhdyskuntatekniikan välillä heti hankkeiden alkuvaiheessa, jolloin sovitaan mm. taiteen omistajuus ja siitä johdettavat rahoitus-, toteutus- ja kunnossapitovastuut.

Taidehankintojen omistajuus, vastuu ja rahoitus riippuvat hankittavan taiteen luonteesta. Ns. integroidussa taiteessa investointirahoituksesta samoin kuin taiteen kunnossapidosta vastaa lähtökohtaisesti yhdyskuntatekniikka. Integroidulla taiteella tarkoitetaan tässä taidetta, joka on kiinteä, toiminnallinen osa yleisen alueen rakennetta. Tällaisia ovat esimerkiksi katukiveykset, sillan kaiteet, katukalusteet tai valaisimet, joihin on haettu taiteellista näkökulmaa osana taideohjelmaa. Itsenäisten taideteosten rahoitus järjestetään varaamalla taideohjelmaa varten perustettavaan rahastoon talousarvion hyväksynnän yhteydessä summa, joka vastaa 1,5…3 % keskusta-alueen vuotuisista infrainvestoinneista. Itsenäisten taideteosten huollosta ja kunnossapidosta vastaa museotoimi vuosibudjetin mukaisista konservointirahoista. Taiteen suunnittelusta ja niistä aiheutuvista kuluista vastaa Keskustaprojekti.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • kannattaa esitettyä Hyrylän keskustan taideohjelmaa (päivitetty 4.3.2020)
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

kunnanhallitus päättää

 • omalta osaltaan hyväksyä taideohjelman ja esittää sen hyväksymistä kunnanvaltuustolle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Päätöksenteko

Kuntakehityslautakunta hyväksyi Hyrylän keskustan taideohjelman kokouksessaan 30.10.2019 ja kunnanhallitus kokouksessaan 4.11.2019. Kunnanhallitus kumosi päätöksensä kokouksessaan 13.1.2020 ja palautti taideohjelman valmisteluun, koska käsittely Teknisessä lautakunnassa ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa oli erehdyksessä jäänyt välistä.

Tämän jälkeen taideohjelmaa on päivitetty Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä Teknisen lautakunnan lausuntojen mukaisesti. Muutokset koskevat erityisesti käsitteiden tarkentamista sekä taiteen rahoittamisen periaatteita. Rahoitusmalleja koskevat muutokset on valmisteltu yhteistyössä talouspalveluiden kanssa. Tekninen lautakunta on osaltaan puoltanut päivitetyn taideohjelman hyväksymistä kokouksessaan 14.4.2020 ja Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta käsittelee ohjelmaa kokouksessaan 23.4.2020.

Taideohjelmaa käsitellään kolmessa lautakunnassa, kunnanhallituksessa sekä valtuustossa.

 

Tausta

Taide kuuluu kiinteästi suomalaiseen rakennettuun ympäristöön. Taidetta voi olla rakennuksissa joko itsenäisinä teoksina tai rakenteisiin integroituna taiteena ja sitä voi olla rakennusten välitiloissa, kaduilla, aukioilla sekä puistoissa. Taide voi olla julkista tai yksityistä, mutta se on aina osoitus arvostuksesta yhteistä ympäristöä kohtaan. Taide tuo rakennettuun ympäristöön monia hyötyjä. Kuten hyvä arkkitehtuuri, myös taide lisää kohteen vetovoimaisuutta ja arvoa koko sen elinkaaren ajan. Taide auttaa luomaan uudelle alueelle identiteettiä, ja teoksista muodostuu nopeasti yhteisiä maamerkkejä. Julkinen tai muissa yhteisissä paikoissa sijaitseva taide on kenen tahansa saavutettavissa ilman pääsymaksuja ja aukioloaikoja.

Tuusulan uuden brändin mukaisesti kunnassa painotetaan taidetta kaikissa muodoissaan, unohtamatta jokaisen kuntalaisen omaa ”elon taidetta”. Tuusula on kunta, jossa taide ja luonto lyövät kättä uniikilla tavalla. Tuusula on inspiroinut taiteen- ja kulttuurintekijöitä aina Jean Sibeliuksesta Eino Leinoon, tämän päivän taiteilijoita unohtamatta. Tuusulassa on kauneutta, joka näkyy ja tuntuu.

Hyrylän keskustan taideohjelmaa on valmisteltu toukokuusta 2018 lähtien. Sopivia taiteen paikkoja keskustan alueella on kartoitettu osallistavasti – asukkaiden mielipiteitä on kerätty kyselyn avulla ja pääasiassa kunnan työntekijöille on järjestetty kaksi erillistä työpajaa. Taideohjelman pohjana on toiminut jo voimassa ja toteutusvaiheessa oleva Rykmentinpuiston taideohjelma, ja alueiden väliltä löytyy myös kaupunkikuvallisia yhtymäkohtia. Keskustan taideohjelman toteutus tapahtuu kuitenkin eri tavalla, kuin Rykmentinpuiston taideohjelman.

 

Rahoitus ja jatkotoimenpiteet

Hyrylän keskustassa taideohjelmaa rahoitetaan kolmella eri mallilla. Yksityiset rakentajat sitoutuvat taideohjelmaan kaavoituksen käynnistämissopimuksen tai maankäyttösopimuksen yhteydessä, ja toteuttavat taidetta oman hankkeensa yhteydessä. Yksityiset hankkeet siis rahoittavat itse taidehankintansa. Taideohjelma koskee ainoastaan uusia, taideohjelman hyväksymisen jälkeen käynnistyviä hankkeita keskustan alueella. Yksityisten hankkeiden taide voi sijaita ulko- tai sisätiloissa, esimerkiksi porraskäytävässä. Hankittavan taiteen on oltava laadukasta ja ammattitaiteilijan tekemää. Yksityisten hankkeiden taidehankintoja ohjaa kunnan organisaation mukainen Keskustaprojekti ja asiantuntija-apua tarjoavat tarvittaessa Museo, Julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR) sekä Yhdyskuntatekniikka.

Julkisissa hankkeissa taideteoksen suunnittelun kustannuksista vastaa Keskustaprojekti. Keskustaprojektin varoista voidaan tarvittaessa palkata taidekoordinaattori ohjaamaan taidehankintoja ja esimerkiksi taiteilijoiden kilpailutusta. Julkisista taidehankinnoista sopivat yhteistyössä Keskustaprojektin, Yhdyskuntatekniikan ja Museon edustajat Taidehankinnat voivat kytkeytyä keskustan alueen rakennushankkeisiin, esimerkiksi aukioiden rakentamiseen. Valintaprosessiin ja työn ohjaukseen on aina otettava mukaan museon edustaja.

Julkisten teosten toteutuskuluista vastaa yhdyskuntatekniikka. Taiteen toteutuskustannukset katetaan joko osana hankkeen investointeja (integroitu taide) tai rahastomallilla (itsenäiset taideteokset). Yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden käynnistyessä määritellään tapauskohtaisesti, toteutetaanko hankkeen yhteydessä integroitua taidetta, vai varataanko varoja taiderahastoon. Harkinnassa ovat mukana Yhdyskuntatekniikan, Museon sekä Keskustaprojektin edustajat.

Rakennettaessa tai kunnostettaessa keskusta-alueen infrastruktuuria, voidaan taide integroida infraan. Taiteen lisäarvo huomioidaan investointivaiheessa ja taidehankintoihin varataan tarvittava osuus budjetista. Integroitu taide on kustannustehokasta, sillä taiteilijan suunnittelemilla osilla korvataan rakenteita, jotka hankittaisiin joka tapauksessa. Integroitu teos voi olla esimerkiksi osa katu- tai reunakiveystä, aukion valaistusta tai erillinen penkki. Integroitujen taideteosten huollosta ja kunnostuksesta vastaa yhdyskuntatekniikka.

Itsenäisten taideteosten toteuttamista varten perustetaan rahasto. Rahastoa kartutetaan vuosittain talousarvion yhteydessä prosenttiperiaatteen mukaisesti. Taideohjelman toteuttamista varten varataan 1.5–3 % keskustan vuotuisten infrainvestointien suuruudesta. Varat ohjataan keskustan taiderahastoon. Taidehankintoja pyritään toteuttamaan 2–3 vuoden välein. Tarvittaessa taidehankintoja varten voidaan hakea lisämäärärahaa. Itsenäisten taideteosten huollosta ja kunnostuksesta vastaa museo. Tarvittavat huoltovarat osoitetaan tarvittaessa talousarvion yhteydessä museon konservointivaroihin.

 

Tavoitteet

Taideohjelmassa määritellään taiteen keskeisimmät sijoituspaikat keskustan alueella. Alueelta on tunnistettu kolme tärkeää yhteyttä, joita tulee korostaa taiteen keinoin. Yksittäisiä taiteen pääsijoituspaikkoja on tunnistettu 6 kappaletta ja muita mahdollisia sijoituspaikkoja 7 kappaletta. Taiteen sijoituspaikat on esitetty kartalla, mutta sijainnit ovat likimääräisiä ja niitä tulee tulkita suhteessa keskustan kehittymiseen. Esimerkiksi tori voi tarkoittaa nykyisen torin alueen sijaan tulevan keskustan uusia keskeisiä aukiotiloja. Jokipuiston suulle mahdollisesti rakennettavassa parkkitalossa taide tulee sijoittaa rakennuksen julkisivupintaan. Palvelu- ja liikekeskushankkeessa on tärkeää huomioida taide osana julkista tilaa. Kun kunnantalon purkamista aletaan suunnitella, tulee tutkia mahdollisuus järjestää kunnantalolla purkutaidenäyttely.

Tavoitteena on toteuttaa taidehankintoja 2-3 vuoden välein. Pidemmän aikavälin tavoitteena on saada toteutettua julkista taidetta ainakin 50 % taideohjelmassa esitetyistä keskeisistä taiteen paikoista.

Ehdotus

Esittelijä

Henna Lindström, vs. kaavoituspäällikkö, henna.lindstrom@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää osaltaan ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman.
 • hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate.
 • hyväksyä, että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä huomioidaan jatkossa Hyrylän keskusta taideohjelma joko integroidun taiteen tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.

 

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää:

 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa  valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
 • hyväksyä, että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa, kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
 • hyväksyä, että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä huomioidaan jatkossa Hyrylän keskustan taideohjelma joko integroidun taiteen tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • hyväksyä liitteenä olevan Hyrylän keskustan taideohjelman
 • hyväksyä,​ että keskustan alueella otetaan käyttöön taideohjelman mukaisesti tontinluovutusehdoissa,​ kaavoituksen käynnistämissopimuksissa ja maankäyttösopimuksissa Taiteen prosenttiperiaate
 • hyväksyä,​ että yhdyskuntatekniikan keskustan alueen hankkeiden yhteydessä huomioidaan jatkossa Hyrylän keskustan taideohjelma joko integroidun taiteen tai taideohjelman rahaston kartuttamisen muodossa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

sivistyksen toimialue, kasvun ja ympäristön toimialue, kaavoitus

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.