Valtuusto, kokous 8.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Asuntomessuilla v. 2020 arvonnassa luovutettava omakotitontti 858-21-6423-5, Peltokaari

TUUDno-2020-1167

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Hämäläinen, maankäyttöpäällikkö, paivi.hamalainen@tuusula.fi
Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunta järjestää asuntomessuilla kävijöiden kesken Jokelan Peltokaaren asemakaava-alueella sijaitsevan omakotitontin arvonnan. Tavoitteena on tehdä Tuusulan kunnan tonttitarjontaa tunnetuksi messuvieraille ja kerätä yhteistietoja Tuusulan omakotitonteista kiinnostuneilta henkilöiltä. Saatuja markkinointiluvan antaneita yhteystietoja voi kunnan viestintä hyödyntää jälkimarkkinoinnissaan messujen jälkeen.

Arvottavan tontin arpajaisveron (30% lahjan arvosta) ja muista verottajan lahjaan mahdollisesti määräämistä veroseuraamuksista vastaa kunta. Tontti luovutetaan ilman rakentamisvelvoitetta, eikä sen edelleen luovuttamista kunnan puolesta rajoiteta. Luovutuksen saajalta ei peritä luovutuksen yhteydessä kiinteistönmuodostusmaksua 1008 € eikä kaupanvahvistuskuluja 120 €. Veroista ja muista kuluista kertyy tontin myyntihinnan lisäksi noin 10 000 € ja ne maksaa kunta.

Arvottavan tontin kiinteistötunnus on 858-21-6423-5, pinta-ala 697 m2 ja rakennusoikeus 139 k-m2. Valtuuston päättämä myyntihinta 31.275,00 €.

Arvonnan toteuttamisen käytännön järjestelyistä ja sääntöjen laatimisesta vastaa kunnan yhteiset palvelut, viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • toteuttaa Tuusulan asuntomessuilla 2020 tonttiarvonnan, jonka käytännön järjestelyistä vastaa kunnan viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio. Arvonnan edellytyksenä on, että asuntomessut järjestetään.
 • lahjoittaa arpajaisvoittona kiinteistön 858-21-6423-5.
 • lahjoittaa kiinteistön voittajalle ilman rakentamisvelvoitetta ja edelleenluovutusrajoitetta.
 • että, kunta maksaa arpajaisveron ja verottajan muut mahdolliset lahjoituksesta aiheutuvat veroseuraamukset, kaupanvahvistusmaksun sekä kiinteistönmuodostamiskulut.
 • valtuuttaa kansliapäällikön kunnan taholta hyväksymään arvonnan tarkemmat säännöt ja muut arvontaan liittyvät yksityiskohdat.
 • valtuuttaa maankäyttöpäällikön luovuttamaan tontin vastikkeetta voittajalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • toteuttaa Tuusulan asuntomessuilla 2020 tonttiarvonnan,​ jonka käytännön järjestelyistä vastaa kunnan viestintä ja kunnan asuntomessuorganisaatio. Arvonnan edellytyksenä on,​ että asuntomessut järjestetään.
 • lahjoittaa arpajaisvoittona kiinteistön 858-​21-​6423-​5.
 • lahjoittaa kiinteistön voittajalle ilman rakentamisvelvoitetta ja edelleenluovutusrajoitetta.
 • että,​ kunta maksaa arpajaisveron ja verottajan muut mahdolliset lahjoituksesta aiheutuvat veroseuraamukset,​ kaupanvahvistusmaksun sekä kiinteistönmuodostamiskulut.
 • valtuuttaa kansliapäällikön kunnan taholta hyväksymään arvonnan tarkemmat säännöt ja muut arvontaan liittyvät yksityiskohdat.
 • valtuuttaa maankäyttöpäällikön luovuttamaan tontin vastikkeetta voittajalle.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maankäyttö, viestintä, asuntomessuorganisaatio

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.