Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 172 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2023

TUUDno-2022-2103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi

Perustelut

Vuoden 2023 talousarvioesityksen henkilöstösuunnitelma sisältää esitykset uusien työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotosta sekä määräaikaisten tehtävien muuttamisesta toistaiseksi voimassa oleviksi. Valtuusto antaa täyttöoikeuden määräaikaisiin ja toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin talousarviokäsittelyn yhteydessä.

Pormestari, kansliapäällikkö ja kunnan johtoryhmät ovat käsitelleet henkilöstösuunnitelmaa kokouksissaan. Pormestari tekee esityksensä kunnanhallitukselle henkilöstösuunnitelmaksi vuonna 2023.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää, että

 • seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2023:


Yhteiset palvelut

Hallinto- ja asiakaspalvelu, kansliapalvelut

Hallintopalvelusihteeri 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Päätöksenteon tuen palveluita (esityslista- ja pöytäkirjatuotanto sekä mahdollisesti jatkossa osa kirjaamon tehtävistä) on jo osittain keskitetty nykyresurssien mahdollistamassa määrin Hallinto- ja asiakaspalveluihin. Vuositavoitteiden mukaisesti keskittämistä jatketaan, millä pyritään tasaiseen palvelulaatuun ja toiminnan tehostamiseen kuntatasolla. Lisäksi pyritään edistämään yhteisiä prosesseja esityslista- ja pöytäkirjatuotannossa mm. henkilöriippuvuuden vähentämiseksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstösihteeri 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Opistotasoinen koulutus, kokemus hr-asioissa

Perustelut: Edellisessä organisaatiomuutoksessa v. 2019 henkilöstöpalveluihin keskitettiin osa HR-toiminnoista. HR-resurssi ei ole ollut riittävä, jotta HR-palveluiden keskittäminen olisi ollut mahdollista siinä laajuudessa kuin se olisi tarkoituksenmukaista. Henkilöstösihteeriresurssi on jakautunut epätasaisesti toimialueiden välillä ja toimialueilta on tullut palautetta siitä, että resurssi on riittämätön. Työn tuottavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että esihenkilöt tekevät henkilöstösihteerille aiemmin kuuluvia tehtäviä. Arvioidaan, mikä HR-työ on tarkoituksenmukaista tehdä sihteerityönä ja vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten johtamiseen.

Sivistys
Opetus

3 kouluvalmentajaa 1.8.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES A1 05VKA044

Kelpoisuusehto: Ei lakisääteistä määritystä kelpoisuusehdoista. Kunnassa määritelty kelpoisuusehdoksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto.

Perustelut: Sitko -hankkeessa on todettu kouluvalmentajan työn merkitys oppilaiden tukemisessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Hankerahoituksen loppuessa kunnan on päätettävä, jatketaanko toimintaa vai ei. Valmisteilla on myös lakiuudistus, jonka myötä kouluvalmentaja tulee osaksi kouluyhteisöä ja kunnan toimintaa. Korona-aika sekä yhteiskunnan muutokset ovat heikentäneet oppilaiden hyvinvointia ja suunta näkyy myös kouluterveyskyselyn tuloksissa. Koulua käymättömien oppilaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja kouluvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on kiinnittää näitä oppilaita opiskeluun sekä kouluyhteisöön.

Koulusihteeri 2.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES A2 01TOI060

Kelpoisuusehto: Soveltuva AMK-tutkinto tai soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Esihenkilöiden johtamistyölle tarvitaan tukea. Henkilöstön palkanmaksuun ja palvelussuhteisiin liittyvää työtä on siirtynyt viime vuosina koulujen rehtoreille, jonka vuoksi koulusihteeriresurssin lisääminen on perusteltua. Myös muu hallinnollinen työ tuntuu lisääntyneen kouluilla erilaisten hankkeiden kautta. Yläkoulujen oppilasmäärä on kasvanut ja Monion avaaminen lisää lukiolaisten määrää tulevana syksynä. Palveluverkon uudistaminen lisää rehtoreiden työmäärää rakennushankkeiden kouluissa ja heille annettu huojennus ei näytä riittävän.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousasiantuntija 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES A1 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävän siirto kunnan sisällä.

Perustelut: Varhaiskasvatuksen budjetoinnin kokonaisuus talouspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön tukena: kustannuslaskenta, suoritteet, tilastot, TA, TP. Laskutusprosessista vastaaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja lautakunnan päätösten mukaisesti sekä uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja maksatuksen prosessin kehittäminen ja varmistaminen.

Kulttuuri

Kirjastonhoitaja 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES A1 02KIR042

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto, johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto- ja informaatioalan opinnot.

Perustelut: Kirjastossa tehtävän lukutaitotyön sekä koulu- ja päiväkotiyhteistyön määrä ja kysyntä on kasvanut merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien ja suunnitelmallisen lukutaidon edistämistyön myötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien (TaikaKultsu, perusopetuksen Kultsu ja toiseen asteen Kultsu) koordinointi, kehittäminen ja toteuttaminen vaatii lisäresurssia, jotta palvelu voidaan tarjota luvatulla tavalla jokaiselle lapselle ja nuorelle ja että kirjastossa pystytään tekemään lasten- ja nuorten kirjastotyötä myös Kultsujen ulkopuolella (esim. lukemista ja lukutaitoa edistävät tapahtumat perheille sekä kirjavinkkaus). Uuteen tehtävään sisältyy myös kiertävä koko kunnan KULTSU-työn koordinointi, joka tulisi jatkossa olemaan vuorovuosina kirjaston, museon ja kulttuurin vastuulla. Tuusulan kunnan henkilöstömäärä on jäänyt jälkeen verrokkikunnista esim. verrattuna vastaavan kuntarakenteen ja kirjastoverkon Nurmijärveen (Tuusula 26 htv ja Nurmijärvi 36 htv vuonna 2021), vaikka palveluja on kehitetty ja tarjottu vastaavalla tavalla. Valtuuston hyväksymässä Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämissuunnitelmassa 2018 - 2021 oli 1 htv lisäys lasten- ja nuortenkirjastotyöhön. Tämä lisäys on toteutumatta.

Vapaa-aika

Nuoriso-ohjaaja 2.1.2023 alkaen, kokoaikainen, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060

Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja).

Perustelut: Alueen kouluyhteistyö tiivistyy, muutostilanteet ja niiden ennakointi tukee alueilla tehtävää nuorisotyötä ja palveluja pystytään entistä enemmän yhdenvertaisesti toteuttamaan. Alueellinen nuorisotyö tuottaa vapaa-ajan palveluita nuorille. Luottamuksellinen ja pysyvä suhde työntekijään mahdollistaa myönteisen kokemuksen nuorelle palveluistamme. Merkitykselliset kohtaamiset tutun ja turvallisen aikuisen kanssa rakentaa nuoren luottamusta ohjaajaan ja tämän kautta tukee nuorta. Nuorten vapaa-ajan vietto sekä ohjaajien työskentely nuorten kanssa on tavoitteellisempaa ja pitkäkestoisempaa vakinaisen henkilöstön voimin. Vakituisella nuorisotyöntekijällä on paremmat edellytykset tuntea ikäluokat.

Kasvu ja ympäristö
Kaavoitus

Kaavasuunnittelija 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu TS II TKP2

Kelpoisuusehdot: Tehtävä edellyttää soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulutason tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta alan tehtävissä tai yliopistotasoista koulutusta.

Perustelut: Kunnan kasvuun ja elinvoimaan perustuva strategia edellyttää päteviä kaavasuunnittelijoita edistämään kaavoitusta ja sitä kautta maankäytön kehittämisedellytyksiä. Osa työstä voidaan teettää konsulttityönä, joka sekin edellyttää resursseja kunnan puolelta.

Tilapalvelut

Tekninen isännöitsijä 2.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu TS II TKP2Y

Kelpoisuusehdot:

·       Kiinteistönhoidon tehtäväkentän tuntemista (kiinteistönhoitajan tehtävissä > 10 vuotta)

·       Hyvää tuntemusta kiinteistöjen erilaisista taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta valvomopohjaisista rakennusautomaatiojärjestä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta kohdekohtaisten huoltokirjojen laadinnasta sähköisiin järjestelmiin

Perustelut: Kunnan kiinteistökanta muuntuu pienistä palveluyksiköistä kohti suuria kiinteistökokonaisuuksia. Tällaisten yksiköiden omaisuudenhallinta on heikolla tolalla. Teknisen isännöitsijän vastuulla on huolehtia kampusten ja muun kiinteistöomaisuuden ylläpidosta ja arvon säilyttämisestä yhteistyössä kiinteistönhoitopäällikön kanssa.

Vesihuoltoliikelaitos

Viemäriveden johtaminen

Vesihuoltoasentaja 1.3.2023 alkaen, palkkahinnoittelu TS TKP1

Kelpoisuusehdot: LVI-asentaja tai vastaava. Kokemus vesilaitostyöstä ja jätevedenpumppaamoista katsotaan eduksi.

Perustelut: Tuusulan vedellä on kunnossapidossa yli 70 pumppaamoa. Pumppaamoiden kunnossapidosta vastaa tällä hetkellä pumppaamoasentaja ja verkostopäällikkö. Turvallisuussyistä jätevesipumppaamoilla ei voi työskennellä yksin. Pumppaamoasentajan täytyy pyytää apumies lähes jokaiseen pumppaamolla suoritettavaan kunnossapitotyöhön. Tämä toimintatapa on johtanut siihen, että kunnossapitotöiden tekeminen viivästyy laitoksen muiden kiireiden takia. Tämä taas lisää pumppaamoiden häiriöitä, joita joudutaan korjaamaan päivystysaikana huomattavasti suuremmilla kustannuksilla.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • jättää asian pöydälle
 • tehdä ehdotuksen valtuustolle vuonna 2023 käyttöön otettavista toistaiseksi voimassa olevista työsuhteisista tehtävistä kokouksessa 21.11.2022.

Valmistelija

Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää,​ että

 • seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2023:


Yhteiset palvelut

Hallinto-​ ja asiakaspalvelut,​ kansliapalvelut

Hallintopalvelusihteeri 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Päätöksenteon tuen palveluita (esityslista-​ ja pöytäkirjatuotanto sekä mahdollisesti jatkossa osa kirjaamon tehtävistä) on jo osittain keskitetty nykyresurssien mahdollistamassa määrin Hallinto-​ ja asiakaspalveluihin. Vuositavoitteiden mukaisesti keskittämistä jatketaan,​ millä pyritään tasaiseen palvelulaatuun ja toiminnan tehostamiseen kuntatasolla. Lisäksi pyritään edistämään yhteisiä prosesseja esityslista-​ ja pöytäkirjatuotannossa mm. henkilöriippuvuuden vähentämiseksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstösihteeri 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Opistotasoinen koulutus,​ kokemus hr-​asioissa

Perustelut: Edellisessä organisaatiomuutoksessa v. 2019 henkilöstöpalveluihin keskitettiin osa HR-​toiminnoista. HR-​resurssi ei ole ollut riittävä,​ jotta HR-​palveluiden keskittäminen olisi ollut mahdollista siinä laajuudessa kuin se olisi tarkoituksenmukaista. Henkilöstösihteeriresurssi on jakautunut epätasaisesti toimialueiden välillä ja toimialueilta on tullut palautetta siitä,​ että resurssi on riittämätön. Työn tuottavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista,​ että esihenkilöt tekevät henkilöstösihteerille aiemmin kuuluvia tehtäviä. Arvioidaan,​ mikä HR-​työ on tarkoituksenmukaista tehdä sihteerityönä ja vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten johtamiseen.

Sivistys
Opetus

3 kouluvalmentajaa 1.8.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES A1 05VKA044

Kelpoisuusehto: Ei lakisääteistä määritystä kelpoisuusehdoista. Kunnassa määritelty kelpoisuusehdoksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto.

Perustelut: Sitko -​hankkeessa on todettu kouluvalmentajan työn merkitys oppilaiden tukemisessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Hankerahoituksen loppuessa kunnan on päätettävä,​ jatketaanko toimintaa vai ei. Valmisteilla on myös lakiuudistus,​ jonka myötä kouluvalmentaja tulee osaksi kouluyhteisöä ja kunnan toimintaa. Korona-​aika sekä yhteiskunnan muutokset ovat heikentäneet oppilaiden hyvinvointia ja suunta näkyy myös kouluterveyskyselyn tuloksissa. Koulua käymättömien oppilaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja kouluvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on kiinnittää näitä oppilaita opiskeluun sekä kouluyhteisöön.

Koulusihteeri 2.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES A2 01TOI060

Kelpoisuusehto: Soveltuva AMK-​tutkinto tai soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Esihenkilöiden johtamistyölle tarvitaan tukea. Henkilöstön palkanmaksuun ja palvelussuhteisiin liittyvää työtä on siirtynyt viime vuosina koulujen rehtoreille,​ jonka vuoksi koulusihteeriresurssin lisääminen on perusteltua. Myös muu hallinnollinen työ tuntuu lisääntyneen kouluilla erilaisten hankkeiden kautta. Yläkoulujen oppilasmäärä on kasvanut ja Monion avaaminen lisää lukiolaisten määrää tulevana syksynä. Palveluverkon uudistaminen lisää rehtoreiden työmäärää rakennushankkeiden kouluissa ja heille annettu huojennus ei näytä riittävän.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousasiantuntija 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES A1 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävän siirto kunnan sisällä.

Perustelut: Varhaiskasvatuksen budjetoinnin kokonaisuus talouspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön tukena: kustannuslaskenta,​ suoritteet,​ tilastot,​ TA,​ TP. Laskutusprosessista vastaaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja lautakunnan päätösten mukaisesti sekä uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja maksatuksen prosessin kehittäminen ja varmistaminen.

Kulttuuri

Kirjastonhoitaja 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES A1 02KIR042

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto,​ johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto-​ ja informaatioalan opinnot.

Perustelut: Kirjastossa tehtävän lukutaitotyön sekä koulu-​ ja päiväkotiyhteistyön määrä ja kysyntä on kasvanut merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien ja suunnitelmallisen lukutaidon edistämistyön myötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien (TaikaKultsu,​ perusopetuksen Kultsu ja toiseen asteen Kultsu) koordinointi,​ kehittäminen ja toteuttaminen vaatii lisäresurssia,​ jotta palvelu voidaan tarjota luvatulla tavalla jokaiselle lapselle ja nuorelle ja että kirjastossa pystytään tekemään lasten-​ ja nuorten kirjastotyötä myös Kultsujen ulkopuolella (esim. lukemista ja lukutaitoa edistävät tapahtumat perheille sekä kirjavinkkaus). Uuteen tehtävään sisältyy myös kiertävä koko kunnan KULTSU-​työn koordinointi,​ joka tulisi jatkossa olemaan vuorovuosina kirjaston,​ museon ja kulttuurin vastuulla. Tuusulan kunnan henkilöstömäärä on jäänyt jälkeen verrokkikunnista esim. verrattuna vastaavan kuntarakenteen ja kirjastoverkon Nurmijärveen (Tuusula 26 htv ja Nurmijärvi 36 htv vuonna 2021),​ vaikka palveluja on kehitetty ja tarjottu vastaavalla tavalla. Valtuuston hyväksymässä Tuusulan kulttuuri-​ ja vapaa-​aikapalveluiden kehittämissuunnitelmassa 2018 -​ 2021 oli 1 htv lisäys lasten-​ ja nuortenkirjastotyöhön. Tämä lisäys on toteutumatta.

Vapaa-​aika

Nuoriso-​ohjaaja 2.1.2023 alkaen,​ kokoaikainen,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060

Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi,​ yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaaja).

Perustelut: Alueen kouluyhteistyö tiivistyy,​ muutostilanteet ja niiden ennakointi tukee alueilla tehtävää nuorisotyötä ja palveluja pystytään entistä enemmän yhdenvertaisesti toteuttamaan. Alueellinen nuorisotyö tuottaa vapaa-​ajan palveluita nuorille. Luottamuksellinen ja pysyvä suhde työntekijään mahdollistaa myönteisen kokemuksen nuorelle palveluistamme. Merkitykselliset kohtaamiset tutun ja turvallisen aikuisen kanssa rakentaa nuoren luottamusta ohjaajaan ja tämän kautta tukee nuorta. Nuorten vapaa-​ajan vietto sekä ohjaajien työskentely nuorten kanssa on tavoitteellisempaa ja pitkäkestoisempaa vakinaisen henkilöstön voimin. Vakituisella nuorisotyöntekijällä on paremmat edellytykset tuntea ikäluokat.

Kasvu ja ympäristö
Kaavoitus

Kaavasuunnittelija 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS II TKP2

Kelpoisuusehdot: Tehtävä edellyttää soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulutason tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta alan tehtävissä tai yliopistotasoista koulutusta.

Perustelut: Kunnan kasvuun ja elinvoimaan perustuva strategia edellyttää päteviä kaavasuunnittelijoita edistämään kaavoitusta ja sitä kautta maankäytön kehittämisedellytyksiä. Osa työstä voidaan teettää konsulttityönä,​ joka sekin edellyttää resursseja kunnan puolelta.

Tilapalvelut

Tekninen isännöitsijä 2.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS II TKP2Y

Kelpoisuusehdot:

·       Kiinteistönhoidon tehtäväkentän tuntemista (kiinteistönhoitajan tehtävissä > 10 vuotta)

·       Hyvää tuntemusta kiinteistöjen erilaisista taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta valvomopohjaisista rakennusautomaatiojärjestä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta kohdekohtaisten huoltokirjojen laadinnasta sähköisiin järjestelmiin

Perustelut: Kunnan kiinteistökanta muuntuu pienistä palveluyksiköistä kohti suuria kiinteistökokonaisuuksia. Tällaisten yksiköiden omaisuudenhallinta on heikolla tolalla. Teknisen isännöitsijän vastuulla on huolehtia kampusten ja muun kiinteistöomaisuuden ylläpidosta ja arvon säilyttämisestä yhteistyössä kiinteistönhoitopäällikön kanssa.

Vesihuoltoliikelaitos

Viemäriveden johtaminen

Vesihuoltoasentaja 1.3.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS TKP1

Kelpoisuusehdot: LVI-​asentaja tai vastaava. Kokemus vesilaitostyöstä ja jätevedenpumppaamoista katsotaan eduksi.

Perustelut: Tuusulan vedellä on kunnossapidossa yli 70 pumppaamoa. Pumppaamoiden kunnossapidosta vastaa tällä hetkellä pumppaamoasentaja ja verkostopäällikkö. Turvallisuussyistä jätevesipumppaamoilla ei voi työskennellä yksin. Pumppaamoasentajan täytyy pyytää apumies lähes jokaiseen pumppaamolla suoritettavaan kunnossapitotyöhön. Tämä toimintatapa on johtanut siihen,​ että kunnossapitotöiden tekeminen viivästyy laitoksen muiden kiireiden takia. Tämä taas lisää pumppaamoiden häiriöitä,​ joita joudutaan korjaamaan päivystysaikana huomattavasti suuremmilla kustannuksilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto selosti asiaa kokouksessa.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun Kati Lepojärvi teki Margita Winvistin kannattamana seuraavan muutosestiyksen:
"Tehdään 1HTV:n, arviolta 45000€, lisäys nuoriso-ohjaajaresurssiin."

Puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu muutosesitys asia on ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan esityksetn, että ne, jotka kannattavat pohjaehdotuksen hyväksymistä äänestävät "jaa" ja ne, jotka Lepojärven muutosesitystä äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä

 • jaa-äänen antoivat Kim Kiuru, Ulla Rosenqvist, Kalle Ikkelä, Lilli Salmi, Outi Huusko, Jari Immonen, Riitta Sedig, Karita Mäensivu, Ari Nyman
 • ei-äänen antoivat Kati Lepojärvi, Ari Koponen, Margita Winqvist, Raimo Stenvall.

 

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä ja 4 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi pohjaehdotuksen tulleen kunnanhallituksen päätökseksi.​​

Valmistelija

Satu Kuivasto, henkilöstöjohtaja, satu.kuivasto@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallituksen 21.11.2022 §:stä 140 puuttuivat työsopimussuhteisten määräaikaisten tehtävien henkilöstöesitykset.

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​​ että

VALTUUSTO päättää,​​ että

 • seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2023:


Kuntatoimiala
Strateginen suunnittelu, osallisuustyö

Vapaaehtoistyön koordinaattori
ajalle 2.1.2023-31.12.2024, palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040
Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Ikäihmisten määrä Tuusulassa on iso ja kasvava. Korona-ajan vaikutukset ikäihmisten hyvinvointiin ovat olleet merkittäviä ja monen ikäihmisen toimintakyky on laskenut. Kunnan tehtävä on tukea ikäihmisten kotona-asumista ja tehdä ennaltaehkäisevä hyte-työtä. Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen olohuonetoimintaa kaikenikäisille ja koordinoida vapaaehtoistoimintaa. Rahoitus kunnan saamasta perinnöstä ja/tai hankerahoitus.

Yhteiset palvelut
Kehittäminen ja tietohallinto, ICT-palvelut

ICT-asiantuntija ajalle 2.1.-29.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 01ICT060
Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva koulutus, vähintään 2-asteen tutkinto. Monipuolinen työkokemus alalta.
Perustelut: Tietotyön lisääntyessä ICT-palveluiden tuottamisesta on viimeisten vuosien aikana muodostunut organisaatioille entistä kriittisempi toiminto. Häiriöt palveluiden tuottamisessa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja niin organisaatiolle, sen työntekijöille kuin sen sidosryhmillekin. Esimerkiksi tietoverkkoon kohdistuvat laitehäiriöt tai hyökkäykset voivat lamauttaa koko organisaation toiminnan ja vaarantaa kriittisten tietoaineistojen turvallisuuden.

Tuusulan kunnan ICT-palveluyksikössä tuotetaan laite-, verkko- ja konesalipalveluita sekä näihin liittyvää tukea ja palvelunhallintaa. Vuonna 2019 toteutetun ICT-palveluiden tarkastuksen (BDO) mukaan ICT-palveluyksikön resurssit ovat tiukat ja riittävät juuri ja juuri juoksevien asioiden hoitamiseen. Ratkaisuna tähän ehdotettiin tehtävien voimakasta priorisointia tai resursoinnin kehittämistä, mutta resurssit ovat edelleen samalla tasolla.

ICT-palveluyksikköön on ollut vuonna 2021 avoinna vakituinen ICT-asiantuntijan tehtävä, joka jäi täyttämättä, kun tehtävään sopivaa henkilöä ei löytynyt. Tarve osittain korvattiin työllistämällä kaksi työtöntä työnhakijaa, joiden osalta työsuhteet päättyvät vuoden 2022 aikana.

ICT-palvelutuotannon varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi ehdotetaan ICT-asiantuntijan määräaikaisen työsuhteen perustamista ajalle 02.01.2023-29.12.2023. Tehtävä keskittyy operatiiviseen palvelutuotantoon, mutta tukee myös palveluiden uudelleen järjestämisen suunnittelussa ja prosessien kehittämisessä.

Määräaikaisuuden perusteena on palveluiden uudelleen järjestäminen, joka ajoittuu määräaikaisuuden ajalle.

Maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut
Maahanmuuttoasiat


Erityisohjaaja ajalle 1.3.-31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060
Kelpoisuusehto: vähintään 2. asteen tutkinto
Perustelut: Maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä on jatkuvassa nousussa. Osa pakolaisperheistä tarvitsee nykyistä tiiviimpää tukea arkeensa. Kyseessä ovat perheet, joiden ohjaus vie paljon resursseja, koska he eivät selviä kevyemmällä ohjauksella ja neuvonnalla. Erityisohjaajan nykyinen 50% työpanos on riittämätön tarpeeseen nähden. Erityisohjaajan työpanoksen muutos osa-aikaisesta kokoaikaiseksi voidaan kattaa valtion pakolaisten kustannuskorvauksilla, koska asiakasmäärät ovat kasvussa.

Kotouttamisohjaaja ajalle 1.3.-31.12.2024, palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060
Kelpoisuusehto: vähintään 2. asteen tutkinto, työkokemus alalta
Perustelut: Ukrainalaiset pakolaiset tulevat saamaan kotikuntaoikeuden keväällä 2023, jolloin kotouttamispalvelujen asiakasmäärä kaksinkertaistuu nykyisestä asiakasmäärästä. Arvion mukaan ukrainalaispakolaisia jäisi nykyisestä noin 120 hengestä 50 henkeä. Resurssitarve realisoituu maaliskuussa 1.3.2023 alkaen, kun tiedetään ukrainalaisten todellinen määrä kunnassa ja kun he alkavat saada kotikuntamerkintöjä. Tehtävä tarve on siis sidottu ukrainalaispakolaisten määrään kunnassa. Kotouttamisohjaajan palkkakulut voidaan kattaa valtion korvauksilla, mikäli ukrainalaisia pakolaisia jää kuntaan vähintään noin 25 henkeä. (tehty laskelma kotouttamisohjaajan palkkakulut vuodessa ja laskennallisten korvauksen määrä 25 x 1955 euroa vuosi/per henkilö yli 7-vuotiaiden osalta).

Sivistys
Opetus

Moniomestari ajalle 1.6.2023-31.7.2024, palkkahinnoittelu KVTES 08PER070
Kelpoisuusehto: Soveltuva perus- tai opistoasteen koulutus
Perustelut: Monion palvelujen turvaaminen ja rakennuksen toiminnan tavoitteiden toteutumisen varmistuminen. Tehtävänkuvan ja resurssin arvioimisen tarve. Vähintään toisessa tehtävässä pysyvä tarve.

Palvelukoordinaattori ajalle 1.6.2023-31.7.2024, palkkahinnoittelu KVTES A 01TOI060
Kelpoisuusehto: Soveltuva perus- tai opistoasteen koulutus
Perustelut: Monion palvelujen turvaaminen ja rakennuksen toiminnan tavoitteiden toteutumisen varmistuminen. Tehtävänkuvan ja resurssin arvioimisen tarve. Vähintään toisessa tehtävässä pysyvä tarve.

Kasvu ja ympäristö
Projektitoimisto


Projektikoordinaattori ajalle 2.1.-31.12.2023, palkkahinnoittelu KVTES TU1 HALTUU1
Kelpoisuusehdot: Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto
Perustelut: Projektikoordinaattori tukee aluekehityshankkeita ja erillisiä projekteja ja täten mm. lisää kapasiteettia projektien toteuttamiselle vapauttamalla asiantuntijoiden resursseja hallinnollisista tehtävistä ja ottamalla itse roolia kevyempien projektikokonaisuuksien hallinnassa. Siirryttäessä suuremmalta määrin projektimalliseen työskentelytapaan, vahvistuu tarve koko toimialueen sisällä. Kyseessä on nykyisen projektikoordinaattorin tehtävän jatko.

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen
Asuntopalvelut


Asumisneuvoja ajalle 1.1.2023-31.12.2024, palkkahinnoittelu KVTES A4b 01TOI060
Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva AMK-tutkinto / sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Perustelut: Tehtävä ennaltaehkäisee ikääntyvien asumisen pulmatilanteiden syntymistä, auttaa löytämään asumisen palveluita ja parantaa asumisviihtyisyyttä sekä luo turvallisuuden tunnetta asumisyhteisössä. Tehtävä on uusi, määräaikainen loppuvuodelle 2022 ja siihen on saatu ARA:n avustusta. Tehtävän jatkoon 2023-24 haetaan myös ARA:lta avustusta 60 %.

Kaavoitus
Yleiskaavoitus


Nuorempi kaavasuunnittelija ajalle 1.1.-31.12.2023, palkkahinnoittelu TS II
Kelpoisuusehdot: Edellytyksenä on, että yliopistotason tai vähintään ammattikorkeakoulutason opinnot ovat loppuvaiheessa (loppu-/päättötyötä vaille) tai opinnot ovat suoritettu. Ei erityisvaatimuksia työkokemuksesta, toki sellainen lasketaan eduksi.
Perustelut: Tuusulan strateginen valinta kasvaa ja kehittyä vaatii resurssointia kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Tehtävä liittyy kuntastrategian ja elinkeinostrategian toteuttamiseen, tarkoituksena on ensisijaisesti edistää kaavoituksen työohjelmaan ja tulosalueen vuositavoitteisiin merkittyjä hankkeita. Tämä tehtävä tuo mahdollisen lisäresurssin, mutta on taloudellisesti vakituista työsuhdetta joustavampi. Opiskelujen loppuvaiheessa oleva tai juuri valmistunut, joka perehtyisi kunnan kaavoitustehtäviin ja avustaisi vakituisia kaavasuunnittelijoita isoissa kaava- ja suunnittelutöissä ja/tai tekisi pienempiä kaavamuutoksia. Tehtävä olisi määräaikainen ja mikäli vakituisia henkilöitä irtisanoutuu tai on pitempään pois, tämä henkilö voisi sijaistaa tai hakea vapautuvia tehtäviä.

Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen vuonna 2023

Sivistys
Opetus


6 koulunkäynninohjaajaa 1.8.2023 alkaen, palkkahinnoittelu KVTES 05KOU060
Kelpoisuusehdot: koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja tai soveltuva tutkinto
Perustelut: Tehtävien tarve pysyvä useassa koulussa. Kouluissa on edelleen paljon määräaikaisessa työsuhteessa olevia ohjaajia. Määräaikaisuuksia suhteessa vakinaisiin työsuhteisiin eniten Mikkolan koulussa.

3 nuoriso-ohjaajaa 5.6.2023 alkaen, osa-aikainen 52,29 %, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060
Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja).
Perustelut: Alueellisen nuorisotyön henkilöstöresurssit muutetaan määräaikaisesta työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muutoksella tuotetaan ympärivuotista toimintaa Tuusulan nuorille. Vakinainen henkilökunta pystyy myös herkemmin ja nopeammin tarttumaan nuorten keskuudesta nouseviin ilmiöihin ja työskentelemään pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Pysyvä henkilökunta tuo turvaa nuorille ja nuorisotilatyö on laadukkaampaa, nuoret välttyvät joka syksyiseltä tutustumiselta uusiin ohjaajiin. Nuorten oma osallisuus toimintaan ja sen kehittämiseen edistyy, kun nuorilla on tutut ohjaajat ympärillä.

2 nuoriso-ohjaajaa 5.6.2023 alkaen, osa-aikainen 83,66 %, palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060
Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi, yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja).
Perustelut: Alueellisen nuorisotyön henkilöstöresurssit muutetaan määräaikaisesta työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muutoksella tuotetaan ympärivuotista toimintaa Tuusulan nuorille. Vakinainen henkilökunta pystyy myös herkemmin ja nopeammin tarttumaan nuorten keskuudesta nouseviin ilmiöihin ja työskentelemään pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Pysyvä henkilökunta tuo turvaa nuorille ja nuoret välttyvät joka syksyiseltä tutustumiselta uusiin ohjaajiin. Nuorten oma osallisuus toimintaan ja sen kehittämiseen edistyy, kun nuorilla on tutut ohjaajat ympärillä.

Kasvu ja ympäristö
Yhdyskuntatekniikka


Suunnitteluhortonomi 1.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu TS PRII/TKP3
Kelpoisuusehdot: Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa kuten hortonomin koulutusta (AMK tai opisto) tai vastaavan tutkintoa.
Viheralueiden suunnitteluun liittyvien tehtävien määrä edellyttää omaa suunnittelijaa. Määräaikaisuuden jatkaminen ei enää onnistu, konsulttipalveluiden hankinta ei toimi pienissä ja nopeaa reagointia vaativissa tehtävissä.

Kasvu ja ympäristö
Tilapalvelut


Kunnossapitorakennuttaja 2.1.2023 alkaen, palkkahinnoittelu TS II/TKP1
Kelpoisuusehdot:

 • Vähintään alempi soveltuva korkeakoulututkinto kuten rakennustekniikan insinööri (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaava tutkinto 
 • rakennusalan työkokemus 2 vuotta
 • rakennuttamisen ketjun ymmärtäminen (suunnittelu, rakentamisen kilpailutus, valvonta, takuuaika)
 • kiinteistöissä suoritettavien korjaustöiden sekä toiminnallisten muutostöiden toteutuksen ymmärtäminen eri toimintaympäristöissä (terveyskeskukset, koulut, päiväkodit jne.) 
 • lainsäädännön vaatimukset (hankintalaki, rakennusmääräykset ym.)
 • lainsäädännön vaatimukset rakentamisessa (rakennusmääräykset ym.)

Perustelut: Tilapalvelut toteuttaa kunnan historian merkittävintä investointiohjelmaa, palveluverkkouudistusta. Uudistus sitoo merkittävästi resursseja. Määräaikaisen kunnossapitorakennuttajan vakinaistaminen edesauttaa uudis- ja korjausrakentamisen hankkeiden onnistumisen laadullisesti ja aikataulussa, sekä sovituissa kustannuksissa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Henkilöstöjohtaja Satu Kuivasto oli asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää,​​ että

 • seuraavat toistaiseksi voimassa olevat työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2023:


Yhteiset palvelut

Hallinto-​​ ja asiakaspalvelut,​​ kansliapalvelut

Hallintopalvelusihteeri 1.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Päätöksenteon tuen palveluita (esityslista-​​ ja pöytäkirjatuotanto sekä mahdollisesti jatkossa osa kirjaamon tehtävistä) on jo osittain keskitetty nykyresurssien mahdollistamassa määrin Hallinto-​​ ja asiakaspalveluihin. Vuositavoitteiden mukaisesti keskittämistä jatketaan,​​ millä pyritään tasaiseen palvelulaatuun ja toiminnan tehostamiseen kuntatasolla. Lisäksi pyritään edistämään yhteisiä prosesseja esityslista-​​ ja pöytäkirjatuotannossa mm. henkilöriippuvuuden vähentämiseksi.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstösihteeri 1.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040

Kelpoisuusehto: Opistotasoinen koulutus,​​ kokemus hr-​​asioissa

Perustelut: Edellisessä organisaatiomuutoksessa v. 2019 henkilöstöpalveluihin keskitettiin osa HR-​​toiminnoista. HR-​​resurssi ei ole ollut riittävä,​​ jotta HR-​​palveluiden keskittäminen olisi ollut mahdollista siinä laajuudessa kuin se olisi tarkoituksenmukaista. Henkilöstösihteeriresurssi on jakautunut epätasaisesti toimialueiden välillä ja toimialueilta on tullut palautetta siitä,​​ että resurssi on riittämätön. Työn tuottavuuden kannalta ei ole tarkoituksenmukaista,​​ että esihenkilöt tekevät henkilöstösihteerille aiemmin kuuluvia tehtäviä. Arvioidaan,​​ mikä HR-​​työ on tarkoituksenmukaista tehdä sihteerityönä ja vapauttaa esihenkilöiden aikaa ihmisten johtamiseen.

Sivistys
Opetus

3 kouluvalmentajaa 1.8.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES A1 05VKA044

Kelpoisuusehto: Ei lakisääteistä määritystä kelpoisuusehdoista. Kunnassa määritelty kelpoisuusehdoksi soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai muu tehtävään soveltuva opistotasoinen tutkinto.

Perustelut: Sitko -​​hankkeessa on todettu kouluvalmentajan työn merkitys oppilaiden tukemisessa ja yhteisöllisyyden kehittämisessä. Hankerahoituksen loppuessa kunnan on päätettävä,​​ jatketaanko toimintaa vai ei. Valmisteilla on myös lakiuudistus,​​ jonka myötä kouluvalmentaja tulee osaksi kouluyhteisöä ja kunnan toimintaa. Korona-​​aika sekä yhteiskunnan muutokset ovat heikentäneet oppilaiden hyvinvointia ja suunta näkyy myös kouluterveyskyselyn tuloksissa. Koulua käymättömien oppilaiden määrä on ollut kasvussa viime vuosina ja kouluvalmentajan yhtenä tärkeänä tehtävänä on kiinnittää näitä oppilaita opiskeluun sekä kouluyhteisöön.

Koulusihteeri 2.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES A2 01TOI060

Kelpoisuusehto: Soveltuva AMK-​​tutkinto tai soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto.

Perustelut: Esihenkilöiden johtamistyölle tarvitaan tukea. Henkilöstön palkanmaksuun ja palvelussuhteisiin liittyvää työtä on siirtynyt viime vuosina koulujen rehtoreille,​​ jonka vuoksi koulusihteeriresurssin lisääminen on perusteltua. Myös muu hallinnollinen työ tuntuu lisääntyneen kouluilla erilaisten hankkeiden kautta. Yläkoulujen oppilasmäärä on kasvanut ja Monion avaaminen lisää lukiolaisten määrää tulevana syksynä. Palveluverkon uudistaminen lisää rehtoreiden työmäärää rakennushankkeiden kouluissa ja heille annettu huojennus ei näytä riittävän.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen talousasiantuntija 1.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES A1 01ASI040

Kelpoisuusehto: Tehtävän siirto kunnan sisällä.

Perustelut: Varhaiskasvatuksen budjetoinnin kokonaisuus talouspäällikön ja varhaiskasvatuspäällikön tukena: kustannuslaskenta,​​ suoritteet,​​ tilastot,​​ TA,​​ TP. Laskutusprosessista vastaaminen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain ja lautakunnan päätösten mukaisesti sekä uuden palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ja maksatuksen prosessin kehittäminen ja varmistaminen.

Kulttuuri

Kirjastonhoitaja 1.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu KVTES A1 02KIR042

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva korkeakoulututkinto,​​ johon sisältyvät tai jonka lisäksi on suoritettu vähintään 60 opintopisteen laajuiset kirjasto-​​ ja informaatioalan opinnot.

Perustelut: Kirjastossa tehtävän lukutaitotyön sekä koulu-​​ ja päiväkotiyhteistyön määrä ja kysyntä on kasvanut merkittävästi kulttuurikasvatussuunnitelmien ja suunnitelmallisen lukutaidon edistämistyön myötä. Kulttuurikasvatussuunnitelmien (TaikaKultsu,​​ perusopetuksen Kultsu ja toiseen asteen Kultsu) koordinointi,​​ kehittäminen ja toteuttaminen vaatii lisäresurssia,​​ jotta palvelu voidaan tarjota luvatulla tavalla jokaiselle lapselle ja nuorelle ja että kirjastossa pystytään tekemään lasten-​​ ja nuorten kirjastotyötä myös Kultsujen ulkopuolella (esim. lukemista ja lukutaitoa edistävät tapahtumat perheille sekä kirjavinkkaus). Uuteen tehtävään sisältyy myös kiertävä koko kunnan KULTSU-​​työn koordinointi,​​ joka tulisi jatkossa olemaan vuorovuosina kirjaston,​​ museon ja kulttuurin vastuulla. Tuusulan kunnan henkilöstömäärä on jäänyt jälkeen verrokkikunnista esim. verrattuna vastaavan kuntarakenteen ja kirjastoverkon Nurmijärveen (Tuusula 26 htv ja Nurmijärvi 36 htv vuonna 2021),​​ vaikka palveluja on kehitetty ja tarjottu vastaavalla tavalla. Valtuuston hyväksymässä Tuusulan kulttuuri-​​ ja vapaa-​​aikapalveluiden kehittämissuunnitelmassa 2018 -​​ 2021 oli 1 htv lisäys lasten-​​ ja nuortenkirjastotyöhön. Tämä lisäys on toteutumatta.

Vapaa-​​aika

Nuoriso-​​ohjaaja 2.1.2023 alkaen,​​ kokoaikainen,​​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060

Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi,​​ yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso-​​ ja vapaa-​​ajanohjaaja).

Perustelut: Alueen kouluyhteistyö tiivistyy,​​ muutostilanteet ja niiden ennakointi tukee alueilla tehtävää nuorisotyötä ja palveluja pystytään entistä enemmän yhdenvertaisesti toteuttamaan. Alueellinen nuorisotyö tuottaa vapaa-​​ajan palveluita nuorille. Luottamuksellinen ja pysyvä suhde työntekijään mahdollistaa myönteisen kokemuksen nuorelle palveluistamme. Merkitykselliset kohtaamiset tutun ja turvallisen aikuisen kanssa rakentaa nuoren luottamusta ohjaajaan ja tämän kautta tukee nuorta. Nuorten vapaa-​​ajan vietto sekä ohjaajien työskentely nuorten kanssa on tavoitteellisempaa ja pitkäkestoisempaa vakinaisen henkilöstön voimin. Vakituisella nuorisotyöntekijällä on paremmat edellytykset tuntea ikäluokat.

Kasvu ja ympäristö
Kaavoitus

Kaavasuunnittelija 1.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu TS II TKP2

Kelpoisuusehdot: Tehtävä edellyttää soveltuvaa vähintään ammattikorkeakoulutason tutkintoa sekä vähintään kolmen vuoden työkokemusta alan tehtävissä tai yliopistotasoista koulutusta.

Perustelut: Kunnan kasvuun ja elinvoimaan perustuva strategia edellyttää päteviä kaavasuunnittelijoita edistämään kaavoitusta ja sitä kautta maankäytön kehittämisedellytyksiä. Osa työstä voidaan teettää konsulttityönä,​​ joka sekin edellyttää resursseja kunnan puolelta.

Tilapalvelut

Tekninen isännöitsijä 2.1.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu TS II TKP2Y

Kelpoisuusehdot:

·       Kiinteistönhoidon tehtäväkentän tuntemista (kiinteistönhoitajan tehtävissä > 10 vuotta)

·       Hyvää tuntemusta kiinteistöjen erilaisista taloteknisistä laitteista ja järjestelmistä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta valvomopohjaisista rakennusautomaatiojärjestä (kokemus > 10 vuotta)

·       Kokemusta kohdekohtaisten huoltokirjojen laadinnasta sähköisiin järjestelmiin

Perustelut: Kunnan kiinteistökanta muuntuu pienistä palveluyksiköistä kohti suuria kiinteistökokonaisuuksia. Tällaisten yksiköiden omaisuudenhallinta on heikolla tolalla. Teknisen isännöitsijän vastuulla on huolehtia kampusten ja muun kiinteistöomaisuuden ylläpidosta ja arvon säilyttämisestä yhteistyössä kiinteistönhoitopäällikön kanssa.

Vesihuoltoliikelaitos

Viemäriveden johtaminen

Vesihuoltoasentaja 1.3.2023 alkaen,​​ palkkahinnoittelu TS TKP1

Kelpoisuusehdot: LVI-​​asentaja tai vastaava. Kokemus vesilaitostyöstä ja jätevedenpumppaamoista katsotaan eduksi.

Perustelut: Tuusulan vedellä on kunnossapidossa yli 70 pumppaamoa. Pumppaamoiden kunnossapidosta vastaa tällä hetkellä pumppaamoasentaja ja verkostopäällikkö. Turvallisuussyistä jätevesipumppaamoilla ei voi työskennellä yksin. Pumppaamoasentajan täytyy pyytää apumies lähes jokaiseen pumppaamolla suoritettavaan kunnossapitotyöhön. Tämä toimintatapa on johtanut siihen,​​ että kunnossapitotöiden tekeminen viivästyy laitoksen muiden kiireiden takia. Tämä taas lisää pumppaamoiden häiriöitä,​​ joita joudutaan korjaamaan päivystysaikana huomattavasti suuremmilla kustannuksilla.

 • seuraavat määräaikaiset työsopimussuhteiset tehtävät saadaan ottaa käyttöön vuonna 2023:


Kuntatoimiala
Strateginen suunnittelu,​ osallisuustyö

Vapaaehtoistyön koordinaattori
 ajalle 2.1.2023-​31.12.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ASI040
Kelpoisuusehto: soveltuva korkeakoulututkinto
Perustelut: Ikäihmisten määrä Tuusulassa on iso ja kasvava. Korona-​ajan vaikutukset ikäihmisten hyvinvointiin ovat olleet merkittäviä ja monen ikäihmisen toimintakyky on laskenut. Kunnan tehtävä on tukea ikäihmisten kotona-​asumista ja tehdä ennaltaehkäisevä hyte-​työtä. Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen olohuonetoimintaa kaikenikäisille ja koordinoida vapaaehtoistoimintaa. Rahoitus kunnan saamasta perinnöstä ja/tai hankerahoitus.

Yhteiset palvelut
Kehittäminen ja tietohallinto,​ ICT-​palvelut

ICT-​asiantuntija ajalle 2.1.-​29.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 01ICT060
Kelpoisuusehto: Tehtävään soveltuva koulutus,​ vähintään 2-​asteen tutkinto. Monipuolinen työkokemus alalta.
Perustelut: Tietotyön lisääntyessä ICT-​palveluiden tuottamisesta on viimeisten vuosien aikana muodostunut organisaatioille entistä kriittisempi toiminto. Häiriöt palveluiden tuottamisessa voivat aiheuttaa merkittäviä haittoja niin organisaatiolle,​ sen työntekijöille kuin sen sidosryhmillekin. Esimerkiksi tietoverkkoon kohdistuvat laitehäiriöt tai hyökkäykset voivat lamauttaa koko organisaation toiminnan ja vaarantaa kriittisten tietoaineistojen turvallisuuden.

Tuusulan kunnan ICT-​palveluyksikössä tuotetaan laite-​,​ verkko-​ ja konesalipalveluita sekä näihin liittyvää tukea ja palvelunhallintaa. Vuonna 2019 toteutetun ICT-​palveluiden tarkastuksen (BDO) mukaan ICT-​palveluyksikön resurssit ovat tiukat ja riittävät juuri ja juuri juoksevien asioiden hoitamiseen. Ratkaisuna tähän ehdotettiin tehtävien voimakasta priorisointia tai resursoinnin kehittämistä,​ mutta resurssit ovat edelleen samalla tasolla.

ICT-​palveluyksikköön on ollut vuonna 2021 avoinna vakituinen ICT-​asiantuntijan tehtävä,​ joka jäi täyttämättä,​ kun tehtävään sopivaa henkilöä ei löytynyt. Tarve osittain korvattiin työllistämällä kaksi työtöntä työnhakijaa,​ joiden osalta työsuhteet päättyvät vuoden 2022 aikana.

ICT-​palvelutuotannon varmistamiseksi ja toiminnan kehittämiseksi ehdotetaan ICT-​asiantuntijan määräaikaisen työsuhteen perustamista ajalle 02.01.2023-​29.12.2023. Tehtävä keskittyy operatiiviseen palvelutuotantoon,​ mutta tukee myös palveluiden uudelleen järjestämisen suunnittelussa ja prosessien kehittämisessä.

Määräaikaisuuden perusteena on palveluiden uudelleen järjestäminen,​ joka ajoittuu määräaikaisuuden ajalle.

Maahanmuutto-​ ja työllisyyspalvelut
Maahanmuuttoasiat


Erityisohjaaja ajalle 1.3.-​31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060
Kelpoisuusehto: vähintään 2. asteen tutkinto
Perustelut: Maahanmuuttopalveluiden asiakasmäärä on jatkuvassa nousussa. Osa pakolaisperheistä tarvitsee nykyistä tiiviimpää tukea arkeensa. Kyseessä ovat perheet,​ joiden ohjaus vie paljon resursseja,​ koska he eivät selviä kevyemmällä ohjauksella ja neuvonnalla. Erityisohjaajan nykyinen 50% työpanos on riittämätön tarpeeseen nähden. Erityisohjaajan työpanoksen muutos osa-​aikaisesta kokoaikaiseksi voidaan kattaa valtion pakolaisten kustannuskorvauksilla,​ koska asiakasmäärät ovat kasvussa.

Kotouttamisohjaaja ajalle 1.3.-​31.12.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES 01TOI060
Kelpoisuusehto: vähintään 2. asteen tutkinto,​ työkokemus alalta
Perustelut: Ukrainalaiset pakolaiset tulevat saamaan kotikuntaoikeuden keväällä 2023,​ jolloin kotouttamispalvelujen asiakasmäärä kaksinkertaistuu nykyisestä asiakasmäärästä. Arvion mukaan ukrainalaispakolaisia jäisi nykyisestä noin 120 hengestä 50 henkeä. Resurssitarve realisoituu maaliskuussa 1.3.2023 alkaen,​ kun tiedetään ukrainalaisten todellinen määrä kunnassa ja kun he alkavat saada kotikuntamerkintöjä. Tehtävä tarve on siis sidottu ukrainalaispakolaisten määrään kunnassa. Kotouttamisohjaajan palkkakulut voidaan kattaa valtion korvauksilla,​ mikäli ukrainalaisia pakolaisia jää kuntaan vähintään noin 25 henkeä. (tehty laskelma kotouttamisohjaajan palkkakulut vuodessa ja laskennallisten korvauksen määrä 25 x 1955 euroa vuosi/per henkilö yli 7-​vuotiaiden osalta).

Sivistys
Opetus

Moniomestari ajalle 1.6.2023-​31.7.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES 08PER070
Kelpoisuusehto: Soveltuva perus-​ tai opistoasteen koulutus
Perustelut: Monion palvelujen turvaaminen ja rakennuksen toiminnan tavoitteiden toteutumisen varmistuminen. Tehtävänkuvan ja resurssin arvioimisen tarve. Vähintään toisessa tehtävässä pysyvä tarve.

Palvelukoordinaattori ajalle 1.6.2023-​31.7.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES A 01TOI060
Kelpoisuusehto: Soveltuva perus-​ tai opistoasteen koulutus
Perustelut: Monion palvelujen turvaaminen ja rakennuksen toiminnan tavoitteiden toteutumisen varmistuminen. Tehtävänkuvan ja resurssin arvioimisen tarve. Vähintään toisessa tehtävässä pysyvä tarve.

Kasvu ja ympäristö
Projektitoimisto


Projektikoordinaattori ajalle 2.1.-​31.12.2023,​ palkkahinnoittelu KVTES TU1 HALTUU1
Kelpoisuusehdot: Soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi korkeakoulututkinto
Perustelut: Projektikoordinaattori tukee aluekehityshankkeita ja erillisiä projekteja ja täten mm. lisää kapasiteettia projektien toteuttamiselle vapauttamalla asiantuntijoiden resursseja hallinnollisista tehtävistä ja ottamalla itse roolia kevyempien projektikokonaisuuksien hallinnassa. Siirryttäessä suuremmalta määrin projektimalliseen työskentelytapaan,​ vahvistuu tarve koko toimialueen sisällä. Kyseessä on nykyisen projektikoordinaattorin tehtävän jatko.

Elinvoima,​ asuminen ja kehittäminen
Asuntopalvelut


Asumisneuvoja ajalle 1.1.2023-​31.12.2024,​ palkkahinnoittelu KVTES A4b 01TOI060
Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva AMK-​tutkinto / sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8 §:n mukainen pätevyys.
Perustelut: Tehtävä ennaltaehkäisee ikääntyvien asumisen pulmatilanteiden syntymistä,​ auttaa löytämään asumisen palveluita ja parantaa asumisviihtyisyyttä sekä luo turvallisuuden tunnetta asumisyhteisössä. Tehtävä on uusi,​ määräaikainen loppuvuodelle 2022 ja siihen on saatu ARA:n avustusta. Tehtävän jatkoon 2023-​24 haetaan myös ARA:lta avustusta 60 %.

Kaavoitus
Yleiskaavoitus


Nuorempi kaavasuunnittelija ajalle 1.1.-​31.12.2023,​ palkkahinnoittelu TS II
Kelpoisuusehdot: Edellytyksenä on,​ että yliopistotason tai vähintään ammattikorkeakoulutason opinnot ovat loppuvaiheessa (loppu-​/päättötyötä vaille) tai opinnot ovat suoritettu. Ei erityisvaatimuksia työkokemuksesta,​ toki sellainen lasketaan eduksi.
Perustelut: Tuusulan strateginen valinta kasvaa ja kehittyä vaatii resurssointia kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Tehtävä liittyy kuntastrategian ja elinkeinostrategian toteuttamiseen,​ tarkoituksena on ensisijaisesti edistää kaavoituksen työohjelmaan ja tulosalueen vuositavoitteisiin merkittyjä hankkeita. Tämä tehtävä tuo mahdollisen lisäresurssin,​ mutta on taloudellisesti vakituista työsuhdetta joustavampi. Opiskelujen loppuvaiheessa oleva tai juuri valmistunut,​ joka perehtyisi kunnan kaavoitustehtäviin ja avustaisi vakituisia kaavasuunnittelijoita isoissa kaava-​ ja suunnittelutöissä ja/tai tekisi pienempiä kaavamuutoksia. Tehtävä olisi määräaikainen ja mikäli vakituisia henkilöitä irtisanoutuu tai on pitempään pois,​ tämä henkilö voisi sijaistaa tai hakea vapautuvia tehtäviä.

Määräaikaisten tehtävien vakinaistaminen vuonna 2023

Sivistys
Opetus


6 koulunkäynninohjaajaa 1.8.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu KVTES 05KOU060
Kelpoisuusehdot: koulunkäynninohjaaja/lähihoitaja tai soveltuva tutkinto
Perustelut: Tehtävien tarve pysyvä useassa koulussa. Kouluissa on edelleen paljon määräaikaisessa työsuhteessa olevia ohjaajia. Määräaikaisuuksia suhteessa vakinaisiin työsuhteisiin eniten Mikkolan koulussa.

3 nuoriso-​ohjaajaa 5.6.2023 alkaen,​ osa-​aikainen 52,​29 %,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060
Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi,​ yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaaja).
Perustelut: Alueellisen nuorisotyön henkilöstöresurssit muutetaan määräaikaisesta työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muutoksella tuotetaan ympärivuotista toimintaa Tuusulan nuorille. Vakinainen henkilökunta pystyy myös herkemmin ja nopeammin tarttumaan nuorten keskuudesta nouseviin ilmiöihin ja työskentelemään pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Pysyvä henkilökunta tuo turvaa nuorille ja nuorisotilatyö on laadukkaampaa,​ nuoret välttyvät joka syksyiseltä tutustumiselta uusiin ohjaajiin. Nuorten oma osallisuus toimintaan ja sen kehittämiseen edistyy,​ kun nuorilla on tutut ohjaajat ympärillä.

2 nuoriso-​ohjaajaa 5.6.2023 alkaen,​ osa-​aikainen 83,​66 %,​ palkkahinnoittelu KVTES 02VAP060
Kelpoisuusehto: Alalle soveltuva korkeakoulututkinto (esim. sosionomi,​ yhteisöpedagogi) tai ammatillinen perustutkinto (nuoriso-​ ja vapaa-​ajanohjaaja).
Perustelut: Alueellisen nuorisotyön henkilöstöresurssit muutetaan määräaikaisesta työsuhteesta toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Muutoksella tuotetaan ympärivuotista toimintaa Tuusulan nuorille. Vakinainen henkilökunta pystyy myös herkemmin ja nopeammin tarttumaan nuorten keskuudesta nouseviin ilmiöihin ja työskentelemään pitkäjänteisesti ja ennaltaehkäisevästi. Pysyvä henkilökunta tuo turvaa nuorille ja nuoret välttyvät joka syksyiseltä tutustumiselta uusiin ohjaajiin. Nuorten oma osallisuus toimintaan ja sen kehittämiseen edistyy,​ kun nuorilla on tutut ohjaajat ympärillä.

Kasvu ja ympäristö
Yhdyskuntatekniikka


Suunnitteluhortonomi 1.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS PRII/TKP3
Kelpoisuusehdot: Tehtävän hoitaminen edellyttää vähintään alempaa soveltuvaa korkeakoulututkintoa kuten hortonomin koulutusta (AMK tai opisto) tai vastaavan tutkintoa.
Viheralueiden suunnitteluun liittyvien tehtävien määrä edellyttää omaa suunnittelijaa. Määräaikaisuuden jatkaminen ei enää onnistu,​ konsulttipalveluiden hankinta ei toimi pienissä ja nopeaa reagointia vaativissa tehtävissä.

Kasvu ja ympäristö
Tilapalvelut


Kunnossapitorakennuttaja 2.1.2023 alkaen,​ palkkahinnoittelu TS II/TKP1
Kelpoisuusehdot:

 • Vähintään alempi soveltuva korkeakoulututkinto kuten rakennustekniikan insinööri (AMK tai teknillinen opisto) tai vastaava tutkinto 
 • rakennusalan työkokemus 2 vuotta
 • rakennuttamisen ketjun ymmärtäminen (suunnittelu,​ rakentamisen kilpailutus,​ valvonta,​ takuuaika)
 • kiinteistöissä suoritettavien korjaustöiden sekä toiminnallisten muutostöiden toteutuksen ymmärtäminen eri toimintaympäristöissä (terveyskeskukset,​ koulut,​ päiväkodit jne.) 
 • lainsäädännön vaatimukset (hankintalaki,​ rakennusmääräykset ym.)
 • lainsäädännön vaatimukset rakentamisessa (rakennusmääräykset ym.)

Perustelut: Tilapalvelut toteuttaa kunnan historian merkittävintä investointiohjelmaa,​ palveluverkkouudistusta. Uudistus sitoo merkittävästi resursseja. Määräaikaisen kunnossapitorakennuttajan vakinaistaminen edesauttaa uudis-​ ja korjausrakentamisen hankkeiden onnistumisen laadullisesti ja aikataulussa,​ sekä sovituissa kustannuksissa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöpalvelut, hallintopalvelut, sivistys, kasvu ja ympäristö, vesihuoltoliikelaitos