Valtuusto, kokous 12.12.2022

§ 167 Toiminnan ja talouden katsaus 1.1. - 31.10.2022 ja määrärahamuutokset

TUUDno-2022-1731

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus 29.8.2022

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Kunnan talousarviovuosi 2022 eteni vahvasti tuoreen kuntastrategian toteuttamisen parissa. Asuntorakentaminen jatkui vilkkaana, väestön määrä kehittyi myönteisesti ja asunto- sekä yritystonttien kauppa jatkui hyvällä tasolla. Kunta jatkoi mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan. 

Eduskunnan hyväksymät lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta tulevat voimaan porrastetusti, viimeiset vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset 1.1.2023 alkaen. Sote ja pela-tehtävien siirron ja hyvinvointialueiden perustamisen lopulliset taloudelliset vaikutukset kunnille selviävät vasta syksyllä 2023. 

Koronaepidemia vaikutti edelleen koko kunnan toimintaan. Vallinneissa poikkeusolosuhteissa toimintaa koordinoitiin tiiviisti Keusoten kanssa. Kunnat palvelut ja toiminnot pystyttiin pitämään käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä. 

Ukrainan sodan vaikutukset heijastuivat myös Tuusulaan. Kunnassa varauduttiin sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseen ja majoittamiseen sekä ohjaamiseen palveluiden pariin. Ensimmäiset ukrainalaiset pakolaiset saapuivat Tuusulaan maaliskuussa. Kunta käynnisti yhteistyön Kotokunta Oy:n kanssa ukrainalaisten pakolaisten asunnoissa majoittamiseen, asumisohjaukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2022 päivitetty ennuste tilikauden tulokseksi on - 0,2 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio 0,9 milj. euroa). 

Kunnan alkuvuoden verotilitykset olivat 112,7 milj. euroa, ja verotulot toteutuivat kokonaisuutena 7,1 milj. euroa (6,8 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. 

 • Kunnallisverojen kasvu oli 6,0 milj. euroa (6,2 %). Verotulojen kasvua tuki parantunut työllisyysaste, hyvä palkkakehitys sekä kunnan väestönkasvu.
 • Yhteisöverotulot kasvoivat alkuvuonna 0,9 milj. euroa (12,3 %). Syynä kasvuun oli yritysten hyvä 2021 - 2022 taloustilanne sekä alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Valmistuvassa olevan 2021 verotuksen tietojen perusteella verohallinto on nostanut kuluvan vuoden maksuunpantavia ennakkoveroja aiemmin arvioitua enemmän. 
 • Kiinteistöverot toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kasvu johtuu vilkkaan rakentamisen ohella siitä, että rakennusten verotusarvot nousivat, kun niiden jälleenhankinta-arvoja korotettiin rakennuskustannusten kallistumisen vuoksi. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 % verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 %. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymäarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa. 

 

Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin viidellä miljoonaa euroa.  Kunnan verotuloennusteeseen on tehty 4 milj. euron lisäys. Kunnan verotalousarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään myöhemmin syksyn kuluessa. 

Tammi-kesäkuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena suunnitellusti. Syyskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 34,3 milj. euroa, joka vastasi 53,6 % koko vuoden talousarviosta. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 7,2 milj. euroa, josta osakemyyntien osuus oli 1,5 milj. euroa. Tont-teja luovutettiin 7,7 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut tontit yhteensä). 

Puunmyyntituottojen toteuma oli 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa TA 2022). Alkuvuoden toteuma sisältää Häriskiven ja Rykmentinpuiston alueen puunmyyntituotot, joita ei täysin ollut huomioitu talousarviossa. Rakennusvalvontamaksuja kertyi tarkastelukaudella 0,6 milj. eur (tot. 90,0 % TA 2022). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa edellisvuotta parempina, johtuen suuremmista yhteistoimintakorvauksista sopijakunnilta sekä terveysvalvonnan tarkastusten lisääntyneestä määrästä.

Tammi-kesäkuun toimintamenojen toteuma oli 146,4 milj. euroa (tot. % 50,5). Toimintamenot toteutuivat + 6,5 milj. euroa ja + 4,6 % edellisvuotta suurempina.  Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 4,5 milj. euroa ja muiden palveluiden osuus 2,0 milj. euroa. Toimintamenojen kasvua tapahtui etenkin alueiden ja rakennusten kunnossapitopalveluissa, asiantuntijapalveluiden ostoissa, kuljetuspalveluissa (HSL) sekä vakuutusmaksuissa. Henkilöstökulujen toteumasta puuttuu lomarahojen jaksotus, mikä vaikuttaisi kuluja pienentävästi. Tältä osin henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2021 nähden, jolloin lomarahajaksotusten määrä oli 2,5 milj. euroa. 

Keusoten kuluvan vuoden toimintamenot ovat huomattavan kovassa kasvussa. Keusoten oman toiminnan ylitysennuste on koko kuntayhtymän osalta yhteensä 45,0 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuus on arvion mukaan yhteensä 20,0  milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).  

Kuntayhtymän 2022 maksuosuudeksi on Tuusulan osalta budjetoitu 123,6 milj. euroa. Keusoten arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 8,4 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 1,1 milj. euroa. Arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,9 milj. euroa. Kesäkuun ennuste on 8,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa vähemmän 05/2022 ennuste).

Toteutunut toimintakate oli 112 milj. euroa, 49,6 % talousarvioon nähden.
Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan tammi-kesäkuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 19,6 milj. euroa. Elokuussa valmistuneen Martta Wendelinin päiväkodin rakentamisesta kertyi tarkastelukaudella kustannuksia 3,4 milj. euroa. Monion rakentaminen eteni aikataulussa ja budjetissa (toteutuneet kustannukset 10,5 milj. euroa). Kirkonkylän koulukampus eteni toteutusvaiheeseen; työt aloitettiin vanhan koulurakennuksen purulla ja rakentaminen käynnistyi (toteutuneet kustannukset 6,0 milj. euroa). Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu jatkui, mutta urakkakilpailutuksen aloitusta päätettiin lykätä rakentamisen hankalan markkinatilanteen vuoksi.  Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus eteni suunnitellusti. Yhdyskuntatekniikan osalta alkuvuoden hankeita olivat mm. Vanha Valtatie, Häriskivi, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Sulan työpaikka-alue, matkakeskus, palvelukeskus, Temmo, Annanpuisto ja Kaukjärvenranta.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 145,8 milj. euroa, mikä on 8,3 milj. euroa enemmän vuoden 2021 kesäkuun lainamäärään verrattuna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin tuleviin investointeihin sekä korkoriskien pienentämiseen nostamalla pitkäaikaisia lainoja 10 milj. euroa sekä tekemällä 40 milj. euron korkosuojaukset. 

Vuositason ennuste

Vuonna 2022 koronaepidemian, Ukrainan sodan sekä talousympäristön vaikeasti ennakoivat isot muutokset heijastuvat Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset ja riskit liittyvät koronaepidemian pitkittymisestä aiheutuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, Keusoten kustannusylityksiin, Ukrainan sodan käänteisiin, inflaatiokehitykseen sekä investointikustannusten nousuun. Suomen talouskasvun ennakoidaan hiipuvan loppuvuoden aikana. 

Vuoden 2022 tulosennusteeseen on tehty nettomääräisesti 1,2 milj. euron tulosta heikentävät ennustemuutokset. Lisäksi rakennusinvestointeihin on tehty nettomääräisesti 3,2 milj. euron lisäykset.  Ennuste- ja määrärahamuutostarpeita arvioidaan edelleen tarkemmin syksyn aikana.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehitty-miseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden hyvä taloustilan-ne heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. 

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Kehyskuntien asuin- ja yritystonttien kysyntä on toistaiseksi säilynyt hyvänä. Rykmentinportin yritystonttien vahva kysyntä tukee tontinmyyntitulojen tavoitteiden toteutumista.

Toimintamenojen osalta keskeiset ylitysriskit ovat Keusotessa (yleishallinto ja johdon tuki). Keusoten ennuste koko kuntayhtymän koko toiminnan aiheuttamasta budjettiylityksestä vuodelle 2022 on 45,0 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu noin 20,0 milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).

Keusoten toukokuun arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 8,4 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 1,1 milj. euroa. Tuusulan arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,9 milj. euroa. Kesäkuun ennuste on 8,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa vähemmän 05/2022 ennuste).

Kuntayhtymän ennakoima mittava kustannusten ylitys perustuu koronaepidemian jatkumiseen, ennakoitua suurempaan palveluiden käyttöön mm. ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä henkilökuntapulaan, runsaaseen sijaisten ja työvoimavuokrauksen käyttöön.

Keusoten kuntaosuusmaksuun ei tehdä huomattavan epävarman tilanteen vuoksi määrärahan muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin syksyn aikana.

Käyttötalouteen esitetään - 390 000 euron toimintakatteen muutosta kasvun ja ympäristön toimialueelle (toimintakatetta heikentävä muutos). Määrärahan siirtona esitetään yhteisistä palveluista siirrettävän 29 000 euroa henkilökunnan tyhy-rahoja jaettavaksi toimialueille henkilökuntajaoksen toiminnan loppumisen vuoksi. Määrärahan siirrolla ei kustannusvaikutusta kuntatasolla. 

Käyttötalouden muutokset

 • Kasvu ja ympäristö, toimintatuotot, - 100 000 euroa vähennys
  • -  700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen
  • + 250 000 eur, metsänmyyntituottojen toteuma budjetoitua suurempi
  • + 350 000 eur, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut      
 • Kasvu ja ympäristö, toimintakulut, lisämääräraha + 290 000 euroa
  •  - 300 000 eur, alueiden kunnossapitopalvelut 
  • + 700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen
  •  - 689 000 eur, HSL joukkoliikenne 

 

Investointien määrärahoihin esitetään - 3 230 000 euron määrärahojen lisäystä.

 •      Monion lukio- ja kulttuuritalo     lisämääräraha 2 500 00 euroa
 •      Kirkonkylän koulukampus           lisämääräraha 2 500 00 euroa
 •      Veteraanipuisto                             lisämääräraha 80 000 euroa
 •      Riihikallion monitoimikampus   määrärahan vähennys 2 500 000 euroa

 

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2022
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

-----

Konsernijaosto 29.8.2022

Kunnanhallitus käsittelee asiaa 29.8.2022 em. asiaselostuksen pohjalta.

Talousjohtaja selostaa kokouksessa neljännesvuosikatsausta ja alkuvuoden 2022 talouden toteumaa.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas ja kansliapäällikkö Virpi Sailas selostivat asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Toimintaympäristö

Tuusulan kuntastrategian painopistealueina ovat kunnan elinvoima, hyvinvointi sekä kestävä kehitys. Kunnan talousarviovuosi 2022 eteni vahvasti tuoreen kuntastrategian toteuttamisen parissa. Asuntorakentaminen jatkui vilkkaana, väestön määrä kehittyi myönteisesti ja asunto- sekä yritystonttien kauppa jatkui hyvällä tasolla. Kunta jatkoi mittavia investointeja palveluverkon uudistamiseen sekä uusien asuin- ja yritysalueiden infraan. 

Eduskunnan hyväksymät lait hyvinvointialueiden perustamisesta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta tulevat voimaan porrastetusti, viimeiset vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueille siirtyvät sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen henkilöstö, omaisuus sekä sopimukset 1.1.2023 alkaen. Sote ja pela-tehtävien siirron ja hyvinvointialueiden perustamisen lopulliset taloudelliset vaikutukset kunnille selviävät vasta syksyllä 2023. 

Koronaepidemia vaikutti edelleen koko kunnan toimintaan. Vallinneissa poikkeusolosuhteissa toimintaa koordinoitiin tiiviisti Keusoten kanssa. Kunnat palvelut ja toiminnot pystyttiin pitämään käynnissä ilman merkittäviä häiriöitä. 

Ukrainan sodan vaikutukset heijastuivat myös Tuusulaan. Kunnassa varauduttiin sotaa pakenevien ukrainalaisten vastaanottamiseen ja majoittamiseen sekä ohjaamiseen palveluiden pariin. Ensimmäiset ukrainalaiset pakolaiset saapuivat Tuusulaan maaliskuussa. Kunta käynnisti yhteistyön Kotokunta Oy:n kanssa ukrainalaisten pakolaisten asunnoissa majoittamiseen, asumisohjaukseen sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyen.

Talouden toteutuminen

Vuoden 2022 päivitetty ennuste tilikauden tulokseksi on - 0,2 milj. euroa (alkuperäinen talousarvio 0,9 milj. euroa). 

Kunnan alkuvuoden verotilitykset olivat 112,7 milj. euroa, ja verotulot toteutuivat kokonaisuutena 7,1 milj. euroa (6,8 %) edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempina. 

 • Kunnallisverojen kasvu oli 6,0 milj. euroa (6,2 %). Verotulojen kasvua tuki parantunut työllisyysaste, hyvä palkkakehitys sekä kunnan väestönkasvu.
 • Yhteisöverotulot kasvoivat alkuvuonna 0,9 milj. euroa (12,3 %). Syynä kasvuun oli yritysten hyvä 2021 - 2022 taloustilanne sekä alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Valmistuvassa olevan 2021 verotuksen tietojen perusteella verohallinto on nostanut kuluvan vuoden maksuunpantavia ennakkoveroja aiemmin arvioitua enemmän. 
 • Kiinteistöverot toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta suurempina. Kasvu johtuu vilkkaan rakentamisen ohella siitä, että rakennusten verotusarvot nousivat, kun niiden jälleenhankinta-arvoja korotettiin rakennuskustannusten kallistumisen vuoksi. Verohallinnon arvion mukaan reilut 6 % verovuoden 2022 kiinteistöveroista arvioidaan kertyvän ensi vuonna. Huhtikuun vastaava arvio oli noin 10 %. Muutos nostaa kuluvan vuoden kertymäarviota noin 60 miljoonalla eurolla koko maassa. 

 

Kuntaliiton ennusteen (20.4.2022) mukaan vuoden 2022 verotulot olisivat ylittämässä talousarvion mukaisen tason noin viidellä miljoonaa euroa.  Kunnan verotuloennusteeseen on tehty 4 milj. euron lisäys. Kunnan verotalousarvioon ei tehdä epävarman taloustilanteen vuoksi tuloarvion muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan mahdolliset muutokset tehdään myöhemmin syksyn kuluessa. 

Tammi-kesäkuun toimintatuotot kehittyivät kokonaisuutena suunnitellusti. Syyskuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli 34,3 milj. euroa, joka vastasi 53,6 % koko vuoden talousarviosta. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 7,2 milj. euroa, josta osakemyyntien osuus oli 1,5 milj. euroa. Tont-teja luovutettiin 7,7 milj. euron arvosta (myydyt ja vuokratut tontit yhteensä). 

Puunmyyntituottojen toteuma oli 0,4 milj. euroa (0,2 milj. euroa TA 2022). Alkuvuoden toteuma sisältää Häriskiven ja Rykmentinpuiston alueen puunmyyntituotot, joita ei täysin ollut huomioitu talousarviossa. Rakennusvalvontamaksuja kertyi tarkastelukaudella 0,6 milj. eur (tot. 90,0 % TA 2022). Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintatuotot toteutuivat 0,4 milj. euroa edellisvuotta parempina, johtuen suuremmista yhteistoimintakorvauksista sopijakunnilta sekä terveysvalvonnan tarkastusten lisääntyneestä määrästä.

Tammi-kesäkuun toimintamenojen toteuma oli 146,4 milj. euroa (tot. % 50,5). Toimintamenot toteutuivat + 6,5 milj. euroa ja + 4,6 % edellisvuotta suurempina.  Kasvusta henkilöstökulujen osuus oli 4,5 milj. euroa ja muiden palveluiden osuus 2,0 milj. euroa. Toimintamenojen kasvua tapahtui etenkin alueiden ja rakennusten kunnossapitopalveluissa, asiantuntijapalveluiden ostoissa, kuljetuspalveluissa (HSL) sekä vakuutusmaksuissa. Henkilöstökulujen toteumasta puuttuu lomarahojen jaksotus, mikä vaikuttaisi kuluja pienentävästi. Tältä osin henkilöstökulut eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2021 nähden, jolloin lomarahajaksotusten määrä oli 2,5 milj. euroa. 

Keusoten kuluvan vuoden toimintamenot ovat huomattavan kovassa kasvussa. Keusoten oman toiminnan ylitysennuste on koko kuntayhtymän osalta yhteensä 45,0 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuus on arvion mukaan yhteensä 20,0  milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).  

Kuntayhtymän 2022 maksuosuudeksi on Tuusulan osalta budjetoitu 123,6 milj. euroa. Keusoten arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 8,4 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 1,1 milj. euroa. Arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,9 milj. euroa. Kesäkuun ennuste on 8,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa vähemmän 05/2022 ennuste).

Toteutunut toimintakate oli 112 milj. euroa, 49,6 % talousarvioon nähden.
Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos.

Kunnan tammi-kesäkuun käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 19,6 milj. euroa. Elokuussa valmistuneen Martta Wendelinin päiväkodin rakentamisesta kertyi tarkastelukaudella kustannuksia 3,4 milj. euroa. Monion rakentaminen eteni aikataulussa ja budjetissa (toteutuneet kustannukset 10,5 milj. euroa). Kirkonkylän koulukampus eteni toteutusvaiheeseen; työt aloitettiin vanhan koulurakennuksen purulla ja rakentaminen käynnistyi (toteutuneet kustannukset 6,0 milj. euroa). Riihikallion kouluhankkeen toteutussuunnittelu jatkui, mutta urakkakilpailutuksen aloitusta päätettiin lykätä rakentamisen hankalan markkinatilanteen vuoksi.  Rykmentinpuiston kouluhankkeen elinkaarikilpailutus eteni suunnitellusti. Yhdyskuntatekniikan osalta alkuvuoden hankeita olivat mm. Vanha Valtatie, Häriskivi, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Sulan työpaikka-alue, matkakeskus, palvelukeskus, Temmo, Annanpuisto ja Kaukjärvenranta.

Kunnan korollisten lainojen määrä oli kesäkuun lopussa 145,8 milj. euroa, mikä on 8,3 milj. euroa enemmän vuoden 2021 kesäkuun lainamäärään verrattuna. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä varauduttiin tuleviin investointeihin sekä korkoriskien pienentämiseen nostamalla pitkäaikaisia lainoja 10 milj. euroa sekä tekemällä 40 milj. euron korkosuojaukset. 

Vuositason ennuste

Vuonna 2022 koronaepidemian, Ukrainan sodan sekä talousympäristön vaikeasti ennakoivat isot muutokset heijastuvat Tuusulan kunnan toimintaan ja talouteen. Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset ja riskit liittyvät koronaepidemian pitkittymisestä aiheutuviin taloudellisiin ja sosiaalisiin vaikutuksiin, Keusoten kustannusylityksiin, Ukrainan sodan käänteisiin, inflaatiokehitykseen sekä investointikustannusten nousuun. Suomen talouskasvun ennakoidaan hiipuvan loppuvuoden aikana. 

Vuoden 2022 tulosennusteeseen on tehty nettomääräisesti 1,2 milj. euron tulosta heikentävät ennustemuutokset. Lisäksi rakennusinvestointeihin on tehty nettomääräisesti 3,2 milj. euron lisäykset.  Ennuste- ja määrärahamuutostarpeita arvioidaan edelleen tarkemmin syksyn aikana.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät yleiseen talouden sekä yritysten kannattavuuden kehitty-miseen sekä asuntokaupan aktiviteetin ja hyvän väestökehityksen jatkumiseen. Alkuvuoden hyvä taloustilan-ne heijastuu positiivisesti loppuvuoden verotulokertymään. 

Toimintatuotoissa riskit liittyvät lähinnä tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Kehyskuntien asuin- ja yritystonttien kysyntä on toistaiseksi säilynyt hyvänä. Rykmentinportin yritystonttien vahva kysyntä tukee tontinmyyntitulojen tavoitteiden toteutumista.

Toimintamenojen osalta keskeiset ylitysriskit ovat Keusotessa (yleishallinto ja johdon tuki). Keusoten ennuste koko kuntayhtymän koko toiminnan aiheuttamasta budjettiylityksestä vuodelle 2022 on 45,0 milj. euroa, josta koronavaikutusten osuudeksi on arvioitu noin 20,0 milj. euroa (arvioitu korona-avustus 12,9 milj. euroa).

Keusoten toukokuun arvion mukaan Tuusulan 2022 kuntaosuus olisi ylittymässä noin 8,4 milj. euroa, mistä erikoissairaanhoidon osuus on 1,1 milj. euroa. Tuusulan arvioidusta kustannusylityksestä koronakustannusten osuus on 3,9 milj. euroa. Kesäkuun ennuste on 8,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa vähemmän 05/2022 ennuste).

Kuntayhtymän ennakoima mittava kustannusten ylitys perustuu koronaepidemian jatkumiseen, ennakoitua suurempaan palveluiden käyttöön mm. ikäihmisten ja vammaisten palveluissa sekä henkilökuntapulaan, runsaaseen sijaisten ja työvoimavuokrauksen käyttöön.

Keusoten kuntaosuusmaksuun ei tehdä huomattavan epävarman tilanteen vuoksi määrärahan muutosesitystä tässä vaiheessa, vaan määrärahamuutokset tuodaan päätettäväksi myöhemmin syksyn aikana.

Käyttötalouteen esitetään - 390 000 euron toimintakatteen muutosta kasvun ja ympäristön toimialueelle (toimintakatetta heikentävä muutos). Määrärahan siirtona esitetään yhteisistä palveluista siirrettävän 29 000 euroa henkilökunnan tyhy-rahoja jaettavaksi toimialueille henkilökuntajaoksen toiminnan loppumisen vuoksi. Määrärahan siirrolla ei kustannusvaikutusta kuntatasolla. 

Käyttötalouden muutokset

 • Kasvu ja ympäristö, toimintatuotot, - 100 000 euroa vähennys
  • -  700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen
  • + 250 000 eur, metsänmyyntituottojen toteuma budjetoitua suurempi
  • + 350 000 eur, rakennusvalvonta- ja tarkastusmaksut      
 • Kasvu ja ympäristö, toimintakulut, lisämääräraha + 290 000 euroa
  •  - 300 000 eur, alueiden kunnossapitopalvelut 
  • + 700 000 eur, vuokra-asuntojen välitystoiminnan päättyminen
  •  - 689 000 eur, HSL joukkoliikenne 

 

Investointien määrärahoihin esitetään - 3 230 000 euron määrärahojen lisäystä.

 •      Monion lukio- ja kulttuuritalo     lisämääräraha 2 500 00 euroa
 •      Kirkonkylän koulukampus           lisämääräraha 2 500 00 euroa
 •      Veteraanipuisto                             lisämääräraha 80 000 euroa
 •      Riihikallion monitoimikampus   määrärahan vähennys 2 500 000 euroa

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi puolivuosikatsauksen 1.1.–30.6.2022
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas ja kanslispäällikkö Virpi Sailas selostivat asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Puheenjohtaja totesi, että valtion tuista ja parantuneesta lipputuloennusteesta johtuen HSL:n tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan aiemmista tiedoista poiketen talousarviota paremmaksi, ja näin ollen ehdotettu 689 000 euron lisämääräraha HSL:n joukkoliikenteeseen on tarpeeton.

Valtuusto päätti

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyi edellä esitetyt määrärahamuutokset seuraavalla muutoksella
  • Lisämääräraha HSL:n joukkoliikenteeseen 689 000 euroa poistetaan.

Perustelut

Keusote on 16.11.2022 toimittanut jäsenkunnilleen tilinpäätösennusteen tilikaudelta 2022. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu Keusoten oman toiminnan sekä HUS:n (ml. alijäämän kattaminen) kustannukset kuluvalle vuodelle sekä kuntien maksuosuudet. Ennusteeseen on myös lisätty ns. takautuvan piikkipalkaharmonisaation arvioidut kustannukset vuosille 2021-2022, yhteensä 20 milj. euroa.

Lisäksi ennusteeseen on sisällytetty seuraavat erät, joita ei ole huomioitu aiemmissa ennusteissa

 • Sote-palkkaratkaisun kertakorvaus (600 eur), vaikutus noin 1 milj. euroa. Erä maksetaan vuonna 2023, mutta se on huomioitava vuoden 2022 tilinpäätöksessä
 • Lomapalkkavelan muutos, 1 milj. euroa


Arvio työaikasaldojen maksamisesta vuoden vaihteen tilanteessa, 0,5 milj. euroa.

Keusoten on määrä viedä edellä kuvatut määrärahamuutokset omien päätöksentekoelintensä käsittelyyn marras-joulukuun 2022 aikana. Myös Tuusulan kunnan on tarkoituksenmukaista tehdä Keusoten määrärahamuutoksiin liittyvät sekä muut tuloarvio- ja määrärahamuutokset vielä kuluvan vuoden puolella.

 Päivitetty ennuste kunnan tilikauden 2022 tulokseksi ehdotettavien määrärahamuutosten jälkeen on -0,5 milj. euroa. Ennusteen lopullinen toteuma riippuu keskeisesti Keusoten loka-joulukuun toimintamenojen kehityksestä sekä takautuvan palkkaharmonisaation toteutumisesta. 

Käyttötalouteen esitetään - 11,4 milj. euron toimintakatetta heikentävä määrärahojen lisäys

 • Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelle (toimintakatetta huonontava muutos). Keusote on ilmoittanut koko kuntayhtymän tasolla yhteensä 63,9 milj. euron ylitysennusteesta, josta Tuusulan osuus on 14,7 milj. euroa. Ennuste sisältää kuntayhtymän oman toiminnan, erikoissairaanhoidon (ml. arvion HUS:n alijäämän kattamisesta) sekä takautuvan piikkipalkkaharmonisaation 3,9 milj. euron kustannukset vuosilta 2021-2022. Kunta oli varautunut alkuperäisessä talousarviossa 2,7 M€ Keusoten palveluiden ylitykseen. Käyttötaloudessa on otettu huomioon + 0,7 milj. euron kuntayhtymien ylijäämien palautus (Eteva ky, Uudenmaan päihdehuollon ky, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; toimintakuluja pienentävä vaikutus). 

 

Tuloslaskelmaosaan esitetään + 8,626 milj. euron muutos (tulosta parantava muutos). 

 • Kunnan verotuloennusteeseen esitetään tehtävän 8,9 milj. euron lisäys pohjautuen hyvään kuluvan vuoden verotilitysten kehitykseen ja Kuntaliiton syyskuun ennusteeseen, minkä mukaan kunnan verotulot ylittyisivät 8,9 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Korkomenoihin esitetään 0,25 milj. euron lisäystä perustuen lähinnä toisen vuosipuoliskon aikana tapahtuneeseen lyhytaikaisen kuntatodistusrahoituksen korkojen nousuun.

 

Investointien määrärahoihin esitetään + 3,2 milj. euron rahoitusta parantava määrärahojen vähennys (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-).

+ 3 700 000 eur, maan ostoja arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa (budjetoidu 5,0 milj. euroa)
- 500 000 eur, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuudet, rahoitusosuuksien toteumaksi arvioidaan 1,5 milj. euroa (budjetoitu 2,0 milj. euroa)


Ehdotettavat määrärahamuutokset

Käyttötalouden muutokset, yht. -11,399  milj. euroa (rahoitusta heikentävä):

Yleishallinto ja johdon tuki: 

 • - 12 099 000 eur, sotepalveluiden ostot
 • + 700 000 eur, varautuminen kuntayhtymien ylijäämän palautukseen (Keski-Uudenmaan
 • pelastuslaitos, Eteva kuntayhtymä, Ridasjärven päihdehoitokeskus) 

 

Tuloslaskelmaosan muutokset, + 8,626 milj. euroa (rahoitusta parantava):

 • + 8 876 000 eur, verotulot 
 • - 250 000 eur, korkokulut

 

Investointiosan muutokset, + 3,2 milj. euroa (rahoitusta parantava):

 • + 3 700 000 eur, maanhankinta 
 • - 500 000 eur, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuudet

 

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi kuukausikatsauksen 1.1. - 31.10.2022
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

 

Kunnanhallitus käsittelee asiaa em. ehdotuksen pohjalta kokouksessaan 28.11.2022.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Keusote on 16.11.2022 toimittanut jäsenkunnilleen tilinpäätösennusteen tilikaudelta 2022. Tilinpäätösennusteessa on arvioitu Keusoten oman toiminnan sekä HUS:n (ml. alijäämän kattaminen) kustannukset kuluvalle vuodelle sekä kuntien maksuosuudet. Ennusteeseen on myös lisätty ns. takautuvan piikkipalkaharmonisaation arvioidut kustannukset vuosille 2021-2022, yhteensä 20 milj. euroa.

Lisäksi ennusteeseen on sisällytetty seuraavat erät, joita ei ole huomioitu aiemmissa ennusteissa

 • Sote-palkkaratkaisun kertakorvaus (600 eur), vaikutus noin 1 milj. euroa. Erä maksetaan vuonna 2023, mutta se on huomioitava vuoden 2022 tilinpäätöksessä
 • Lomapalkkavelan muutos, 1 milj. euroa
 • Arvio työaikasaldojen maksamisesta vuoden vaihteen tilanteessa, 0,5 milj. euroa.

Keusoten on määrä viedä edellä kuvatut määrärahamuutokset omien päätöksentekoelintensä käsittelyyn marras-joulukuun 2022 aikana. Myös Tuusulan kunnan on tarkoituksenmukaista tehdä Keusoten määrärahamuutoksiin liittyvät sekä muut tuloarvio- ja määrärahamuutokset vielä kuluvan vuoden puolella. 

Päivitetty ennuste kunnan tilikauden 2022 tulokseksi ehdotettavien määrärahamuutosten jälkeen on -0,5 milj. euroa. Ennusteen lopullinen toteuma riippuu keskeisesti Keusoten loka-joulukuun toimintamenojen kehityksestä sekä takautuvan palkkaharmonisaation toteutumisesta. 

Käyttötalouteen esitetään - 11,40 milj. euron toimintakatetta heikentävä määrärahojen lisäys

 • Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelle (toimintakatetta huonontava muutos). Keusote on ilmoittanut koko kuntayhtymän tasolla yhteensä 63,9 milj. euron ylitysennusteesta, josta Tuusulan osuus on 14,7 milj. euroa. Ennuste sisältää kuntayhtymän oman toiminnan, erikoissairaanhoidon (ml. arvion HUS:n alijäämän kattamisesta) sekä takautuvan piikkipalkkaharmonisaation 3,9 milj. euron kustannukset vuosilta 2021-2022. Kunta oli varautunut alkuperäisessä talousarviossa 2,7 M€ Keusoten palveluiden ylitykseen. Käyttötaloudessa on otettu huomioon + 0,7 milj. euron kuntayhtymien ylijäämien palautus (Eteva ky, Uudenmaan päihdehuollon ky, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos; toimintakuluja pienentävä vaikutus). 

Tuloslaskelmaosaan esitetään + 8,626 milj. euron muutos (tulosta parantava muutos). 

 • Kunnan verotuloennusteeseen esitetään tehtävän 8,9 milj. euron lisäys pohjautuen hyvään kuluvan vuoden verotilitysten kehitykseen ja Kuntaliiton syyskuun ennusteeseen, minkä mukaan kunnan verotulot ylittyisivät 8,9 milj. eurolla alkuperäisestä talousarviosta. Korkomenoihin esitetään 0,25 milj. euron lisäystä perustuen lähinnä toisen vuosipuoliskon aikana tapahtuneeseen lyhytaikaisen kuntatodistusrahoituksen korkojen nousuun.

Investointien määrärahoihin esitetään + 3,2 milj. euron rahoitusta parantava määrärahojen vähennys (rahoitusta parantava muutos+, rahoitusta heikentävä-).

 + 3 700 000 eur, maan ostoja arvioidaan toteutuvan 1,3 milj. euroa (budjetoidu 5,0 milj. euroa)
- 500 000 eur, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuudet, rahoitusosuuksien toteumaksi arvioidaan 1,5 milj. euroa (budjetoitu 2,0 milj. euroa)

Ehdotettavat määrärahamuutokset

Käyttötalouden muutokset, yht. -11,399 milj. euroa (rahoitusta heikentävä):

Yleishallinto ja johdon tuki: 

 • -12 099  000 eur, sotepalveluiden ostot
 • +700 000 eur, varautuminen kuntayhtymien ylijäämän palautukseen (Keski-Uudenmaan
 • pelastuslaitos, Eteva kuntayhtymä, Ridasjärven päihdehoitokeskus) 

Tuloslaskelmaosan muutokset, + 8,626 milj. euroa (rahoitusta parantava):

 • + 8 876 000 eur, verotulot 
 • - 250 000 eur, korkokulut

Investointiosan muutokset, + 3,20 milj. euroa (rahoitusta parantava):

 • + 3 700 000 eur, maanhankinta 
 •  - 500 000 eur, kiinteiden rakenteiden ja laitteiden rahoitusosuudet

Ehdotus

Esittelijä

Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi toiminnan ja talouden katsauksen 1.1.–31.10.2022
 • ehdottaa valtuustolle, että


VALTUUSTO päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Talousjohtaja Markku Vehmas selosti asia kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin edellä mainituin muutoksin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun, hän esitti seuraavan tarkennuksen määrärahamuutoksiin:

Käyttötalouden muutokset, yht. -7,5 milj. euroa (rahoitusta heikentävä)

Yleishallinto ja johdon tuki: 

 • -8 213  000 eur,​ sotepalveluiden ostot.

 

Valtuusto hyväksyi muutoksen yksimielisesti.

Tiedoksi

toimialueet