Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Kuntakehitysjohtajan valinta

TUUDno-2020-45

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehitysjohtaja Marko Härkönen on irtisanoutunut kuntakehitysjohtajan virasta siten, että hänen virkasuhteensa päättyy 10.1.2020. Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan valtuusto valitsee toimialuejohtajat, ja irtisanomisesta ja eron myöntämisestä päättää virkaan tai tehtävään ottava viranomainen. Valtuusto käsittelee eron myöntämistä 27.1.2020 pidettävässä kokouksessa. Kuntakehitysjohtajan viran haettavaksi julistamisesta päättää hallintosäännön mukaan kunnanhallitus, ja valtuusto päättää viran täyttämisestä. 

Tuusulan kunnan hallintosäännön 3 luvun § 17 mukaisesti toimialuejohtaja vastaa toimialueensa toiminnasta ja taloudesta sekä johtavaa ja kehittää toimintaa kansliapäällikön alaisuudessa. Tämän lisäksi toimialuejohtajat 1. edustavat toimialuelautakuntaansa toimialuettaan koskevissa asioissa ja käyttävät lautakunnan puhevaltaa viranomaisissa ja tuomioistuimissa sekä 2. vastaavat lautakuntansa päätettäväksi tulevien asioiden valmistelusta ja lautakunnan tekemien päätösten toimeenpanosta.

Virkaa täytettäessä tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset ja kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 12§:n syrjintäkielto sekä perustuslaissa säädetyt yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin eli taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Viran kelpoisuusehdoksi ehdotetaan virkaan soveltuvaa yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua ylempää korkeakoulututkintoa sekä edellytetään perehtyneisyyttä kasvu ja ympäristö -toimialueen asioihin, käytännössä saavutettua johtamiskokemusta ja suomen kielen hyvää ja ruotsin kielen tyydyttävää taitoa. Virassa menestyminen edellyttää erinomaisia johtamisvalmiuksia, kykyä ja näkemyksellisyyttä koko kunnan kehittämiseen, kykyä oman toimialueen strategiseen kehittämiseen, kykyä luoda toimialan toimintaa tukevaa verkostoa sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot. Tehtävän palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen yleisen virkaehto- ja työehtosopimuksen mukaan. Hakija voi esittää palkkatoivomuksensa.

Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n mukaan virkasuhteeseen ottaminen edellyttää julkista hakumenettelyä. Hakuaika on vähintään 14 kalenteripäivää siitä, kun ilmoitus on julkaistu kuntalain 108 §:ssä säädetyllä tavalla.

Valintaprosessissa käytetään suorahaku-palveluihin erikoistunutta asiantuntijaorganisaatiota, jonka henkilöstöpalvelut kilpailuttaa. Ilmoitus on tarkoitus julkaista kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa. 

Petri Juhola toimii vt. kuntakehitysjohtajana määräaikaisena viransijaisena 11.1.2020 alkaen 31.5.2020 saakka tai kunnes uusi kuntakehitysjohtaja on aloittanut virassa. Virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä, kun kyseessä on sijainen tai kyseessä on avoinna olevaan virkaan ottaminen määräajaksi.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää 

 • julistaa kuntakehitysjohtajan viran haettavaksi
 • että kelpoisuusvaatimuksena kuntakehitysjohtajan virkaan on soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kasvu ja ympäristö -toimialueen asioihin, käytännössä saavutettu johtamiskokemus ja suomen kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä taito. Lisäksi valinnassa arvostetaan erinomaisia johtamisvalmiuksia, kykyä ja näkemyksellisyyttä koko kunnan kehittämiseen, kykyä oman toimialueen strategiseen kehittämiseen, kykyä luoda toimialan toimintaa tukevaa verkostoa sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot.
 • julkaista viran kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa. Lisäksi hyödynnetään suorahakua.
 • oikeuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin menettelyistä viran haettavaksi julistamisessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehitysjohtajan rekrytoinnissa kuntaa avustaa Mercuri Urval Oy. Rekrytointiprosessiin kuuluu suorahakumenettely sekä haastattelut ja soveltuvuusarvioinnit.

Kuntakehitysjohtajan virkaan saapui määräajassa 7.4.2020 mennessä 25 hakemusta.

Ensimmäisen haastattelukierroksen ja haastatteluun kutsuttujen valinnan toteutti ryhmä, johon kuuluvat pormestari, apulaispormestarit, kansliapäällikkö, henkilöstöjohtaja ja Mercuri Urval Oy:n konsultti Toimi Arppe. Ensimmäinen haastattelukierros toteutettiin 15. ja 16.4.2020. Haastatteluuun kutsuttiin kahdeksan hakijaa, joiden joukosta valitaan soveltuvuusarviointiin kutsuttavat. 

Soveltuvuusarvioinnit toteutetaan 20.4. alkavalla viikolla. Sen jälkeen toteutetaan toinen haastattelukierros, johon muilla kunnanhalllituksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua. Kunnanhallitus päättää virkavaaliehdotuksesta valtuustolle viimeistään kokouksessa 4.5.2020. Tavoitteena on, että valtuusto voi päättää valinnasta kokouksessaan 11.5.2020.   

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi kuntakehitysjohtajan rekrytoinnin vaiheen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

 

 

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 11.5.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 4.5.2020 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Haastatteluryhmä (pormestari, apulaispormestarit, kansliapäällikkö, henkilöstöjohtaja) on haastatellut 15. - 16.4. kahdeksan hakijaa. Soveltuvuusarvointiin kutsuttiin haastattelujen perusteella viisi hakijaa.  Rekrytoinnin hakuprosessin tukena sekä haastatteluryhmän apuna on käytetty Mercuri Urval Oy:n konsultteja Mika Arppea ja Juha Laurilaa. Soveltuvuusarvioinnit toteutettiin viikolla 15. Soveltuvuusarvioinnin suoritti Mercuri Urvalin psykologi Juha Laurila.

Haastatteluryhmä päätti kokouksessaan 29.4.2020 haastattelujen sekä työkokemuksen ja koulutuksen perusteella kutsua kaksi hakijaa kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä 4.5. toteutettavaan haastatteluun.

Viran hoidosta maksetaan KVTES:n paikallisen soveltamisen perusteella kokonaispalkkana 8.280,74 euroa kuukaudessa. 

Tuusulan kunnan hallintosäännön mukaan 6 luku 36 § toimivalta henkilöstöasioissa, valtuusto valitsee toimialuejohtajat. 

Virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen. Valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virantoimituksen aloitusajankohta tarkentuu viran vastaanottamisilmoituksen myötä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita kuntakehitysjohtajan virkaan Heikki Longan
 • että virasta maksettava kokonaispalkka on 8.280,74 euroa kuukaudessa
 • virkavaali on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen
 • valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tanja Rontu-Hokkanen oli asiantuntijana kokouksessa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita kuntakehitysjohtajan virkaan Heikki Longan
 • että virasta maksettava kokonaispalkka on 8.280,​74 euroa kuukaudessa
 • virkavaali on ehdollinen,​ kunnes virkaan valittu on toimittanut terveydentilaansa koskevan todistuksen
 • valinnassa noudetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

valittu, muut hakijat, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.