Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Koivunen Klaus, eron myöntäminen kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen tehtävästä ja uuden varajäsenen valinta

TUUDno-2017-623

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus § 252 / 22.05.2017
Valtuusto § 115 / 1.6.2017

Khall § 252/22.5.2017 
Hallintosäännön 9.5 §:n mukaan valtuuston valitsemassa rakennusvalvontajaostossa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Jaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä. Valtuusto valitsee rakennusvalvontajaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Asiat käsitellään jaostossa johtavan rakennustarkastajan esittelystä.

Toimielintä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

 Ehdotus /  Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

-  valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä

- valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös 
Ehdotus hyväksyttiin.

  ___________

Valt § 115/1.6.2017
Ehdotus 
Valtuusto päättää

-  valita toimikaudekseen rakennusvalvontajaostoon viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet kuntakehityslautakunnan jäsenistä tai varajäsenistä

- valita varsinaisista jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös
Valtuusto päätti

- rakennusvalvontajaoston kokoonpanoksi seuraavaa:

Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet

Kuusisto Päivö, puheenjohtaja 
Kaukolampi Tiia, varapj 
Mäki-Kuhna Mika 
Raita Jari 
Vähätalo Anne  

Koivunen Klaus
Nybäck Riitta
Winqvist Margita
Vaittinen Antti
Anttalainen Jari

_____________

Mika Mäki-Kuhna on ilmoittanut eroavansa rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Mika Mäki-Kuhnalle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 • valita Mika Mäki-Kuhnan tilalle jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Mika Mäki-Kuhnalle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 • valita Mika Mäki-Kuhnan tilalle jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Mika Mäki-Kuhnalle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
 • valita Mäki-Kuhnan tilalle Pasi Huuhtasen.

 

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsen Klaus Koivunen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen tehtävästä 
 • valita Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen tehtävästä 
 • valita Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston varajäsenen tehtävästä 
 • valita Päivö Kuusiston uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Virtasen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Koivunen Klaus, Virtanen Jukka, rakennusvalvontajaosto, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.