Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Koivunen Klaus, eron myöntäminen kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja uuden jäsenen valinta

TUUDno-2017-587

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Khall § 251/22.5.2017 
Hallintosäännön 9.3. §:n mukaan kuntakehityslautakunnassa on 11 jäsentä. Yksi jäsenistä, joka toimii lautakunnan puheenjohtajana, on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja. Valtuusto valitsee muista jäsenistä lautakunnan varapuheenjohtajan. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Kuntalain 74 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta lautakuntaan seuraavaa:

"Vaalikelpoinen lautakuntaan ja valiokuntaan on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan:
1) asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan alainen kunnan palveluksessa oleva henkilö;
2) henkilö, joka on asianomaisen lautakunnan tai valiokunnan tehtäväalueella toimivan, kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;
3) henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle asianomaisessa lautakunnassa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa."
  
Kuntalain 72 §:ssä säädetään vaalikelpoisuudesta valtuustoon seuraavaa:

"Vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:
1) valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä;
2) kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä;
3) kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön;
4) kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2?kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.
Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa."

Valintaa suorittaessa tulee ottaa huomioon tasa-arvolain säännökset. Tasa-arvolain 4 a §:n mukaan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 %, jollei erityisistä syistä muuta johdu.

Lisätiedot: Tuula Hyttinen, p. 040 314 3011

Ehdotus / Kj 
Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

- valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan yksitoista (11) jäsentä, joista yksi on kunnanhallituksen varapuheenjohtaja ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

- valita jäseneksi valitun kunnanhallituksen varapuheenjohtajanlautakunnan puheenjohtajaksi ja valita muista jäseniksi valituista varapuheenjohtajan.

Päätös 
Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

-  todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.

___________

Valt § 114/1.6.2017
Ehdotus 
Valtuusto päättää

-  todeta, että kuntakehityslautakunnan puheenjohtajana toimii kunnanhallituksen 2. varapuheenjohtaja

-  valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan kymmenen (10) jäsentä ja heille ja puheenjohtajalle henkilökohtaiset varajäsenet (11)

-  valita jäseniksi valituista lautakunnan varapuheenjohtajan.

Päätös 
Valtuusto päätti

- kuntakehityslautakunnan kokoonpanoksi toimikaudekseen seuraavaa:

Jäsenet   Henkilökohtaiset varajäsenet

Mäki-Kuhna Mika, pj 
Sorri Liisa, varapj 
Anttalainen Jari
Kaukolampi Tiia
Koivunen Klaus
Kuusisto Päivö 
Palomäki Ulla 
Raita Jari
Soini Jorma
Viitanen Kirsi
Winqvist Margita

Renholm Minna
Vähätalo Anne
Luode Toni
Nybäck Riitta
Virtanen Jukka
Aaltonen Aki
Ruislehto Kirsti
Vaittinen Antti
Lundberg Vesa
Maula Pirjo
Lepojärvi Kati

__________

Hallintosäännön kasvatus- ja sivistyslautakunnan sekä kuntakehityslautakunnan jäsenmäärää koskeva muutos on tarkoitus tulla voimaan 4.9.2017. Hallintosäännön 2 luvun 9 §:ää muutetaan siten, että em. lautakunnissa on 13 jäsentä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • valita toimikaudekseen kuntakehityslautakuntaan aiemmin valittujen jäsenten lisäksi kaksi (2) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Päätös

Valtuusto päätti

 • valita kuntakehityslautakunnan varsinaisiksi jäseniksi  Johanna Sipiläisen ja Jouko Riolan ja Sipiläisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Huuhtasen ja Riolan henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lars Winqvistin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kirsi Viitanen ja Jouko Riola ovat pyytäneet eroa kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maula Kirsi Viitasen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä henkilökohtaisista syistä 1.6.2019 alkaen.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko. jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko. jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Viitasen tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Ulla Rosenqvistin ja hänen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Maulan tilalle Kirsi Viitasen
 • valita Riolan tilalle jäseneksi kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi Vesa Lundbergin
 • valita Jorma Soinin  henkilökohtaiseksi varajäseneksi Lundbergin tilalle Mika Heinon 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

 

Valmistelija

Tuula Hyttinen, kunnansihteeri, tuula.hyttinen@tuusula.fi

Perustelut

Kuntakehityslautakunnan jäsen Klaus Koivunen on pyytänyt eroa kaikista luottamustoimista henkilökohtaisten syiden takia.

Kuntalain 70.3 §:n mukaan luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle,​ että

VALTUUSTO päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • myöntää Klaus Koivuselle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä 
 • valita Koivusen tilalle uudeksi jäseneksi kuntakehityslautakuntaan Jukka Virtasen ja Virtasen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jukka Lehtosen  jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tiedoksi

Koivunen Klaus, Virtanen Jukka, Lehtonen Jukka, kuntakehityslautakunta, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
   

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.