Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Kevyen liikenteen väylän loppuun saattaminen Jokelan Lepolassa, aloite

TUUDno-2018-1347

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Lilli Salmi esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Höyhensaarentien ja Ridasjärventien risteysalueen kevyen liikenteen väylä on jäänyt kunnalta keskeneräiseksi kun Iltalenkin alueen tiestöä rakennettiin. 

Alueen asukkaat ovat ilmaisseet kunnalle huolen risteyksen turvallisuudesta kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta jo useasti. Huolesta huolimatta kunta ei ole tehnyt kevyen liikenteen väylää valmiiksi. Iltalenkin alueen läpi kulkee päivittäin paljon isoja ja pieniä kyläläisiä, kävellen, pyöräillen sekä lastenrattaiden kanssa. Tällä hetkellä tienkäyttäjä joutuu siirtymään Höyhensaarentien suuntaiselta pyörätieltä autotielle päästäkseen Ridasjärventien suuntaiselle pyörätielle, koska näiden kahden tien välistä pyörätietä ei ole tehty valmiiksi. Risteyksestä puuttuvat myös valot sekä asianmukaiset liikennemerkit. Keskeneräinen osuus on noin 50 metriä pitkä. Se vaatii yhden rumpuputken ja asfaltoinnin. Ikään kuin tämä työ olisi unohtunut joltakin.

Ehdotankin, että kunta tekee tämän vaarallisen risteysalueen valmiiksi ensitilassa. "

Ehdotus

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Höyhensaarentie on maantiestä 1403 (Ridasjärventie) erkaantuva Iltalenkin asuinalueelle johtava liityntäkatu. Maantie 1403 on Uudenmaan ely-keskuksen hallinnoima yhdystie Jokelasta Hyvinkäälle. Tien itäpuolella, Höyhensaarentien puolella, on kevyen liikenteen väylä, joka alkaa Jokelan keskustasta ja jatkuu pohjoiseen Hyvinkään puolelle.

Iltalenkin alue muodostuu noin 57 omakotitalosta. Höyhensaarentie on rakennettu vuonna 2008. Se on 400 metriä pitkä, ajoradan leveys on 6,5 m. Ajoradan eteläpuolella on 3 m leveä kevyen liikenteen väylä, jonka erottaa ajoradasta n. 3 m leveä välikaista. Kevyen liikenteen väylä on rakennettu täysin valmiiksi asuinalueelta Loimupolun liittymään, jonka jälkeen kevyen liikenteen väylä jatkuu sorapintaisena noin 40 m. Viimeiset 20 m ennen maantietä 1403 on väylästä rakentamatta. Höyhensaarentien nopeusrajoitus on 40 km/h. Katu on valaistu.

Katuliittymän rakentaminen maantiehen vaatii aina vähintään lupaa maantien hallinnoijalta, usein myös tiesuunnitelmatasoisen hallinnollisen prosessin, joka pohjautuu tieliikennelakiin. Höyhensaarentien liittymä Ridasjärventiehen on rakennettu Uudenmaan tiepiirin (nyk. Uudenmaan ely-keskus) kanssa tehdyn suunnittelusopimuksen 5744/2009/30/2 mukaisesti. Sopimuksen mukaan kyseessä on ollut maantien 1403 parantaminen rakentamalla uusi katuliittymä ja poistamalla samalla yksityistieliittymä. Lupaa on aikoinaan haettu ja se on myös myönnetty varsin yksinkertaiselle liittymäjärjestelmälle, koska liittymä on tarkoitettu väliaikaiseksi järjestelyksi. Maantien 1403 länsipuolella on ollut vireillä Lepola III kaavahanke, joka on ajoittain nostettu ns. kärkihankkeeksi ja välillä taas pudotettu kakkoskoriin, missä se nyt tällä hetkellä myös on. Lähtökohtaisesti Lepola III asemakaavahankkeessa on tavoitteena mm. rakentaa uusi tieyhteys maantieltä 1403 Vanhatielle ja Virtalantielle. Liittymä tulisi samaan kohtaan kuin Höyhensaarentie ja liittymän kohdalle on kaavailtu rakennettavan kiertoliittymä. Kiertoliittymän tilavaraus on jo otettu huomioon Lepola II asemakaavassa. Kevyen liikenteen yhteydet maantien 1403 toiselle puolelle tulisi Uudenmaan ely-keskuksen kaavasta aikoinaan antamien lausuntojen mukaan rakentaa alikulkuna, jolloin liittymän lähellä nykyisin oleva suojatie voitaisiin poistaa.

Höyhensaarentien loppuosan rakentamatta jättäminen on aikoinaan perustunut siihen, että kaavoitus Lepola III alueella olisi edennyt nopeammin, jolloin olisi päästy nopeammin myös rakentamaan lopulliset kevyen liikenteen järjestelyt liittymäalueelle ilman väliaikaisjärjestelyjä. Tosin nykyinen puuttuva 20 m:n osuus ei ole liikenneturvallisuusongelma. Liikennemäärät Höyhensaarentiellä ovat pienet, ajonopeudet ao. kohtaa ovat alhaiset liittymän läheisyydestä johtuen, väylä on hyvin valaistu ja näkymät ovat hyvät. Katua käyttävät pääosin asuinalueen omat asukkaat. Linja-autopysäkit eivät sijoittaudu Höyhensaarentien liittymään vaan etelämmäksi. Kulku niille tapahtuu jo olemassa olevia kevytväyliä, Loimupolku-Loimukatu, pitkin. Iltalenkin alueelta on erittäin hyvät kevytväyläyhteydet Jokelan keskustaan Keskitien ja Loimutien kautta. Ainoastaan, jos kulku suuntautuu maantietä 1403 pohjoiseen, joutuu kyseisen 20 m:n osuuden kulkemaan ajoradalla, jos ei halua kiertää Loimupolu-Loimutien yhteyden kautta. Kyseessä on lähinnä esteettinen haitta.

Jotta vältyttäisiin turhalta rakentamiselta, perustellumpaa on, että edistetään Lepola III asemakaavoitusta, joko tehostamalla maanhankintaa niiltä osin kun sitä tarvitaan, tai pienentämällä asemakaava-aluetta siten, että päästään suunnittelemaan uutta yhteyttä Vanhatielle/Virtalantielle ja määrittämään kevyen liikenteen väylien lopulliset sijainnit mahdollisine alikulkupaikkoineen. Lepola III asemakaavan avulla voidaan paitsi saattaa Höyhensaarentien rakennustyöt päätökseen, niin sillä päästään ennen kaikkea parantamaan liikenneturvallisuutta Ridasjärventiellä ja vähennetään liikennöintiä Vanhatiellä, joka ei geometrialtaan eikä rakenteeltaan vastaa enää nykyajan tarpeita.

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Lilli Salmen esittelemän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 8.10.2018 § 118 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä edellä olevan selvityksen aloitteen johdosta
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • katsoa Lilli Salmen  8.10.2018 § 118 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • katsoa Lilli Salmen  8.10.2018 § 118 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.