Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kahdessa kodissa asuvien erityisoppilaiden koulukuljetusten järjestäminen, aloite

TUUDno-2019-1332

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Annika Lappalainen esitti seuraavan hänen ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen:

"Tuusulan nykyinen koulukuljetusohjeistus mahdollistaa lapsen koulukuljetuksen ainoastaan yhdestä, väestörekisteriin merkitystä osoitteesta. Ohjeistus ei mahdollista lapsen koulukuljetusta molempien vanhempien luota esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa lapsi asuu vuoroviikoin molempien vanhempien luona. Erityisoppilaan koulukuljetuksen tarve ei kuitenkaan poistu toisen vanhemman luona ollessa. Nykyinen ohjeistus asettaa vanhemmat eriarvoiseen asemaan, eikä edistä lapsen etua. 

Lähikunnista Nurmijärvi tarjoaa jo oppilailleen koulukuljetusta myös sellaisissa tilanteissa, joissa oppilaan vanhemmat asuvat eri osoitteissa. 

Sen lisäksi, että koulukuljetuksen tarjoaminen erityisoppilaalle tukisi lapsen oikeutta molempiin vanhempiinsa, voisi se muodostua pitovoimaa lisääväksi tekijäksi Tuusulassa. 

Esitän, että selvitetään mahdollisuus tarjota koulukuljetukseen oikeutetuille, kahdessa kodissa asuville erityisoppilaille koulukuljetus molempien, Tuusulassa asuvien vanhempien luota."

Päätös

Aloite lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Sivistyksen toimialueen vastaus aloitteeseen:

Nykyisen lainsäädännön mukaan lapsella voi olla vain yksi virallinen osoite, jonka perusteella mahdollisia etuuksia myönnetään.

Hallitusohjelmassa todetaan, että hallitus haluaa selvittää vuoroasumisen periaatteita tai vuoroasumisen säännökset kirjattaisiin lakiin. Vanhemmat voisivat sopia tai tuomioistuin voisi päättää yhtenä mahdollisena asumismuotona, että lapsi asuu vuorotellen kummankin vanhempansa luona. Asumisratkaisuun vaikuttaisivat muun muassa lapsen yksilölliset ominaisuudet ja tarpeet.

Vuoroasumisessakin lapsella voisi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Ehdotetut säännökset eivät siten vaikuttaisi etuuksiin ja palveluihin, kuten asumistukeen ja lapsilisän jakautumiseen. Vuoroasumisjärjestely tulisi kuitenkin näkyville väestötietojärjestelmään ja kuvastaisi nykyistä paremmin lapsen asumista silloin, kun hän asuu yhtä paljon kummankin vanhempansa luona.

Tuusulan sivistyksen toimialue haluaa seurata kansallista linjausta ja toimia sen mukaan. Emme lähde tässä vaiheessa tekemään linjausmuutoksia.

Osa erityisoppilaista saa koulukuljetuksen perustuen heidän terveydentilaansa ja heidän kuljetuksiaan tehdään aamu- ja päivätoimintaan vammaispalvelulain mukaisesti. Suurin osa näistä oppilaista on Mikkolan koulussa tai lähikuntien erityiskouluissa. Mikäli oppilas on lastensuojelun kautta sijoitettuna Tuusulan kuntaan pois omasta kodista, järjestämme oppilaille tarvittavat koulukuljetukset.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Annika Lappalaisen esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 28.1.2019 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Annika Lappalainen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

---

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Ilona Toivanen Sanna Tuhkusen, Ulla Palomäen, Eeva-Liisa Niemisen ja Aarno Järvisen kannattamana esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.

Päätös

Valtuusto päätti

 • palauttaa aloitteen uudelleen valmisteltavaksi.

Valmistelija

Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Perustelut

Valtuusto palautti kokouksessaan 11.11.2019 asian uudelleen valmisteltavaksi Sivistyksen toimialueelle.

Sivistyksen toimialue antaa asiaan seuraavan lisäselvityksen: 

Nurmijärven kunta on tehnyt päätöksen, jossa kahdessa kodissa asuvien lasten kuljetuksia tuetaan seuraavin ehdoin: Oppilas asuu kahden eri huoltajan kanssa Nurmijärven kunnan alueella eri osoitteissa kokonaiset vuoroviikot maanantaista perjantaihin. Mikäli maksuttoman kuljetuksen myöntämisen ehdot täyttyvät lapsen molemmista osoitteesta, oppilaalle järjestetään koulukuljetus molemmista kodeista. Jos kuljetuksen myöntämisen ehdot eivät täyty oppilaan virallisesta asuinosoitteesta, ei kuljetusta järjestetä toisen huoltajan luota, vaikka kuljetusehdot täyttyisivätkin siitä osoitteesta. Nurmijärven kunnassa on 40 oppilasta, joita kuljetetaan kahdesta eri osoitteesta kevätlukukaudella 2020.

Tuusulan kunnassa on kahdessa kodissa asuvia peruskouluiäisiä lapsia, joiden huoltajat asuvat eri osoitteissa, 1035. Näistä noin 540 lapsen huoltajat asuvat molemmat Tuusulan kunnassa. Jos Tuusulan kunnassa järjestettäisiin Nurmijärven kunnan asettamien ehtojen mukaisesti kuljetus kahdessa kodissa asuville, olisi näitä oppilaita 47. Jos lisäehtona olisi aloitteen mukaisesti se, että oppilas on erityisen tuen piirissä oleva, olisi näitä oppilaita 17. Näemme kuitenkin, että päätöksen tulisi kohdentua kaikkiin vuoroperheissä asuviin lapsiin, ei vain erityisen tuen lapsiin.

Kuljetusehto tulee kuitenkin asettaa kustannussyistä niin, että molemmat huoltajat asuvat Tuusulan kunnan alueella. Jos tätä ehtoa ei olisi, voisi toinen huoltaja asua Suomessa hyvinkin kaukana.  Asetettu ehto on kuitenkin haasteellinen, koska Tuusulassa toinen huoltaja voi asua esimerkiksi Kellokosken tai Jokelan alueella ja toinen Hyrylässä, jolloin kuljetusmatka tulee pidemmäksi kuin siinä tapauksessa, että toinen huoltaja asuu esimerkiksi Hyrylässä ja toinen Keravalla.

Koulukuljetusten järjestämisen näkökulmasta vuoroviikkoasumisen tulee toteutua täysinä viikkoina maanantaista perjantaihin. Huoltajilla on kuitenkin erilaisia asumisjärjestelyitä ja erilaisia sopimuksia siitä, kuinka monta päivää viikossa tai kuukaudessa lapsi asuu toisen huoltajan luona. Järjestelyä on mahdotonta tehdä huomioiden perheiden erilaiset sopimukset, mutta se voidaan tehdä, jos vuoroviikkoasuminen tapahtuu vuoroviikoin kalenteriviikon ajan. 

Koko kunnan koulukuljetuksia hoitaa tällä hetkellä yksi henkilö Tuusulan sivistystoimessa ja lisääntyvä kuljetusten räätälöinti tulee huomioida tulevaisuudessa hallinnon tehtävissä.

Mikäli Tuusulan kunnassa halutaan järjestää kuljetus kahdessa kodissa asuville lapsille, esitämme, että se järjestetään samoin ehdoin kuin Nurmijärven kunnassa on tehty, eikä lisäehtona ole erityisen tuen piirissä oleminen. Vuoden 2020 talousarvioon tulee lisätä 65 500€.

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kasvatus- ja sivistyslautakunta päättää hyväksyä esitetyn selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että VALTUUSTO päättää katsoa Annika Lappalaisen esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 28.1.2019 § 18 tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi
Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä edellä olevan vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että 

 

VALTUUSTO päättää

 • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ehdotus

Valtuusto päättää

 • katsoa Annika Lappalaisen 28.1.2019 § 18 esittämän ja monen muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.