Valtuusto, kokous 11.5.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Henkilöstökertomus 2019

TUUDno-2020-860

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Perustelut

Henkilöstökertomuksen tarkoituksena on antaa päättäjille, esimiehille ja henkilöstölle kuntatason henkilöstötavoitteiden seurantaan ja tilastotietoihin perustuva kokonaiskuva kunnan henkilöstövoimavarojen tilasta ja kehityksestä vuonna 2019. Lisäksi em. historiatiedot lisättyinä analyysillä tulevista toimintaympäristön ja henkilöstörakenteen sekä osaamistarpeiden muutoksista, antavat mahdollisuuden päättäjille ja koko henkilöstölle suunnata oikein tulevia henkilöstötoimenpiteitä. Raportin tiedot ovat pääsääntöisesti Kuntarin raportointiohjelman tuottamia.

Näinä muutoksen vuosina, työhyvinvointikyselyn tulokset yllättivät positiivisesti syksyllä tehdyssä kyselyssä. Tuusulan kunnan työntekijöiden työhyvinvointi oli parantunut. Yleisarvosana oli noussut arvosanaan 8,08 (aiemmin oli 7,86). Alkuvuodesta neuvoteltiin paikallinen järjestelyerä, joka maksettiin 1.1.2019 alkaen. TS (teknisen) palkkausjärjestelmän kehittämistä vietiin eteenpäin ja luotiin henkilökohtaisen lisän arviointimalli. Intranetin eli Kaiun sivuja uusittiin erityisesti henkilöstöasioiden osalta. 

Henkilöstölle muutos aiempaan vuoden 2019 aikana oli uuden kunnan rakenteen mukaisen toiminnan edistäminen. Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstö oli siirretty Keski-Uudenmaan kuntayhtymään vuodenvaihteessa. Kunta tuki monissa toiminnoissa vielä uuden Kuntayhtymän toimintaa. Uudet organisaatiorakenteet, kuten Kuntatoimiala ja Yhteiset palvelut -toimialue, loivat uusia toimintamalleja ja edistivät uusien organisaatiorakenteiden toimintaa. Pormestarimallia arvioitiin ja myös henkilöstöltä kysyttiin uuden poliittisen johtamisjärjestelmän vaikutuksista.

Sisäilmasta johtuvat haasteet leimasivat vuotta ja väistötiloihin siirtymistä suunniteltiin ja toteutettiin kunnan monessa yksikössä. Kunnantalosta päätettiin luopua ja väistötiloiksi kunnantalon henkilöstölle valittiin tilat Sahankulmassa sekä Tuuskoto. Sahankulman väistötilat saatiin käyttöön jo marraskuussa.
Kehittämiseen panostettiin mm. edistämällä tavoite- ja kehittämissalkun käyttöönottoa. Merkittäviä rekrytointeja kunnalla on ollut mm. kehittämisjohtajan, elinvoimajohtajan ja työsuojelupäällikön rekrytoinnit. Kasvun ja taloudenhallintaohjelma laadittiin, jonka avulla pitkän tähtäimen osalta hallitaan myös henkilöstömäärän - ja kulujen kehitystä.

Tuusulan kunnan henkilöstömäärä ajankohtana 31.12.2019 oli 1667, kun vastaava luku 31.12.2018 oli 2256. Luvut kuvaavat henkilöstömäärää, joka oli 31.12. palvelussuhteessa kuntaan. Henkilöstömäärä on suhteessa asukaslukuun 44,2 (tuhatta asukasta kohden).
Työpanoshenkilötyövuodet (=työssäoloaika henkilötyövuosina) oli vuonna 2019 1389,5 henkilötyövuotta (v. 2018 1746,4). Vuoden 2019 työpanos on edellisvuoteen verrattuna laskenut 356,9 htv:ta. (Huom! 2018 sisältää sosiaali- ja terveystoimenhenkilöstön). Vakinaisen henkilöstön keski-ikä oli kertomusvuoden lopussa 46,1 vuotta (v. 2018: 47,1 vuotta).

Sukupuolijakaumaltaan kunta on selvästi naisvaltainen organisaatio, sillä edellisten vuosien tapaan 79,0 % henkilöstä on naisia. Henkilöstöstä suurin osa on kuukausipalkkaisia. Tuntipalkkaisia kunnan palveluksessa on yhteensä n.40 henkilöä. Koko henkilöstöstä kokoaikaisten palvelussuhteiden määrä oli 89,8 % ja osa-aikaisten määrä oli 10,2 %.

Keskimäärin sairauspoissaoloja oli 14,4 kalenteripäivää henkilöä kohden koko henkilöstö huomioiden (vuonna 2018: 13,7 päivää). Pitkien 30 - 60 päivän sairauslomien määrä on laskenut, mutta yli 91 päivää kestävien sairauspoissaolojen määrä on noussut huomattavasti.

Kevan tietojen mukaan kertomusvuonna kunnan henkilöstöstä siirtyi erilaisille eläkkeille (Kuel ja Vael) yhteensä 50 henkilöä (v. 2018: 55 henkilöä). Arvioitu vuosien 2020 - 2023 rekrytointitarve on yhteensä 28,3 % kunnan henkilöstöstä (sisältää arvion eläköityvistä ja lähtevistä työntekijöistä). 

Henkilöstökulut nousivat kuntatasolla hieman muutettuun talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulujen määrä oli kaikkiaan 75.197.478 euroa (talousarvio 73.820.003 euroa). Henkilöstökulujen määrä laski edellisvuoteen verrattuna 25,3 prosenttia, mikä selittyy sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirtymisellä kuntayhtymään.  

Vakuutusyhtiölle ilmoitettuja työtapaturmavahinkoja oli yhteensä 128 kpl, josta korvattuja vahinkoja oli 114 kappaletta. Tuusulan kunnassa tehtiin vuonna 2019 kaiken kaikkiaan 464 työturvallisuusilmoitusta (vuonna 2018 tehtiin 654 ilmoitusta).

Henkilöstökertomuksen käsittely
Henkilöstökertomus tuodaan kunnanhallituksen käsittelyyn ja esitellään 4.5.2020 ja saatetaan valtuuston käsiteltäväksi toukokuussa. 

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ottaa asian 11.5.2020 pidettävän valtuuston kokouksen esityslistalle
  • tehdä ehdotuksensa valtuustolle 4.5.2020 pidettävässä kunnanhallituksen kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • osaltaan hyväksyä vuoden 2019 henkilöstökertomuksen
  • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

  • merkitä vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tanja Rontu-Hokkanen selosti asiaa.

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • merkitä vuoden 2019 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.