Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 73 Tuusulanjärven esteetön lintutornireitti

TUUDno-2017-989

Valmistelija

 • Riitta Kalliokoski, kunnanpuutarhuri, riitta.kalliokoski@tuusula.fi
 • Terhi Wermundsen, kaavasuunnittelija, terhi.wermundsen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulanjärven esteetön lintutornireitti

Tekninen lautakunta hyväksyi 11.6.2019 (§ 76) pitämässään kokouksessa puistosuunnitelmaehdotuksen Tuusulanjärven esteettömistä pitkospuista ja lintutornista. Päätöksessä lautakunta edellytti, että ennen kohteen rakennusurakan kilpailutusta rakennuskuvat ja suunnitelmien toteutukset eri kaidevaihtoehdoilla hyväksytetään lautakunnalla. Samalla ylläpito- ja muut kustannusarviot sekä turvallisuusnäkökulmat on huomioitava suunnitelmissa.

Tuusulanjärven esteettömän lintutornireitin suunnitelmia on päivitetty. Pitkospuiden linjaukseen on tehty pieniä muutoksia, tornin rakennetta muutettu ja pitkospuihin on lisätty kaiteet. Torniosaan esitetään esteettömyysnäkökulmat huomioon ottaen käytettäväksi teräsverkosta pudottua kaidetta, jonka läpi voi nähdä. Pitkospuuosuudelle esitetään harvaa puukaidetta. Kaidekorkeudet rakennetaan esteettömyyssuositusten mukaisesti. Detaljikuvat lintutornista ja kaiteista on esitetty liitteissä. Muutokset ovat niin pieniä, että ne eivät vaadi uutta puistosuunnitelmaa. Lintutornille haetaan erillistä maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa.

Kunnan julkisivu- ja lähiympäristölaaturyhmä (JLLR) on tutustunut suunnitelmiin. Laaturyhmä nosti esiin seuraavat asiat suunnitelmista:

 • Hahmoteltu muoto ja sijoitus maastoon vaikuttavat hyvältä.
 • Pitkospuureitti ja varsinainen torni on luonteva pari vieressä olevan joen yli kulkevan sillan kanssa. Tähän peilaten olisi hyvä, jos lintutorni ja sinne kulkeva reitti käsiteltäisiin sillan kanssa sopivaksi eikä puu jäisi kestopuun väriseksi.
 • Kaiteiksi on leikkauksessa hahmoteltu vaijeriverkkoa. Tämän osalta tulee lupavaiheessa esittää tarkempi suunnitelma. Aiemmin on ilmeisesti myös keskusteltu jonkinlaisesta rimakaiteesta pleksin kera. Näitä materiaalivalintoja on syytä tarkentaa lupavaiheessa.
 • Kaiderakenteen suunnittelussa tulee huomioida, että kyseessä on esteetön lintutorni. Näin ollen pyörätuolissa olevat sekä lapset tulee huomioida kaideratkaisussa, jotta katselu olisi mahdollista.

Lintutornireitin rakentamiskustannukset ovat arviolta noin 350 00 - 400 000 euroa. Lintutornin ja siihen liittyvän esteettömän reitin kunnossapitokulut vastaavat arviolta 3-4 henkilötyöpäivää eli noin 1500 - 2000 euroa/vuosi tarvikkeineen. Tornireitillä ei ole talvikunnossapitoa. Investointivarat on Tuusulan kunnanvaltuusto hyväksynyt vuoden 2020 talousarvion yhteydessä. Varat otetaan Tuusulanjärven ja -jokilaakson kehittämiseen osoitetusta määrärahasta. Kunnossapidosta vastaa Viheralueet normaalin vuosittain viheralueiden hoitoon ja kunnossapitoon myönnettävän määrärahan puitteissa.

 

Siptin Ossi Rintala esittelee asiaa kokouksessa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä rakennussuunnitelmat esteettömästä pitkospuureitistä ja lintutornista.

---

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä muutti päätösesitystään lisäten päätöskohdat, joiden mukaan lautakunta päättää pidättäytyä toistaiseksi rakentamisesta taloudellisen tilanteen johdosta ja ehdottaa asian valitsemista säästökohteeksi.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

 • hyväksyä rakennussuunnitelmat esteettömästä pitkospuureitistä ja lintutornista

Lisäksi tekninen lautakunta päätti

 • pidättäytyä toistaiseksi rakentamisesta taloudellisen tilanteen johdosta
 • ehdottaa asian valitsemista säästökohteeksi.

Tiedoksi

Kaavoitus, Terhi Wermundsen

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.