Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kivikiila, asemakaavan muutosnro 3458, Teknisen lautakunnan lausunto

TUUDno-2017-1341

Valmistelija

  • Helena Sundström, projektipäällikkö, helena.sundstrom@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Kaavoitus on 9.4.2020 pyytänyt lausuntoa Hyrylässä sijaitsevan Kivikiilan asemakaavamuutoksen luonnoksesta. Lautakunnan esityslistan mukana jaetaan kaavaselostus ja -kartat. Aineisto on myös nähtävillä kokuksessa ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla (www.tuusula.fi -> Asuminen ja ympäristö -> Kaavoitus ja maankäyttö -> Vireillä olevat kaavahankkeet -> Kivikiila).

Lausuntoon on pyydetty ja saatu lisäaikaa 12.6.2020 saakka.

Sijainti ja maanomistus

Alue sijaitsee Hyrylän taajamassa, Hämeentien, Koskenmäentien ja Kivikiilan rajaamalla alueella. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2,5 ha. Asemakaavan muutos koskee korttelia 34027 sekä kortteliin liittyviä katu- ja puistoalueita.

Alue on pääosin yksityisten maanomistajien hallussa. Kunta omistaa pienen, noin 500 m2 suuruisen alan alueen itäreunassa.

Nykyinen maankäyttö ja ympäristösuhteet

Suunnittelualueella voimassa oleva asemakaava on laadittu 1980-luvun alkupuolella (kaava nro. 90) ja sitä täydennetty osittain kaavamuutoksella 1990-luvun alussa (kaava nro. 3232). Alue on toteutunut vain osittain suunnittelualueen itäreunasta. Nykyinen rakennuskanta koostuu pientaloista.

Suunnittelualue sijoittuu tiiviin yhdyskuntarakenteen sisälle. Suunnittelualue rakentuu idästä ja etelästä olemassa olevaan pientaloasutukseen kiinni. Suunnittelualuetta rajaavat lännestä ja pohjoisesta vilkasliikenteiset tiet: Hämeentie ja Koskenmäentie sekä näiden risteysalue. Tiealueiden toisella puolella rakentaminen on niin ikään pientalovoittoista.

Suunnittelualue sijaitsee kokonaisuudessaan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. Lähin vedenottamo sijaitsee n. 800 metrin päässä. Pohjavesi virtaa alueella lounaaseen kohti vedenottamoa. Maanpinta on tasolla +51…56 mpy.

Voimakkaasta liikennemelusta johtuen, leikki- ja ulko-oleskelualueeksi tarkoitettu alue on suojattava siten, että alueen liikennemelutasojen ohjearvot alittavat päiväohjearvon 55 dBA ja yöohjearvon 50 dB. Leikki- ja oleskelupiha-alueet tulee järjestää luonnonvaloisaan ja pienilmastollisilta olosuhteiltaan suojaisaan paikkaan.

Asemakaavaluonnoksen kuvaus

Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän keskustan alueella. Asemakaavalla mahdollistetaan rivitalojen, kytkettyjen pientalojen ja erillisten pientalojen rakentaminen.

Rakentamistehokkuudeksi on esitetty e=0,30. Aiemmin rakennusoikeus on ollut e=0,2. Kaavassa tullaan antamaan määräykset melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Myös rakennusten arkkitehtuurin laatuun tullaan kiinnittämään huomioita kaavamääräyksissä.

Lausunto

  • Koskenmäentielle on laadittu aluevaraussuunnitelma vuonna 2019 (Koskenmäentien liikenneturvallisuuden kehttämis- ja katualue-varaussuunnitelma, Sitowise, 31.5.2019). Aluevaraussuunnitelmassa on esitetty tilantarve myös Kivikiilankujan liittymälle Koskenmäentielle. Kaavakartassa esitetyllä korttelialueen rajauksella ei aluevaraussuunnitelman mukaista liittymäaluetta pystytä toteuttamaan. Asemakaava-alueen rajaus tulee tehdä niin, että aluevaraussuunnitelmassa esitetty Kivikiilankujan ja Koskenmäentien liittymäalue on mahdollista toteuttaa ko. suunnitelman mukaisesti. Liittymä muutetaan joko liikennevalo-ohjatuksi liittymäksi tai kiertoliittymäksi.
  • Kaava-alueen rajausta tulee tarkistaa yllä mainitun lisäksi Kivikiilankujan varrella niin, että jalkakäytävän tai kevyenliikenteenväylän rakentaminen Kivikiilankujan varteen olisi tulevaisuudessa mahdollista.
  • Kaava-alueen pohjoisraja on asemakaavaluonnoksessa esitetty paikoin hyvin lähelle Koskenmäentien eteläpuolen kevyenliikenteenväylää. Tämän johdosta on mahdollista, että talven aurauslumet päätyvät korttelialueen puolelle. Kaava-alueen rajausta korttelin pohjoisreunalla tulee tarkistaa siten, että Koskenmäentien varren kevyenliiketeenväylän asfaltin ulkoreunan ja kaavan korttelialueen väliin jää kauttaaltaan vähintään 1,5 m levyinen lumitila.  Tämän levyinen lumitila mahdollistaa myös mahdollisten uusien kaapelivetojen tekemisen kevyenliikenteenväylän luiskaan asfalttia rikkomatta.
  • Esitämme, että kaava-alueen pohjoisreunan kaavamerkintää ”Ei ajoneuvoliittymää” tarkennettaan siten, että kevyen liikenteen (jalankulku ja pyöräily) yhteys voisi olla mahdollinen. Yksiselitteinen "ei ajoneuvoliittymää" tarkoittaisi juridisesti sitä, että polkupyöräliittymää ei olisi mahdollista toteuttaa, koska polkupyörä on ajoneuvo.
  • Kaavaehdotuksessa on esitetty kaksi eri vaihtoehtoa (VE1 ja VE2), jotka eroavat toisistaan ainakin ajoliittymälle varatun tilan osalta. Näistä VE2 ei ole toteuttamiskelpoinen ajoneuvojen kääntymisen ja risteysnäkemien kannalta. Lisäksi VE2 aiheuttaisi vesihuollon ja kaapeleiden siirtoja.

Lausuntopyyntö oheismateriaalina.

Kaavamateriaali on nähtävillä osoitteessa: https://kartta.tuusula.fi/applications/hanke/showplan.aspx?map=yes&ID=3458 

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää antaa Kivikiilan asemakaavan muutosluonnoksesta, kaavasta 3458, asiaselostuksen mukaisen lausunnon. 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitus, Helena Sundström, Tomi Hurme, Jukka-Matti Laakso

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.