Tekninen lautakunta, kokous 9.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 Kirkonkylän kampus, ehdotussuunnitelmien (L2) hyväksyminen

TUUDno-2020-1362

Valmistelija

 • Riitta Laurila, suunnitteluarkkitehti, riitta.laurila@tuusula.fi
 • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
 • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
 • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Hallintosäännön mukaan investointihankkeiden ehdotusuunnitelmat viedään käyttäjä- ja teknisen lautakunnan kautta kunnanhallitukseen päätettäväksi. Suunnitteluvaiheen nimike on valtakunnallisesti muutettu ehdotusuunnitelmaksi, hallintosäännössä käytetty vielä nimikettä L2-luonnossuunitelmat.

Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 10.6.2019 § 83 Kirkonkylän kampuksen hankesuunnitelman Sivistyksen toimialueen palveluverkon uudisrakentamishankkeena.

Rakennettava koulu-päiväkoti toteutetaan uuden oppimisympäristön ja varhaiskasvatuksen mukaisena uudisrakennuksena. Koulu rakennetaan n. 450 oppilaalle ja päiväkoti 9- osastoisena. Rakennus mahdollistaa alueen asukkaille tiloja ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Koulukampuksen asemakaava sai lainvoiman 11.12.2019. Asemakaavan mukaan uudisrakennuksen arkkitehtuuri tulee ilmentää raknnuksen käyttötarkoitustaja ja sopeutua alueen maisema-arvoihin. Rakennuksen ja rakennelmien julkisivuissa tulee käyttää laadukkaita materiaaleja.

Koulukampuksen suunnittelussa on hyödynnetty Iloisen oppimisen Tuusula - oppimisympäristöjen suuntaviivat -käsikirjaa (Kasltk 24.9.2019) ja noudatettu Palveluverkkosuunnitelman (KValt 12.11.2018) mukaista linjausta siitä, että uudet, nykyisiä korvaavat koulut ja päiväkodit, toteutetaan ekologisesti kestävinä ja käyttäen myrkyttömiä materiaaleja. Lisäksi on edellytetty, että uudisrakennukset tulee olla akustisesti hallittuja ja niiden tulee noudattaa kestävää kehitystä sekä toteutuksessa että ylläpidossa.

Valtuusto hyväksyi kokouksessaan 6.4.2020 § 26 ruotsinkielisen opetuksen siirtymisen Kirkonkylän kampukseen.

Hankkeen tavoiteaikataulu

 • Toteutussuunnittelu, osallistavana 1/2020 – 10/2020
 • Rakentamisen valmistelu, urakkakilpailutus ja valinnat 11/2020 – 04/2021
 • Rakentaminen 05/2021 – 10/2022
 • Kalustaminen ja toiminnan käynnistämisen valmistelut 11/2022 – 12/2022
 • Rakennuksen käyttöönotto, tavoitteena 1/2023

Hankkeen toteutusaikataulu on sidoksissa yleisiin rakentamisen suhdanteisiin mm. materiaalien saatavuuden ja toimitusaikojen osalta. Korona-viruksen aiheuttama pandemia on heikentänyt mahdollisuutta osallistavaan suunnitteluun ja osaltaan haitannut suunnitteluprosessia.

Kustannusennuste

Ehdotussuunnitelmista lasketun kustannusarvion mukaan hankkeen kokonaiskustannukset ovat 23 470,00 euroa ja 3150 euroa / brm2 (alv 0%).

Hankesuunnitelmaan verrattuna kokonaiskustannukset ovat pysyneet ennallaan. Kustannukset on laskettu hankevaiheessa ns. tavoitehintaperiaatteell, ehdotussuunnitelmavaiheessa laskelmat laadittu hyödyntäen sekä tavoitehintamenettelyä että urakkalaskennan menetelmiä.Hankkeen bruttoneilöhinta on tavanomainen pääkaupunkiseudulla toteutuneissa, vastaavissa hankkeissa.

Hankkeen todellinen hinta, mihin vaikuttavat mm. suhdanteet, voidaan määritellä vasta urakkatarjousten saamisen jälkeen.

Määrärahat

 • Vuodelle 2020, 1 000 000 euroa
 • Vuodelle 2021, 10 000 000 euroa 
 • Vuodelle 2022, 11 000 000 euroa
 • Vuodelle 2023,1 400 000 euroa

Tarvittaessa lisärahoitus voidaan sisällyttää vuoden 2022 investointibudjettiin.

Lisäksi hankkeelle varataan

 • 470 000,00 euroa irtokalusteisiin, AV-varusteisiin ja -välineisiin yms. sekä toiminnan toteutukseen
 • sekä 650 000, 00 euroa meluesteisiin, putki- ja vesiliittymän siirtoihin sekä uusiin liikennejärjestelyihin

 

Kokouksessa asiaa esittelee hankkeen pääsuunnittelija Annika Marttinen ja paikalla suunnitteluarkkitehti Riitta Laurila.

Ehdotus

Esittelijä

 • Esa Koskinen, rakennuspäällikkö, esa.koskinen@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • osaltaan hyväksyä Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvion
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.
 • ehdottaa kunnanhallitukselle, että

KUNNANHALLITUS

 • hyväksyy Kirkonkylän kampuksen ehdotussuunnitelmat ja kustannusarvioineen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.