Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Vanha Jokelantie tiehoitokunta, hoitosopimusehdotus

TUUDno-2020-2156

Valmistelija

  • Jari Huttunen, kunnossapitopäällikkö, jari.huttunen@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Vanhan Jokelantien tiehoitokunnan puheenjohtaja Nurmijärveltä on lähettänyt 21.7.2020 kirjeen koskien teitä Vanhan Jokelantien huoltamisesta Tuusulan kunnan kustannuksella, sekä liikennemerkin siirtämisehdotuksen läpiajoliikenteen vähentämiseksi. Perusteena esitetyille asioille puheenjohtaja mainitsee merkittävän läpiajoliikenteen Jokelan Temmon alueelta sekä Nukarintien yritysten asiakasliikenteen, mitkä kuluttavat kyseistä Vanhaa Jokelantietä merkittävästi enemmän, kuin tien varrella olevien kiinteistöjen käyttäjät. Ehdotuksen mukaan tienhoitokunnan vastuulle jäisi liikennemerkkien pystytys sekä ojien hoito.

Mikäli Tuusulan kunta ei ota tietä hoitaakseen, niin tienhoitokunta pohtii kaikkia laillisia keinoja läpiajoliikenteen vähentämiseksi. Vanha Jokelantie, välillä Pertuntie - Nukarintie, sijaitsee kokonaisuudessaan Nurmijärven kunnan puolella ja tie on jatke Jokelasta tulevalle Nukarintielle. Nukarintien alussa on moottoriajoneuvoilla ajo kielletty - liikennemerkki sekä lisäkilpi tonteille ajo sallittu, siis läpiajo on liikennemerkein kielletty.

Nukarintien hoito on osana Jokelan alueurakkaa ja urakassa annettujen yksikköhintojen mukaan Vanhan Jokelantein ottaminen kunnan alueurakkaan aiheuttaisi vuosittain kunnalle 2 150 € lisäkustannukset.

Tuusulan kunnan alueella on yksityisteiden hoitovastuita siirretty tienhoitokunnalta kunnalle jo usean vuoden ajan vain kaavoituksen ja tien uudelleenrakentamisen yhteydessä. Yksityisteitä ei ole otettu kunnan hoitoon enää 1980 luvun jälkeen, vaikka useat tienhoitokunnat ovat sitä ehdottaneetkin. Syynä siihen on se, että kunta käyttää resurssejaan kunnan kehittämiseksi suunnitelmallisen kaavoituksen ja rakentamisen kautta.

Tuusulan kunta tukee kunnan alueen järjestäytyneitä tienhoitokuntia vuosittaisella kunnossapitoavustuksella sekä myymällä edullisia konepalveluja tienhoitokuntien käyttöön. 

Edellä olevan tarkastelun perusteella esitän, että Tuusulan kunta ei ota Vanhaa Jokelantietä hoitaakseen, mutta tarkastelee liikennemerkkien sijoituksia se mahdollisia läpikulkurajoituksia huomioiden Vanhan Jokelantien tiekunnan esityksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • että Tuusulan kunta ei ota Vanhaa Jokelantietä hoitaakseen, mutta tarkastelee liikennemerkkien sijoituksia se mahdollisia läpikulkurajoituksia huomioiden Vanhan Jokelantien tiekunnan esityksen.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • että Tuusulan kunta ei ota Vanhaa Jokelantietä hoitaakseen, mutta tarkastelee liikennemerkkien sijoituksia, sekä mahdollisia läpikulkurajoituksia, huomioiden Vanhan Jokelantien tiekunnan esityksen.

Tiedoksi

hakija, Jari Huttunen, Jukka-Matti Laakso

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, tekninen lautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.