Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 110 Tarulinnanpolun katusuunnitelmaehdotuksen hyväksyminen

TUUDno-2020-481

Valmistelija

  • Tomi Hurme, suunnitteluinsinööri, tomi.hurme@tuusula.fi

Perustelut

Etelä-Tuusula, Mikkola, Tarulinnanpolku

Asiaselostus

Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikassa on laadittu Tarulinnanpolun katusuunnitelmaehdotus, piir.no 2067/5,6. Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 10.9.-23.9.2020. Nähtävilläoloaikana ei jätetty muistutuksia liittyen katusuunnitelmiin.

 

Suunnitelmaselostus

Lähtökohdat

Katusuunnitelmaehdotus koskee Tarulinnanpolun rakentamista. Rakennuskohde sijoittuu Hyrylään, Mikkolan alueelle. Martta Wendelinin päiväkodin rakentumisen myötä on tullut tarve rakentaa kevyen liikenteen yhteys Pähkinämäentieltä Tuusulanväylän kevyen liikenteen väylälle. Tuusulanväylä on ELY:n hallinnoimaa tiealuetta.

Väylän arvioitu rakentamisajankohta on keväällä 2021.

Maaperä

Maaperä on pääasiassa savea. Maaperässä esiintyy myös hiekkaa ja moreenia. Kohde sijoittuu pohjavesialueelle. Pohjaveden korko on ollut 20.12.2019 tasolla +47,94. Maanpinta kyseisessä kohtaa on tasolla + 49,45. Mittauspiste sijaitsee koulun tontin puolella. Tarulinnanpolulla luonnollinen maanpinta on tasolla +52...53.

Liikenne- ja katutekniset ratkaisut

Tarulinnanpolku on noin 155 metriä pitkä kevyen liikenteen väylä. Polun päällysteen leveys on 3 metriä. Sorapientareiden leveys on molemmin puolin 0,25 metriä.

Päällysteet ja istutukset

Polun rakennekerrospaksuus on 0,59 metriä. Mitoitus on tehty talvikunnossapito huomioon ottaen. Polku päällystetään asfaltilla. Luiskat nurmetetaan.

Vesihuolto ja kaapelit

Tarulinnanpolulle ei ole suunniteltu uutta vesihuoltoa. Martta Wendelinin päiväkodin kiinteistöltä tullaan siirtämään Carunan ja Elisan kaapelit Tarulinnanpolun katualueen eteläreunaan.

Kuivatus

Tarulinnanpolku kuivatetaan salaojin ja yhdenpuoleisella pintakallistuksella avopainanteeseen. Poikkisuunnassa olevia avo-ojia jatketaan kadun ali rummuin.

Valaistus

Tarulinnanpolulle suunnitellaan led-valaistus.

Ehdotus

Esittelijä

  • Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

  • hyväksyä Tarulinnanpolun katusuunnitelmaehdotuksen piir.no 2067/5,6.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti

  • hyväksyä Tarulinnanpolun katusuunnitelmaehdotuksen piir.no 2067/5,6.

Tiedoksi

kiinteistöjen omistajat ja haltijat, Tomi Hurme, Petri Juhola, Anne Paakkinen, Heikki Lonka, Jyrki Sjöblom, Asko Honkanen

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. 

MRL 188 §:n 3 momentin mukaan kaavan tai rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon samaan aikaan, kun päätöksen katsotaan kuntalain 140 §:n mukaisesti tulleen kunnan jäsenen tietoon.

Muista kuin em. päätöksistä asianosaisen katsotaan saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö 
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta. Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
2) miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
3) vaatimusten perustelut;
4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.
Valitukseen on liitettävä:

  • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
  • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
     

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.