Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 119 Kuntakehityslautakunnan pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä pitäminen 2023

TUUDno-2022-2264

Valmistelija

  • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Vastaava säännös on Tuusulan kunnan halllintosäännön 129 § päätösten tiedoksianto kunnan jäsenelle pykälässä.

Hallintosäännön 128 § pöytäkirjan laatiminen ja tarkastaminen pykälän mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä
  • pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa
  • lautakunnan pöytäkirja siihen liitettyine muutoksenhakuohjeineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti
  • jos käsiteltävä asia on kiireellinen, tarkastetaan pöytäkirja liitteineen ko. asian osalta heti kokouksessa.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kasvu ja ympäristö henkilöstö, kirjaamo

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.