Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 120 Kuntakehityslautakunnan kokoukset 2023

TUUDno-2022-2265

Valmistelija

 • Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 107 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Kuntakehityslautakunta päättää kokoontua vuonna 2023 pääsääntöisesti alla mainittuina keskiviikkopäivinä klo 17.00. Kokouspaikka vahvistetaan myöhemmin kokouskutsun yhteydesssä.

 • ke 18.1.2023
 • ke 8.2.2023 lautakuntien yhteisseminaari
 • ke 15.2.2023
 • ke 15.3.2023
 • ke 19.4.2023 
 • ke 10.5.2023
 • ke 7.6.2023
 • ke 16.8.2023 
 • ke 13.9.2023
 • ke 27.9.2023 lautakuntien yhteisseminaari
 • ke 25.10.2023
 • ke 22.11.2023
 • ke 13.12.2023

Puheenjohtajapalaverit järjestetään viikkoa ennen lautakunnan kokousta, pääsääntöisesti kokousta edeltävän viikon maanantaina klo 14.30 alkaen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heikki Lonka, kuntakehitysjohtaja, heikki.lonka@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • kokoontua vuonna 2023 pääsääntöisesti keskiviikkoisin klo 17.00 seuraavasti:
  • ke 18.1.2023
  • ke 8.2.2023 lautakuntien yhteisseminaari
  • ke 15.2.2023
  • ke 15.3.2023
  • ke 19.4.2023 
  • ke 10.5.2023
  • ke 7.6.2023
  • ke 16.8.2023 
  • ke 13.9.2023
  • ke 27.9.2023 lautakuntien yhteisseminaari
  • ke 25.10.2023
  • ke 22.11.2023
  • ke 13.12.2023
    
 • että kokouskutsu, joka sisältää kokouksessa käsiteltävien asioiden esityslistan sekä tarvittaessa tarkemman kokouspaikkatiedon, lähetetään lautakunnan varsinaisille jäsenille ja varajäsenille, esittelijöille, valmistelijoille, tarkastuslautakunnan lautakuntakummeille ja puheenjohtajalle, nuorisovaltuuston ja kunnanhallituksen edustajille lautakunnassa, pormestarille, apulaispormestareille, kansliapäällikölle
   
 • että kokouskutsu, esityslista, liitteet ja oheismateriaali lähetään Tuusulan hallintosäännön 109 §:n mukaisesti sähköisesti
   
 • että esityslista ja pöytäkirja julkaistaan myös Tuusulan kunnan verkkosivuilla (www.tuusula.fi) hallintosäännön 110 §:n mukaisesti
   
 • että kokoukset voidaan koronamääräysten niin ohjatessa toteuttaa hybridimallilla.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kirjaamo, kunnanhallitus, valtuustoryhmien puheenjohtajat, kasvu ja ympäristö henkilöstö, rakennusvalvontajaosto, kuntakehityslautakunta, tekninen lautakunta, Tuusulan vesi, Tuusulan kunnan verkkosivut, TuusInfo, kunnan johtoryhmä

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.