Kuntakehityslautakunta, kokous 14.12.2022

§ 116 Kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätös 18.5.2022 § 69, kaupunkikuvatyöryhmän perustaminen, otto-oikeuden käyttäminen

TUUDno-2022-2348

Perustelut

Otto-oikeuden käyttäminen ja viranhaltijapäätöksen kumoaminen

Kuntakehitysjohtaja on tehnyt 18.5.2022 viranhaltijapäätöksen, josta kuntakehityslautakunta ilmoitti 15.6.2022 kokouksessaan käyttävänsä otto-oikeutta.

Kuntakehitysjohtajan päätös 18.5.2022 § 69 (TUUDno-2022-1084) kaupunkikuvatyöryhmän perustamisesta kumotaan. Julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmä jatkaa toimintaansa aiemmin tehdyn kuntakehitysjohtajan viranhaltijapäätöksen 27.9.2018 § 91 (TUUDno-​2018-​1291) mukaisesti.

Julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmän (JLLR) toiminnasta vastaa päätöksen mukaisesti johtava rakennustarkastaja. Johtava rakennustarkastajan, kuntakehityslautakunnan alaisen rakennusvalvontajaoston esittelijänä, tulee raportoida ryhmän toiminnasta tasaisin väliajoin rakennusvalvontajaostoa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jari Immonen, apulaispormestari, jari.immonen@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

  • käyttää otto-oikeutta viranhaltijapäätöksessä 18.5.2022  § 69 (TUUDno-2022-1084) ja kumota kuntakehitysjohtajan päätöksen kaupunkikuvatyöryhmän perustamisesta
  • että johtava rakennustarkastaja raportoi tasaisin väliajoin rakennusvalvontajaostoa julkisivu- ja lähiympäristön laaturyhmän (JLLR) toiminnasta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

johtava rakennustarkastaja, lakimies Sakari Eskelinen, kuntakehitysjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kuntakehityslautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.