Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 27 Kaavoituksen työohjelma vuodelle 2024

TUUDno-2023-2728

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Perustelut

Kaavoituksen työohjelma vuodelle 2024

Kaavoituksen työohjelmalla ohjelmoidaan kuluvan vuoden kaavahankkeet. Työohjelma perustuu valtuuston hyväksymään kaavoitussuunnitelmaan 2024-2027 ja siinä kärkihankkeiksi priorisoituihin kaavatöihin. Kaavoitussuunnitelmassa 2024-2027 asetettuja tavoitteita ovat: taajamien, työpaikka-alueiden ja liikenneverkon kehittäminen, asemakaavoituksella huolehtia MAL-sopimuksen edellyttämien uusien asuntokaavojen toteutuminen sekä riittävän asuin-, pientalo- ja työpaikkatonttivarannon turvaaminen. Tavoitteena on työpaikkaomavaraisuuden nostaminen, houkuttelevien ja kestävien asuinalueiden rakentuminen sekä palvelujen toteutuminen.

Kaavoitussuunnitelmassa kaavahankkeet on priorisoitu kolmeen eri kategoriaan kiireellisyyden tai oletettujen etenemismahdollisuuksien mukaisesti ja niiden valmistelujärjestystä ohjataan kaavoituksen työohjelmalla. Useat kaavahankkeet ovat useamman vuoden mittaisia, mikä edellyttää pitkäjänteistä ja määrätietoista työtä tavoitteen toteutumisen eteen.

Työohjemassa on listattu 5 yleissuunnitelmatasoista työtä, joilla tarkennetaan olemassa olevia yleis- tai osayleiskaavoja ennen asemakaavoitusta. Vuonna 2024 aloitetaan Rykmentinpuiston keskiosan yleissuunnitelma, Vihersiniverkostosuunnitelma, VISSI sekä Tuusulan jokilaakson virkistyskäytön yleissuunnitelma. Yleissuunnitelma Kiila-Senkkerinmäen alueelle laaditaan yhteistyössä Vantaan kanssa. Koillis-Hyrylän katualueiden ja kunnallistekniikan yleissuunnitelma valmistellaan nähtäville ennen kesää. Lahelanpellon yleissuunnitelman päivitys saatetaan hyväksymiskäsittelyyn alkuvuodesta.

Uusia asemakaavoja aloitetaan 10 kappaletta. Kaikkiaan työohjelmassa on 34 asemakaavatyötä. Kaavoitusohjelmassa Etelä-Tuusulassa painottuvat erityisesti pientaloa- ja työpaikka-alueiden asemakaavat: Lahelanpellon alueella Lahelanorren ja Lahelanpellon III alkavat asemakaavatyöt sekä Lahelan kampuksen asemakaavan hyväksyminen, Koillis-Hyrylän alueella Mattila II ja Saksanväylän asemakaavaehdotukset sekä Koillis-Hyrylän yleissuunnitelma ja Etelä-Tuusulassa Focus-ohjelman piirissä kehitettävät Focus- ja Kiila-Senkkerinmäen kiertotalousalueiden kehittäminen. Kunnan omien kiinteistöjen ja maaomaisuuden kehittämistä tehdään myös Koskensillantien ja Esikunnanpolun sekä Hyökkälän Väinöläntien kortteleissa, Tuuskodon alueella sekä Moukarikuja II:n alueella. Halkivaha III asemakaava lähtenee vireille loppuvuodesta. Rykmentinpuiston projektialueella saatetaan päätöskäsittelyyn Puistokylän asemakaavaehdotus, jonka rinnalla tarkistetaan Urheilupuiston  asemakaavaa sekä edistetään Hökilän ja Olympiakylän asemakaavoja. Hyrrän kaavatyö lisää Hyrylän keskustan kaupallisia palveluita. Työpaikkatonttien varantoa ja monipuolisuutta halutaan edistää Focus-alueen kaavojen lisäksi Rykmentinportti I:n, Palkkitien ja Jussla-Kulomäentien asemakaavoilla. Kaavoitussuunnitelman 2024-2027 II-luokasta on nostettu työohjelmaan kaksi asemakaavamuutosta Amer (Boston II) sekä Korvenrannantie, joiden alueet ovat rakennuskiellossa ja joiden kaavoitus on tarkoituksen mukaista saattaa päätökseen vuoden 2025 aikana.

Jokelassa on työpaikka- ja asuintonttivarantoa hyvin. Jokelan keskustaa kehitetään Jokelan asemanseutu II, Resiinakujan ja Kotikirkon kaavatöillä. Lepola III ja Länsi-Kolsan asemakaavoilla tuetaan pientalovarantoa tuleville vuosille. Vallunlenkin kaavatyöllä edistetään Vallun työpaikka-alueen rakentumista.

Kellokoskella Seppäinpuiston kaavamuutoksella edistetään korttelin rakentumista keskeisellä sijainnilla. Joenrannan asemakaavan sai lainvoiman vuonna 2023, joka lisää merkittävästi alueen pientalotonttivarantoa lähivuosina ja täten uusia pientaloalueen kaavatöitä ei ole työohjelmassa 2024.

Liitteenä olevassa Kaavoituksen työohjelmassa 2024 on esitetty viivakaavioin asemakaavojen ja yleissuunnitelmien arvioitu eteneminen. Toteutuneeseen aikatauluun vaikuttavat mm. tarvittavat selvitykset sekä maankäyttösopimusneuvotteluiden eteneminen, mikä on usein vaikeasti arvioitavissa. Työohjelman toteutumista seurataan ja siitä raportoidaan osavuosikatsauksissa. Tärkeiksi ja kiireellisiksi katsottuja töitä voidaan lisätä kuluvan vuoden työohjelmaan lautakunnan tai kunnanhallituksen päätöksellä.

Ehdotus

Esittelijä

Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että

  •  kunnanhallitus päättää hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2024.
     

Lisäksi kuntakehityslautakunta päättää

  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Puheenjohtajan avattua asiasta keskustelun esittelijä teki liittenä olevaan kaavoituksen työohjelmaan 2024 teknisluonteisia korjauksia. Kuntakehityslautakunta hyväksyi korjaukset yksimielisesti.

---

Kalle Ikkelä poistui kokouksesta klo 20:00.

Valmistelija

  • Anne Olkkola, kaavoituspäällikkö, anne.olkkola@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2024.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kaavoituspäällikkö Anne Olkkola selosti asiaa kokouksessa. 

Jäsen Laura Åvall saapui kokoukseen klo 17.13 asian käsittelyn aikana ennen päätöksentekoa. 

Tiedoksi

kaavoitus