Kunnanhallitus, kokous 22.1.2024

§ 30 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistö, Maantiekylä

TUUDno-2024-33

Valmistelija

  • Mirka Kekki, Maankäyttöneuvottelija, mirka.kekki@tuusula.fi

Perustelut

Devoni Oy (y-tunnus 0733180-6) on myymässä kiinteistöä 858-411-*********

Kaupan kohteena on kiinteistö 858-411-********* niillä sijaitsevine rakennuksineen, rakennelmineen. Irtainta omaisuutta ei siirry osana tätä kauppaa, Liittymäsopimukset oikeuksineen ja velvoitteineen siirtyvät samanaikaisesti kiinteistön omistusoikeuden kanssa myyjältä ostajalle. Kiinteistön pinta-ala on noin 2,992 ha. Kiinteistö sijaitsee Kulomäentien työpaikka-alueen asemakaavassa (nro.3424) teollisuus rakennusten korttelialueelle, jolla ympäristö asettaa toiminnan laadulle erityisiä vaatimuksia (TY-alue). Kiinteistö sijaitsee pohjavesialueella. Kohteena olevan kiinteistön kauppahinta on 4 500 000 euroa. Kiinteistöllä oleva liikehuoneisto rakennuksineen ja rakennelmineen sekä piha-alueineen ja parkkipaikkoineen on vuokrattu.

Hannes Snellman Attorneys Ltd:stä on pyydetty 2.1.2024 saapuneella sähköposti hakemuksella Tuusulan kunnalta ennakkolausuntoa etuosto-oikeuden käyttämisestä.

Etuostolain (EOL) 1 §:n mukaan kunnalla on etuosto-oikeus kunnassa sijaitsevan kiinteistön kaupassa. Etuosto-oikeutta voidaan käyttää maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista sekä virkistys- ja suojelutarkoituksia varten.

Etuosto-oikeutta ei kuitenkaan ole, jos alueen pinta-ala on 5000 m² tai sitä vähemmän, ostajana on myyjän puoliso tai henkilö, joka perintökaaren 2 ja 4 luvun säännösten mukaan voisi periä myyjän tai tällaisen henkilön puoliso, ostajana on valtio, valtion liikelaitos tai muu valtion laitos, myynti tapahtuu pakkohuutokaupalla tai, milloin etuosto-oikeuden käyttämistä, huomioon ottaen ostajan ja myyjän välinen suhde, luovutuksen ehdot tai muut olosuhteet, on pidettävä ilmeisen kohtuuttomana (EOL 1-6 §).

Etuosto-oikeuden käyttämisestä päättää kunnanhallitus. Jos kunta päättää käyttää etuosto-oikeuttaan myytyyn kiinteistöön, sen tulee kirjallisesti ilmoittaa tästä ostajalle, myyjälle ja sille kirjaamisviranomaiselle, jonka toimialueella kiinteistö on. Päätös on tehtävä ja siitä ilmoitettava kirjaamisviranomaisille kolmen kuukauden kuluessa luovutuskirjan oikeaksi todistamisesta. Myyjille ja ostajille päätös on annettava tiedoksi hallintolain mukaisesti viivytyksettä.

Koska kaupan kohteena olevat kiinteistöt on rakennettu ja se on yrityskäytössä sekä kiinteistön kauppahinta on melko korkea, niin etuostoa ei esitetä käytettäväksi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Kalle Ikkelä, pormestari, kalle.ikkela@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • ettei kunta käytä etuosto-oikeutta em. kiinteistön kaupassa, mikäli kauppa tehdään kahden vuoden kuluessa tästä kunnanhallituksen päätöksestä ennakkolausuntohakemuksen liitteenä toimitetun kauppakirjaluonnoksen mukaisena
  • periä päätöksestä palveluhinnaston mukaisesti maksuna 200 euroa
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin. 

Kokouskäsittely

Kuntasuunnittelupäällikkö Asko Honkanen poistui klo 18.34 asian käsittelyn jälkeen. 

Tiedoksi

maankäyttö, Hannes Snellman Attorneys Ltd, Devoni Oy