Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 237 Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittäminen ja myynti

TUUDno-2020-678

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan kunnalla on merkittävä määrä omaisuutta, jonka kehittäminen ja realisointi on perusteltua kunnan strategian ja kasvuinvestointien toteuttamisen, perustehtävään keskittymisen sekä käyttötalouden tervehdyttämisen näkökulmasta. Palveluverkkoinvestointien toteuttaminen taloudellisen kantokyvyn puitteissa edellyttää pääomien vapauttamista kunnan nykyisistä kiinteistöomistuksista sekä kiinteistöjen ylläpitokulujen tiukkaa hallintaa.

Tuusulan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 9.12.2019 Kasvun ja talouden hallintaohjelman. Ohjelmassa linjattiin vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämisestä siten, että tavoitteena on saavuttaa kiinteistöistä yhteensä vähintään 10 milj. euron myyntitulot vuosina 2020-2026. Vajaakäyttöisistä kiinteistöistä tehdään suunnitelma, joka tuodaan erikseen päätöksentekoon. Alkuvuoden 2020 aikana valmisteltu suunnitelma tuodaan päätöskäsittelyyn. Suunnitelma sisältää toimenpide-ehdotukset 26 kohteen kehittämis- ja/tai myyntitoimenpiteiksi.

Ehdotus

Valtuustoasiain valmistelukunta päättää 

 • antaa tarvittavat linjaukset jatkovalmistelua varten.

Päätös

Valtuustoasiain valmistelutoimikunta 

 • keskusteli jatkolinjauksista ja merkitsi asian tiedoksi

 

Markku Vehmas, Asko Honkanen ja Hannu Kantola olivat asiantuntijoina kokouksessa.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi
Hannu Kantola, kiinteistökehityspäällikkö, hannu.kantola@tuusula.fi
Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on tehty täsmennyksiä, ja päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 28 kohdetta koskien. Suunnitelman hyväksyminen antaa raamit kiinteistöjen kaavoituksellisten toimenpiteiden sekä myyntiä tukevien toimenpiteiden edistämiseksi. Mahdollisista realisoinneista tehdään erillispäätökset.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelman.

Päätös

Kunnanhallitus päätti

 • palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

Markku Vehmas selosti asiaa kokouksessa.

Valmistelija

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi
 • Hannu Kantola, kiinteistökehityspäällikkö, hannu.kantola@tuusula.fi
 • Vilma Karjalainen, kaavasuunnittelija, vilma.karjalainen@tuusula.fi

Perustelut

Vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja myyntitoimenpiteiden suunnitelmaan on tehty lisätäsmennyksiä kunnanhallituksen kokouksessa 20.4.2020 saadun palautteen perusteella. Päivitetty lista sisältää toimenpide-ehdotukset 29 kohdetta koskien.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelman.

 

Puheenjohtajan avattua asiassa keskustelun Karita Mäensivu esitti, että Purolan nuorisotalo poistetaan suunnitelmasta. Esitys raukesi kannattamattomana.

Pekka Heikkinen Pentti Mattilan ja Tuija Reinikaisen kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle kolmeksi kuukaudeksi. 

Koska oli tehty kannatettu esitys asian jättämisestä pöydälle, oli asian käsittely ratkaistava äänestämällä. Kunnanhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysesityksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyä tässä kokouksessa, äänestävät "jaa" ja ne, jotka kannattavat asian jättämistä pöydälle, äänestävät "ei".

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Heikkilä, Huuhtanen, Lappalainen, Mäki-Kuhna, Riola, Salmi, Peltonen, Salonen ja Lindberg), 3 ei-ääntä (Heikkinen, Mattila ja Reinikainen) ja 1 (Mäensivu) äänesti tyhjää. Puheenjohtaja totesi, että asia käsitellään tässä kokouksessa. 

Päätös

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

VALTUUSTO päättää

 • hyväksyä oheisen vajaakäyttöisten kiinteistöjen kehittämis- ja realisointisuunnitelman.

 

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.