Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 239 Tuusulan kunta, Lahelanpelto II, ympäristölupahakemus jätteen hyötykäytölle, lausunto

TUUDno-2020-1029

Valmistelija

  • Sakari Eskelinen, rakennuslakimies, sakari.eskelinen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut kunnanhallitukselle tilaisuuden lausua Tuusulan kunnan vireille saattamasta ympäristölupahakemuksesta, koskien jätteen hyötykäyttöä Lahelanpelto II asemakaava-alueella kiinteistöillä 858-407-3-372,  858-407-1-177 ja  858-11-2281-1. Hakemus koskee alueella sijaitsevia kahta läjitysaluetta (”Kaffepaussi” ja ”Koillinen alue”).

Lausunto tulee toimittaa 18.6.2020 mennessä.

Hanke  
Tuusulan kunnan Lahelanpelto II asemakaava-alueella on käytetty pohjanvahvistuksessa pilaristabilointia ja sideaineena sementin, kalkin ja kipsin sekoitusta. Asemakaava-alueen rakentamisen yhteydessä kaivettuja stabiloituja maa-aineksia on sijoitettu asemakaava-alueella kahdelle läjitysalueelle (Kaffepaussi” ja ”Koillinen alue”) yhteensä jo noin 11 000 m3. Alueelle on tarkoitus sijoittaa vielä noin 6000 m3 stabiloitua maa-ainesta. Stabiloitu maa-aines luokitellaan pois kaivettuna jätelain tarkoittamaksi jätteeksi. Tästä syystä Tuusulan kunta hakee ympäristölupaa alueelle jo sijoitettujen massojen paikaleen pysyttämiselle ja alueelle vielä suunnitelmien mukaan mahtuvien stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiselle (jätteen hyötykäyttö). Koillisen läjitysalueen pinta-ala on noin 6200 m2. Läjitysalue sijaitsee 1. luokan pohjavesialueella, mutta kuitenkin varsinaisen muodostumisalueen ulkopuolella ja siltä on etäisyyttä Keski-Uudenmaan Veden Lahelan vedenottamoon noin 600 m. Kaffepaussin kokonaispinta-ala on noin 1,3 ha ja se sijaitsee pohjavesialueen ulkopuolella. Etäisyyttä Lahelan vedenottamoon on noin 700 m. Stabiloitujen massojen sijoittaminen on kuitenkin keskeytetty 13.8.2019 Uudenmaan ympäristökeskuksen kehotuksen mukaisesti.

Alueella stabiloinnissa käytetty sideaine on vahva emäs. Maahan kaivettuna se kuitenkin neutraloituu. Läjitetty maa-aines on emäksistä ja maaperä tyypillisesti hieman hapanta. Maan neutralointikapasiteetti on tyypillisesti suuri ja hienojakoisilla maa-aineksilla suuri ominaispinta-ala lisää neutralointikapasiteettia (paljon pinta-alaa -> paljon reagoivia ryhmiä). Korkea pH voisi vaikuttaa suotoveden kautta pohjavesialueen veden pH-arvoon, mutta koska läjitetyn massan alla luonnonmaata on useampi metri ennen pohjavesikerroksen yläpintaa, arvioidaan neutralointikapasiteetin riittävän hyvin estämään haitallista pH-muutosta. Tyypillisesti pohjaveden pH on hapan ja liian alhaiset  pH-arvot voivat vaikuttaa negatiivisesti kaivorakenteisiin. Kaivetun stabiloidun massan  läjittämisestä alueelle ei arvioida aiheutuvan ympäristöriskejä. Pintavesiin kulkeutuvat valumavedet ehtivät neutraloitua ennen päätymistä Tuusulanjokeen. Sijoittamalla alueelta kaivettavat maa-ainekset alueelle, vähennetään neitseellisten maa-ainesten käyttöä sekä massojen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Alkuperäiseen maaperään tai alueen ulkopuolelle ei arvioida aiheutuvan päästöjä maamassoista. 
Ympäristölupahakemuksessa esitetyn arvion mukaan stabiloitujen maa-ainesten sijoittamiseen kuluisi vielä 10 työtuntia 30 työpäivän aikana. työmaa olisi käynnissä arkipäivänä klo 7.00-18.00 välisenä aikana

Kunnanhallituksen lausunto
Kunnanhallitus toteaa, että ympäristölupahakemuksen mukaan kaivetun stabiloidun massan läjittämisestä alueelle ei arvioida aiheutuvan ympäristöriskejä. Lisäksi pintavesiin kulkeutuvat valumavedet ehtivät neutraloitua ennen päätymistä Tuusulanjokeen. Sijoittamalla alueelta kaivettavat maa-ainekset alueelle, vähennetään neitseellisten maa-ainesten käyttöä sekä massojen kuljetuksista aiheutuvia päästöjä. Ympäristölupahakemuksesta ilmenee, että alkuperäiseen maaperään tai alueen ulkopuolelle ei arvioida aiheutuvan päästöjä maamassoista. 

Kunnanhallituksella ei ole huomautettavaa hankkeen ja ympäristölupahakemuksen johdosta, koska kysymys on hakemuksesta ilmenevällä tavalla hyödyntämiskelpoisen jätteen hyötykäytöstä ja josta ei arvioida aiheutuvan ympäristöriskejä.

Lisäksi koska hanke on tärkeä Lahelanpelto II asemakaavan toteuttamisen kannalta, kunnanhallitus myös kiirehtii ympäristölupahakemuksen käsittelyä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • merkitä tiedoksi ympäristölupahakemuksen
  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettavaksi
  • kiirehtiä ympäristölupahakemuksen käsittelyä
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.