Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 230 Osavuosikatsaus I 2020 ja talousarvion 2020 muuttaminen

TUUDno-2020-1193

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Talousjohtaja Markku Vehmas selostaa kokouksessa osavuosikatsauksen valmistelutilannetta.

Ehdotus

Esittelijä

Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä asian tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Perustelut

Konsernijaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 25.5.2020.

Ehdotus

Esittelijä

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • ottaa asian valtuuston 8.6.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle
 • tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 1.6.2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Perustelut

Talouden toteutuminen

Vuoden 2020 talousarvion lähtökohtina olivat edelleen kuntastrategian mukaiset panostukset kuntalaisten hyvinvointiin, kunnan kasvuun sekä palveluiden ja palveluverkon kehittämiseen. Kunnassa on käynnissä laaja palveluverkon ja oppimisympäristöjen kehittäminen ja kunta tekee suunnitelmallisesti toimenpiteitä (mm. korjaus- ja uusinvestoinnit) sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Vuoden 2020 asuntomessujen valmisteluihin liittyvät kustannukset painottuvat vuodelle 2020. Kunnan vuodelle 2020 budjetoitu tulos on lähes 4 milj. euroa alijäämäinen osin edellä kuvattujen panostusten vuoksi. 

Kunnan kaikkeen toimintaan vaikutti maaliskuussa Suomeen levinnyt korona-epidemia.  Epidemian johdosta valtioneuvosto ja aluehallintoviranomaiset määräsivät ja ohjeistivat kuntalaisille ja kunnan palvelutoiminnalle laajoja rajoituksia ja muutoksia.  Hallituksen linjauksia seurattiin ja noudatettiin tarkasti. Keusoten kanssa yhteistyö oli tiivistä. Toiminta ja henkilöstö sopeutui hyvin haastavaan poikkeustilanteeseen ja etätyömalli otettiin laajasti käyttöön.

Tammi-huhtikuun toimintatuotot toteutuivat suunniteltua pienempinä. Käyttöomaisuuden myyntivoittoja toteutui tarkastelukaudella 0,3 milj. euroa. Käyttöomaisuuden myyntivoittojen ennusteeseen ei tehdä tässä vaiheessa muutoksia myyntien painottuessa loppuvuoteen. Koronaviruksen aiheuttamat muutokset toiminnassa näkyvät Sivistyksen toimialueella varhaiskasvatuksen, uimahallin, museoiden ja iltapäivätoiminnan maksutuotoissa. Sivistyksen toimintatuottoihin arvioidaan vähennystä noin 600 000 euroa toukokuun loppuun mennessä. Huhtikuun kumulatiivinen toimintatuottojen toteutuma oli kokonaisuudessaan 25,9 % budjetoidusta.

Kunnan toimintamenot olivat 2,0 milj. euroa (2,4 %) pienemmät edellisvuoteen verrattuna. Palveluiden ostoissa vähennystä tapahtui mm. sosiaali- ja terveyspalveluissa (Keusote) 1,1 milj. euroa ja rakennus- ja kunnossapitopalveluissa 1,0 milj. euroa sekä joukkoliikennepalveluissa 0,17 milj. euroa. Lisäksi aineet ja tarvikkeet toteutuivat 0,3 milj. euroa edellisvuotta pienempinä.  Toimintamenot kasvoivat kiinteistöpalveluissa 0,2 milj. euroa ja henkilöstökuluissa 0,4 milj. euroa. Kunnan toimintamenojen toteutuma oli 31,3 % talousarvioon nähden. 

Toimintakate toteutui 33,1 % talousarvioon nähden (toteuma v. 2019 33,5 %). Edellä esitetyissä luvuissa ei ole mukana Vesihuoltoliikelaitos

Kunnan käyttöomaisuusinvestoinnit olivat alkuvuonna 4,5 milj. euroa. Alkuvuonna kunnallistekniikan pääpaino oli Rykmentinpuiston asemakaava-alueiden (3 kpl) ja Lahelanpelto II -alueen rakentamisen aikaisten suunnitelmien muutostöissä. Leudon talven ansiosta rakennustöitä päästiin jatkamaan pitkälle alkuvuotta. Pohjois-Tuusulassa painopiste oli Vanhan valtatien saneerauksen ja Nystenintien loppuosan suunnittelussa. Ison työpanoksen vei asuntomessut väliaikaisen messuinfran suunnittelussa sekä liitoslupalausunnoissa. Rakennusten investointihankkeista Kunnantalon väistötilat valmistuivat Tuuskodon sekä Sahankulman 2-vaiheen osalta (rakennusvalvonnan tilat). Palveluverkon kouluhankkeiden suunnittelut etenivät työohjelman mukaisessa aikataulussa.
Kunnan korollisen velan määrä oli huhtikuun lopussa 143,2 milj. euroa. Velan määrä vastaavana ajankohtana vuonna 2019 oli 107,2 milj. euroa. Vesihuoltoliikelaitoksella ei ollut velkaa raportointikauden lopussa.

Ennuste vuositasolla

Koronaepidemian vaikuttaa olennaisesti tilikauden tulokseen. Epidemian taloudellisen vaikutusten mittakaava korreloi pitkälti epidemian ja siihen liittyvän epävarmuuden kestoon. Nykytiedon mukaan kunnat tulevat saamaan valtiolta kompensaatiota koronamenetysten kattamiseen yli miljardi euroa, mistä 250 milj. euroa tullaan kohdistamaan suoraan sairaanhoitopiireille. Vielä ei ole tiedossa, että millä jakoperusteella kompensaatiota jaetaan kunnille.

Veroennusteen suurimmat epävarmuudet liittyvät koronaepidemian talous- ja työllisyysvaikutuksiin. Kuntien 2020 verotulojen arvioidaan vähenevän yhteensä tänä vuonna 547 milj. euroa. Verotulojen menetystä tullaan kompensoimaan kunnille 500 milj. eurolla osana valtionosuutta. Kompensaatio tullaan kuitenkin vähentämään v.2021 valtionosuudesta. Tuusulalle kirjattiin verotulokompensaatiota 2,9 milj. euroa maaliskuussa, mikä näkyy valtionosuuden kasvuna. Verotulokompensaation kokonaismäärä Tuusulan osalta on noin 4,2 milj. euroa vuodelle 2020.

Verotulojen ennusteeseen tehdään Kuntaliiton ennusteen mukainen 13,5 milj. euron pienennys koronaviruksen vaikutusten vuoksi. Valtionosuuksien ennusteeseen tehdään n. 4,6 milj. euron lisäys, josta 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensaatiota. Lisäksi valtionosuus päivitetään lopulliseen valtionosuuspäätökseen, mikä on n. 0,4 milj. euroa talousarvion määrää suurempi.

Tulopuolella riskit liittyvät keskeisesti tontinmyyntitulojen toteutumiseen. Nopeasti hidastuva talous ja laskusuunnassa oleva rakentaminen lisäävät epävarmuutta kunnan tontinmyyntitavoitteisiin liittyen. Asuntomessujen tulojen ennustetaan toteutuvan 480 000 euroa suunniteltua pienempinä johtuen asuntomessujen siirron aiheuttamasta pääsylippu- ja pysäköintitulojen pienenemisestä.

Toimintamenojen osalta merkittävimmät ylitysriskit ovat Keusotessa / kunnanviraston johto. Keusoten 2019 tilinpäätös ylitti 2,9 milj. eurolla Tuusulan kunnan talousarvioon varatun kuntaosuuden 112,7 milj. euroa. Keusote ei ole alkuvuonna esittänyt jäsenkunnille uusia määrärahatarpeita; HUS:n palvelusuunnitelman mukainen käyttö on ollut huomattavasti vuotta 2019 alhaisemmalla tasolla kiireettömän hoidon vähennyttyä koronaepidemian vuoksi. Tuusulan OVK1 ennusteessa arvioidaan Keusoten kuntaosuuden kasvavan 1 milj. euroa vuoden 2019 tilinpäätökseen nähden.  

Muiden toimintamenojen osalta arvioidaan vähennystä tulevan noin 400 000 euroa pääosin koulukuljetuskustannusten ja elintarvikekustannusten vähenemisestä.

Kunnan tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 19,2 milj. euroa alijäämäinen (18,3 milj. euroa alijäämäinen kunta ja vesiliikelaitos yhteensä). Talousarvion mukainen alijäämä oli 4,8 milj. euroa (3,8 milj. euroa alijäämäinen, kunta ja vesihuolto yhteensä).

Määrärahamuutokset

Käyttötalous
Määrärahamuutosten tulosta heikentävä vaikutus on yhteensä 14 257 000 euroa.

Verotulojen osalta toteutetaan Kuntaliiton 3.4.2020 ennusteen mukainen tuloarvion muutos, minkä mukaan verotulot toteutuvat - 13 501 000 euroa budjetoitua pienempinä. 
Valtionosuuksiin tehdään + 4 572 000 euron tuloarvion lisäys, mistä 4,2 milj. euron osuus koskee verotulojen kompensaatiota.

Kunnanviraston johto

 • menolisäys + 3 900 000 euroa, Keusote kuntayhtymä
 • menolisäys + 1 368 000 euroa, Kuel-eläkemenoperusteinen maksu kunnassa työskennelleen sote-henkilöstön osalta
 • menovähennys - 608 000 euroa, asfalttisopimuksen purku taseesta käyttötalouden kuluihin

Sivistyksen toimialue

 • menovähennys - 13 000 euroa, leasingvuokrat, Kirkonkylän koulun keittiön laitteet

Kasvun ja ympäristön toimialue. 

 • tulovähennys - 480 000 euroa, asuntomessujen siirrosta johtuva pääsylippu- ja paikoitusmaksujen väheneminen
 • menolisäys + 18 000 euroa, asiantuntijapalvelut + palkat asuntomessujen siirrosta johtuen
 • menolisäys + 183 000 euroa, Rykmentinpuiston alueella olevan Gasumin maakaasuputken siirron loppuun saattaminen.


Lisäksi kuluvan vuoden esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvauksien tuloarviot ja määrärahat siirretään Kunnanviraston johdolta/Yleishallinto ja johdon tuki Sivistyksen toimialueelle valtion erilliseristä seuraavasti.
Kunnanviraston johto

 • tulovähennys - 2 672 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle
 • menovähennys - 1 653 000 euroa Valtion erilliserät, siirto Sivistyksen toimialueelle

 

Sivistyksen toimialue, oppiminen/perusopetus

 • tulolisäys + 2 614 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta
 • menolisäys + 1 599 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta

 

Sivistyksen toimialue, varhaiskasvatus/esiopetus

 • tulolisäys + 58 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta
 • menolisäys + 54 000 euroa, kotikuntakorvaukset, siirto Yleishallinnon ja johdon tuen toimialueelta


Investoinnit

Sivistyksen toimialue

 • määrärahalisäys + 74 000 euroa Kirkonkylän koulun keittiön laitteiden lunastamiseksi kunnan omistukseen.

 

Yhteiset palvelut toimialue

 • määrärahalisäys + 41 000 euroa, työllisyyspalveluiden toimistokalusteet.

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 1.1.-30.4.2020
 • ehdottaa valtuustolle, että

 

VALTUUSTO päättää

 • muuttaa vuoden 2020 talousarviota ja hyväksyy edellä esitetyt määrärahamuutokset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa. 


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.