Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 236 Osavuosikatsaus I 2020, tekninen lautakunta, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Teknisen lautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Yhdyskuntatekniikka

 • Kunnallistekniikan suunnittelu
 • Kunnallistekniikan rakentaminen
 • Kunnossapito
 • Viheralueet
 • Liikenne

Tilapalvelut

 • Kiinteistöjohtaminen
 • Rakennuttaminen
 • Kiinteistöjen ylläpito

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2020

Vuoden 2020 talousarviossa on teknisen lautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 24 017 323 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 22 991 841 euroa, toimintakate on 1 125 482 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 7 537 730 euroa (31,4 %). Toimintakuluista on toteutunut 6 833 681 euroa (29,7 %).

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Tekninen lautakunta päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi teknisen lautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä teknisen lautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 31.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 

Tiedoksi

tekninen lautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.