Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 235 Osavuosikatsaus I 2020, kuntakehityslautakunta, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1103

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jussi Rantala, talous- ja asiakaspalvelupäällikkö, jussi.rantala@tuusula.fi

Perustelut

Asiaselostus

Ensimmäisessä osavuosikatsauksessa raportoidaan vuoden 2020 tavoitteiden toteutumisesta huhtikuun loppuun mennessä, olennaisista tapahtumista, suurimmista poikkeamista sekä arvioidaan tulevaa kehitystä.

Toimialueet raportoivat tavoitteistaan ja taloudestaan palvelualuetasolla, jolta osin seuranta viedään kunnanhallitukseen ja valtuustoon tiedoksi. Palveluyksikkötasolla seuranta tapahtuu lautakunnissa.

Kuntakehityslautakunnan alaiset palvelualueet ja -yksiköt ovat:

Elinvoima, asuminen ja kehittäminen

 • Elinkeinopalvelut
 • Hyrylän keskusta
 • Rykmentinpuisto
 • Focus

Kuntasuunnittelu

 • Kaavoitus
 • Maankäyttö
 • Paikkatieto

Rakennusvalvonta

KÄYTTÖTALOUS ajalla 1.1. - 30.4.2020

Vuoden 2020 talousarviossa on kuntakehityslautakunnan toimintatuotoiksi vahvistettu 5 567 402 euroa. Toimintakuluihin on vuodelle 2020 varattu 9 367 044 euroa, jolloin toimintakate on – 3 799 642 euroa.

Toimintatuotoista on toteutunut 1 211 078 euroa (21,8 %). Toimintakuluista on toteutunut 2 723 674 euroa (30,9 %).

Maanmyyntituloiksi on vuoden 2020 talousarviossa budjetoitu 8,8 M€. Maanmyyntituloja on seurantakaudella kertynyt noin 670.000 euroa. Maankäytön sopimuskorvauksena on luovutettu maata sekä maksettu rahana noin 400.000 euroa.

Lisämäärärahaesitykset

Koronavirustilanteen takia asuntomessutapahtuma on siirretty elokuulle. Vallitsevasta tilanteesta johtuen tapahtuman kävijämääräennuste on huomattavasti pienempi. Pääsylippu- ja pysäköintilipputuloja on odotettavissa huomattavasti vähemmän. Tapahtuma siirtymisestä johtuen palvelujen ostot ja henkilöstökulut kasvavat hieman.

Rykmentinpuiston alueella olevaa Gasumin maakaasuputkea jouduttiin siirtämään. Työlle oli varattu määräraha vuodelle 2019, mutta työt saatiin päätökseen vasta vuoden 2020 aikana. Näin ollen on tarve myöntää kuluvalle vuodelle lisämääräraha. Hankkeen kokonaiskustannukset eivät ole kasvaneet, kyseessä on vuosien 2019 ja 2020 välillä tapahtuvasta kustannusten siirrosta.

Asuntomessut:

 • Toimintatuotot: vähennystä 480 000 euroa,  (alkuperäinen talousarvio: 760 000 euroa,  päivitetty arvio 280 000 euroa),
 • Toimintamenot: lisäys 18 000 euroa, henkilöstökulut ja palvelujen ostot

Rykmentinpuisto:

 • Toimintamenot: lisäys 183 000 euroa, Gasumin maakaasuputken siirto

Liitteenä

 • Kaavoituksen työohjelma
 • KKL OVK I 2020
 • KKL OVK I 2020 olennaiset tapahtumat
 • KKL Talousraportti 1.1. – 30.4.2020

Ehdotus

Esittelijä

Petri Juhola, yhdyskuntatekniikan päällikkö, petri.juhola@tuusula.fi

Kuntakehityslautakunta päättää

 • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen seurannan palveluyksikkötasolla
 • hyväksyä kaavoituksen työohjelman seurannan
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi kuntakehityslautakunnan alaisen toiminnan I osavuosikatsauksen
 • ehdottaa kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi esityksen ehdotetuksi lisämäärärahaksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.
 

Valmistelija

 • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

 • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

 • hyväksyä kuntakehityslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas oli asiantuntijana kokouksessa. 

Tiedoksi

kuntakehityslautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.