Kunnanhallitus, kokous 1.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 234 Osavuosikatsaus I 2020, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, käyttösuunnitelman seuranta

TUUDno-2020-1169

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut  

Taloudellisten ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan toimielimille tammi-huhtikuulta ja tammi-elokuulta osavuosikatsauksissa sekä koko vuodelta tilinpäätöksessä. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden ja palveluyksikköjen käyttösuunnitelmien seurantaraportti, talousarvion, henkilöstöindikaattorien ja investointien toteutuminen sekä strategisten tavoitteiden ja indikaattorien toteutuminen tammi-huhtikuulta ovat liitteenä. 

Olennaiset tapahtumat koko toimialueella  

Sivistyksen toimialueen toimintaa ja kehittämistä ohjaa Tuusulan kuntastrategia, valtuustokaudelle asetetut tavoitteet ja toimialueella laaditut kehittämissuunnitelmat sekä toimialan keskeinen lainsäädäntö. Alkuvuoden osalta ennen poikkeustilanteen alkamista maaliskuun 2020 puoliväliä keskeisimpiä tavoitteita päästiin toteuttaminen suunnitelmien mukaisesti. Keskeisimpiä kohteina ovat Tuusulan vuoden 2020 asuntomessujen valmistelu, palveluverkkotyön eteneminen kaikilla palvelualueilla, opetussuunnitelmatyön eteneminen erityisesti lukion opetussuunnitelman ja arvioinnin kehittämisen osalta, varhaiskasvatuksen laadun arviointi sekä uuden hallitusohjelman tavoitteiden valmistautuminen esimerkiksi oppivelvollisuuden laajentaminen.  

Maailmanlaajuinen ja valtakunnallinen poikkeustilanne Koronaviruksen vuoksi 18.3.2020 lukien 

Tuusulan kunnan museot, kirjastot, nuorisotilat sekä vapaa-ajan harrastusryhmät ja sisäliikuntatilat mukaan lukien uimahallit sulkeutuivat poikkeusolojen vuoksi.  

Kirjaston e-palvelu oli käytössä, mutta myös kirjojen palauttaminen keskeytettiin. Kirjaston e-aineistomäärärahoja lisättiin vastaamaan kasvanutta kysyntää. Uusia e-kirjoja ja e-äänikirjoja hankittiin enemmän kuin normaalioloissa.  Viddla-elokuvapalvelussa voi katsoa useamman elokuvan kuukaudessa; kuukausittainen asiakaskohtainen lainamäärä nostettiin neljästä kuuteen 31.5. saakka. Sanomalehtiä on tulossa etäkäyttöön; Helsingin Sanomien ja Maaseudun Tulevaisuuden näköislehdet lisätään kirjaston eMagz-palveluun kolmeksi kuukaudeksi. Tuusulan kirjaston verkkosivuille www.tuusula.fi/kirjasto on nostettu esille kaikki tarvittava kirjastossa asioimiseen sulkuaikana. Sivulta löytyvät sulkuajan ohjeiden lisäksi linkit verkkokirjastoon, kirjaston omiin sekä muiden tarjoamiin maksuttomiin e-aineistoihin, kulttuuripalveluiden uutiskirjeen tilaamiseen ja kunnan virtuaalitapahtumien koosteeseen. 

Museoiden henkilökunta on keskittynyt kokoelmien hoitotyöhön ja Tuusulan museo ja museon vapaaehtoiset ovat aloittaneet yhteisen nykydokumentointihankkeen. Erityinen tallennuskohde juuri nyt on se, miten poikkeusaika vaikuttaa tuusulalaisten arkeen. Poikkeusaikana on laadittu mahdollisuus nähdä näyttelyitä virtuaalisesti.  

Nuorisopalvelut toteutti nuorisotyötä virtuaalisesti. Tuusulan alueellisen nuorisotyön jokaisella nuorisotalolla on oma Discord-kanava johon kaikki nuoret ovat tervetulleita. Työntekijät tavoittaa myös Snapchatista, Instagramista ja Whatsappista. Alueellinen nuorisotyö järjestää myös verkkotapahtumia nuorille. 

Kaikki Tuusulan verkkonuorisotilat ovat avoinna tilojen aukioloaikoina:  
Jokelan Monari:  https://discord.gg/aqXtb4E 
Kellokosken Nuorkka: https://discord.gg/ysu4wub 
Riihikallion Kertsi:  https://discord.gg/2qzY9an 
Lahelan Terttu:  https://discord.gg/BGcKBGk 
Hyrylän alue:  https://discord.gg/s82gCye 

Tuusulan urheilukeskuksen hiihtoladun ylläpito lopetettiin 22.3.2020. Olemme ohjeistaneet kuntalaisia kokoontumisten ja ulkoliikkumisen suhteen.  

Palveluverkko  

Kevään aikana palveluverkkotyötä on voitu edistää kohtalaisesti koronavirustilanteesta huolimatta.  

Tuusulan kunnan urheilukeskuksen kehittämistä on jatkettu ja kevään aikana tarkennetaan monitoimihallin suunnittelua ja laaditaan suunnitelmaa urheilukeskuksen yhtiöiden osalta. BMX-radan suunnittelua on jatkettu ja laadittu kuntoportaiden ja alikulkutunnelin toteuttamissuunnitelma. Poikkeustilanteen vuoksi osa kunnostustöistä on voitu aloittaa aiemmin, koska liikuntapaikat ovat suljettuina.  

Henkilöstöasiat 

Koronatilanteen vuoksi osa sivistyksen henkilökunnasta on ollut kunnan sisällä vaihtoehtoisissa tehtävissä ja pitänyt vuosilomia huhtikuun 2020 aikana. Henkilöstöä on koulutettu etätyöhön ja siihen liittyvien järjestelmien käyttöön.  

Osaamisen kehittäminen  

Toimialueella on edistetty palveluverkkoon liittyen ennakkovaikutusten arvioinnin mallin luomista kuntatasolle, Thinking portfolio -kehittämissalkun käyttöönottoa, digitaalisten palveluiden kartoittamista, palveluiden kehittämistä LEAN-menetelmällä sekä HYTE- ja Lanupe-työtä. 

Thinking portfolion avulla tavoitteiden toteutumisen seuranta edistyy ja LEAN pilotoinnissa ovat mukana Kirjasto ja avustusprosessi.  

Keskeistä poikkeustilanteessa on ollut henkilöstön etätyöskentelyn kehittäminen ja esimerkiksi 0365 välineiden (TEAMS) laadukas käyttäminen. Tähän on toimialueella ollut hyvät pohjavalmiudet syksystä 2018 toteutuneiden rehtorien ja palveluverkon Teams-pilottien myötä. 

Talous 

Koronaviruksen aiheuttamia kustannuksia on arvoitu sivistystoimialueella ja toteamme seuraavaa:  

Toukokuun loppuun mennessä toimintatulojen osalta vähennystä tulee arviolta noin 200 000 euroa, jotka koostuvat uimahallin ja museoiden maksuista. Henkilöstön osalta ei tässä vaiheessa ole merkittäviä säästöjä, museon osalta määräaikaisten oppaiden palkkakuluja kuitenkin säästyy.  

Ehdotus

Esittelijä

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää merkitä osavuosikatsauksen tiedoksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Mia Koskikallio, taloussihteeri, mia.koskikallio@tuusula.fi

Ehdotus

Esittelijä

  • Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmien seurannat 1.1. - 30.4.2020 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

Markku Vehmas ja Virpi Lehmusvaara olivat asiantuntijoina kokouksessa. 

Tiedoksi

kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.