Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Myönnetyn avustuksen siirto vuodelle 2021, Tuusulan Takojaiset, Kellokosken elokuvajuhlat, Jokelan Karjala-Seura, Teatteri Pippurin kannatusyhdistys

TUUDno-2020-1494

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Jaana Hopeakoski, kulttuurituottaja, jaana.hopeakoski@tuusula.fi

Perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myönsi kokouksessaan 27.2.2020 avustuksia kulttuuri- ja taidetoimintaan vuodelle 2020. Koronapandemian vuoksi moni tuusulalainen toimija on joutunut perumaan tämän vuoden tapahtuman.   

Jokelan Karjala-Seura, Teatteri Pippurin kannatusyhdistys, Kellokosken elokuvajuhlia järjestävä Jarno Hänninen ja Tuusulan Takojaset -tapahtumaan järjestävä Kaj Nyberg hakevat kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lupaa siirtää myönnetyt avustukset käytettäväksi vuoden 2021 tapahtumiin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää myöntää Jokelan Karjala-Seuralle, Teatteri Pippurin kannatusyhdistykselle, Kaj Nybergille (Tuusulan Takojaiset) ja Jarno Hänniselle (Kellokosken elokuvajuhlat) luvan siirtää tapahtuma vuodelle 2021.  

Tapahtumiin vuonna 2020 maksetut avustukset on käytettävä vuoden 2021 tapahtumien järjestämiseen eikä niihin voi hakea uutta avustusta. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.