Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Hyvinvointikertomus 2019

TUUDno-2020-1190

Valmistelija

  • Tiina Simons, kehittämispäällikkö, tiina.simons@tuusula.fi
  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Markus Torvinen, opetuspäällikkö, markus.torvinen@tuusula.fi
  • Hannamari Halinen, varhaiskasvatuspäällikkö, hannamari.halinen@tuusula.fi
  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on 26.5.2020 § 20 päättänyt pyytää Tuusulan hyvinvointikertomuksesta 2019 lautakuntien lausunnot kesäkuun loppuun mennessä.

Hyvinvointikertomus on tiivis kuvaus hyvinvoinnista ja terveydestä sekä niiden edistämisestä kunnassa. Kunnassa valmistellaan laaja hyvinvointikertomus kerran valtuustokaudessa ja sen tavoitteita ja toimenpiteitä päivitetään vuosittain osana kuntasuunnittelua.  

Hyvinvointikertomuksen  2019 valmistelu ja laadinta on tehty kunnan HYTE-ryhmässä, jossa jäseniä kaikilta toimialueilta, kolmannelta sektorilta ja Keusotesta.  

Hyvinvointikertomuksessa 2019 tarkastellaan ja arvioidaan tuusulalaisten hyvinvointia mm. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kokoaman kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällön indikaattoreiden pohjalta, kouluterveyskyselyn, FinSote-tutkimuksen indikaattorien pohjalta.  

 Hyvinvointikertomus 2019 vastaa hyvinvointisuunnitelman 2020-2021 rakennetta ja siinä on esitetty tiivis kuvaus tuusulalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista, väestöryhmien välisistä hyvinvointi- ja terveyseroista, terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden muutoksista sekä ehkäisevän työn kustannuksista. 

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto:

Sivistyksen toimialueen lautakunnat, kasvatus- ja sivistyslautakunta sekä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, näkevät hyvinvointikertomuksen 2019 tärkeänä työkaluna arvioida tuusulalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä suunnata ja kehittää palveluita indikaattoreista saadun tiedon perusteella.  

Hyvinvointikertomuksen perusteella on tärkeä panostaa ennaltaehkäisevään työhön ja varhaiseen tukeen lasten ja nuorten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Yhteistyötä Keusoten kanssa on tärkeää kehittää ja vahvistaa, jotta sote-palvelut ja kunnan muut palvelut täydentävät toisiaan ja voidaan vahvemmin toimia laaja-alaisessa ja moni-ammatillisessa yhteistyössä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden eteen. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut tarjoavat monipuolisia ja tärkeitä palveluita kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.  Näiden palveluiden kehittämiseen ja resurssoinnin turvaamisesta pitää huolehtia jatkossakin. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Annastiina Louhisalmi, kirjastotoimenjohtaja, annastiina.louhisalmi@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa hyvinvointikertomuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

 

 

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Hyvinvointikertomuksen 2019 esittely sivistyksen lautakunnille pidettiin ennen varsinaisen kokouksen alkua, 16.6.2020 klo 17.30-18.00 Teams-kokouksena. Esittelijänä Heidi Hagman.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.