Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Tarkastuslautakunnan edustajan osallistuminen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin

TUUDno-2021-2770

Valmistelija

  • Tiina Simons, sivistysjohtaja, tiina.simons@tuusula.fi

Perustelut

Hallintosäännön 113 § mukaan toimielimen jäsenten ja esittelijän lisäksi toimielimen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus  

  • valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla kunnanhallituksen kokouksessa kuntalain 18.2 §:n mukaan sekä 

  • pormestarilla, apulaispormestareilla ja kansliapäälliköllä muiden toimielinten kokouksessa, ei kuitenkaan tarkastuslautakunnan eikä valtuuston tilapäisen valiokunnan kokouksessa eikä vaalilaissa säädettyjen vaalitoimielinten kokouksissa. 

 

Toimielin päättää muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta. 

Hallintosäännön 114 § mukaan kunnanhallitus voi edellä ilmenevin rajoituksin määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakuntaan, valtuuston tilapäiseen valiokuntaan eikä vaalilaissa säädettyihin vaalitoimielimiin. 

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää 

  • että tarkastuslautakunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksissa  

  • pyytää tarkastuslautakuntaa nimeämään yhden (1) edustajan sekä varahenkilön kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan kokouksiin valtuustokaudelle 2021-2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.