Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Kivikiila, asemakaavan muutosehdotus, kaava nro 3458, lausunto

TUUDno-2017-1341

Valmistelija

  • Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, risto.kanerva@tuusula.fi
  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi
  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Perustelut

Kunnanhallitus päätti 15.11.2021 § 434 hyväksyä laaditun asemakaavan muutosehdotuksen ja asettaa asemakaavaehdotuksen MRL 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville muistutusten ja lausuntojen esittämistä varten. Kaavaehdotus on nähtävillä 24.11.2021 – 10.1.2022 välisenä aikana. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 10.1.2022 klo 16.00.

Kuvaus

Asemakaavan muutos alue sijaitsee etelä Tuusulassa Hyrylässä noin kilometrin päässä Hyrylän keskustasta. Alueelle on hyvät liikenneyhteydet; se sijoittuu Hämeentien varteen ja on saavutettavissa helposti myös kevyenliikenteenväyliä pitkin. Pohjoisessa suunnittelualueen rajaa Koskenmäentie ja lännessä Hämeentie. Etelän suunnassa aluetta rajaa Kivikiilankuja ja Kivimiehentien asuntokorttelit. Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 2.75 ha.

Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän keskustan alueella. Rakentamistehokkuutta on siten nostettu osalla korttelialuetta. Asemakaavan muutoksessa alueella on asuinpientalojen ja erillispientalojen korttelialuetta.

Tiivistelmä asemakaavaehdotuksesta

Asemakaavan muutos koskee korttelia 34027 sekä kortteliin liittyviä katu- ja puistoalueita. Asemakaavaa on laajennettu koskemaan kahta (AO) tonttia korttelissa 34029.

Kaavaratkaisun keskeinen sisältö:

  • Asuinpientalojen korttelialue (AP)

Alueella on ja/tai sille voidaan rakentaa rivitaloja, kytkettyjä pientaloja ja erillisiä pientaloja asumistarkoituksiin. Rakentamistehokkuus vaihtelee korttelissa e= 0,20 ja e=0,30 välillä. Alueella saa rakentaa kahteen kerrokseen, kerrosluku on II.

  • Erillispientalojen korttelialue (AO)

Alueella on ja/tai sille voidaan rakentaa yksi- tai kaksiasuntoisia pientaloja asumistarkoituksiin. Rakentamistehokkuus on e=0,20 ja kerroslukuna on I1/2.

Asemakaavan muutoksessa on annettu määräyksiä pohjaveden suojelemiseksi, hulevesiin, liikennemelun huomioimiseksi, paikoitukseen, ilman laatuun, kaupunkikuvaan ja arkkitehtoniseen laatuun liittyen.

Asemakaavan muutoksella muutetaan osa alueella olevasta (P) puistoalueesta asuinpientalojen korttelialueeksi ja osa muutetaan (VL) lähivirkistysalueeksi. Samalla muutetaan osa (VP) merkinnällä olevasta pienestä puistoalueesta (VL) lähivirkistysalueeksi ja pieni osa muuttuu tontille ajoa varten korttelialueeksi. Osa Kivikiilankujasta muuttuu (AP) asuinpientalojen korttelialueeksi, jota pitkin muodostuu kulkuyhteys (ajo) korttelin 8118 tonteille 1 ja 2. Olemassa olevaa Kivikiilankujan aluetta siis vähäisesti levennetään ja muutetaan se korttelialueeksi. Kortteleiden väliin jätetään lähivirkistysalue pehmentämään olemassa olevan ja tulevan uudisrakentamisen vaikutuksia.

Asemakaavamuutoksen keskeisenä tavoitteena on tiivistää aluerakennetta Hyrylän keskustan alueella. Rakentamistehokkuutta on siten nostettu osalla korttelialuetta.  Asemakaavalla on tarkoitus mahdollistaa pientalojen rakentaminen. Tiiviillä rakenteella Koskenmäentien varressa pyritään estämään melun leviäminen asuntoalueille. Samalla pyritään muodostamaan suojaisa sisäpiha oleskelua varten.

Kaavaratkaisu edesauttaa kunnan strategisten tavoitteiden toteutumista siten, että hyödynnämme metropolialueen tarjoamia kasvun edellytyksiä asumisessa. Tuusula kasvaa ja kehittyy vahvasti mutta hallitusti.

Kaava mahdollistaa myös elinvoiman vahvistumisen keskustojen monipuolisia palveluita ja viihtyvyyttä kehittämällä.

Rakennuksen arkkitehtuurin laatuun on kiinnitetty huomiota kaavamääräyksissä. Kaavassa on annettu määräykset myös melunhallintaan, pohjaveden huomioimiseen, ajoliittymään ja istutuksiin liittyen. Asemakaavaan liittyy rakentamistapaohje.

Asemakaavan muutos nostaa maan arvoa suunnittelualueella. Suunnittelualue on yksityisomistuksessa. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa.

Kaavaratkaisun toteuttamisesta ei aiheudu kunnalle uusia kustannuksia. Kunnallistekniikka ja kadut ovat valmiiksi rakennettuna alueelle. Maankäyttökorvauksista sovitaan maanomistajan kanssa käytävissä maapoliittisissa neuvotteluissa asemakaavan oltua ehdotuksena nähtävillä.

Alue on yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty tontin omistajan hakemuksen johdosta ja kaavaratkaisun sisällöstä on neuvoteltu hakijan kanssa.

Suunnittelun vaiheet

Kaavahanke on käynnistetty maanomistajien aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja valmisteluaineisto on ollut nähtävillä 11.5.–12.6.2017. Vireilletulosta ja OAS:n nähtävilläolosta on ilmoitettu osallisille kirjeillä ja Tuusulan kunnan nettisivulla sekä lehti-ilmoituksella paikallislehdessä.

Asemakaavaa varten laadittiin kaksi asemakaavaluonnosta, jotka ovat olleet nähtävillä 16.4.2020 - 18.5.2020. Asemakaavaluonnokset asetettiin nähtäville mielipiteiden ja lausuntojen esittämistä varten. Asemakaavaluonnoksista saatiin mielipiteitä 4 kpl ja lausuntoja 13 kpl. Mielipiteet ja vastineet ovat selostuksen liitteenä.

Asemakaavan muutoksella muodostuu korttelialuetta 2,4687 ha ja rakennusoikeutta muodostuu 6506 k-m2. Rakennusoikeuden määrä lisääntyy 2082 k-m2. Lähivirkistysaluetta on 0,2595 ha ja liikennealuetta on 0,0306 ha.


Sivistyksen lautakuntien lausunto:

Kivikiilan asuinalueelle suunnitellut asuinpientalot ja erillispientalot ovat tyypillisesti lapsiperheiden suosimia asumismuotoja. Tästä johtuen on odotettavissa, että alueelta tulee lapsia ja oppilailta, joiden on pystyttävä kulkemaan sujuvasti lähipalveluihin eli päiväkoteihin ja kouluihin.  Lausuntona todetaan, että Kivikiilan asemakaavamuutoksessa on kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisiin kevyen liikenteen väyliin asuinalueelta päiväkotien ja koulujen pihoille.   

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää antaa Kivikiila, asemakaavan muutos nro 3458, ehdotuksesta asiaselostuksessa esitetyn lausunnon.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.