Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta, kokous 14.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Aleksis Kiven merkkivuoden erityisavustus

TUUDno-2021-2776

Valmistelija

  • Ulla Kinnunen, kulttuuri- ja museotoimenjohtaja, ulla.kinnunen@tuusula.fi

Perustelut

Ensi vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta Aleksis Kiven kuolemasta. Kivi-kunnat Nurmijärvi ja Tuusula huomioivat merkkivuoden toiminnassaan. Merkkivuoden teema on mielenterveys ja mielenhyvinvointi. Vuoden tunnukseksi on valittu Kiven viimeisiksi sanoiksi mainitut Minä elän!

Kiven elämään, elämäntyöhön ja mielenterveyden teemaan liittyvät tapahtumat huomioidaan vuoden 2022 toiminnassa. Rahastosta Kulttuuria kaikille siirretään 7 000 euroa tuotantotukiin ja apurahoihin. Summalla tuetaan merkkivuoden teemoihin liittyviä tapahtumia. Erityisavustuksen käytöstä päättää kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Katja Elo, kehittämispäällikkö vs., katja.elo@tuusula.fi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päättää

  • siirtää 7 000 euroa rahastosta Kulttuuria kaikille käytettäväksi merkkivuoden teemaan liittyviin tuotantotuki- ja työskentelyapurahahakemuksiin vuonna 2022.

__________

Puheenjohtajan avattua keskustelun jäsen Meckelborg esitti, että siirretään rahastosta merkkivuoden tapahtumiin enemmän kuin ehdotettu 7000 euroa. Keskustelun jälkeen päätettiin, että kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalla on mahdollisuus myöntää tuotantotuki- ja työskentelyapurahoja Aleksis Kiven merkkivuoden teemoihin liittyvien tapahtumiin jopa 10 000 euroa riippuen hakemusten määrästä ja laadusta.

 

 

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti

  • siirtää rahastosta Kulttuuria kaikille 7 000 - 10 000 euroa käytettäväksi Aleksis Kiven merkkivuoden teemaan liittyviin tuotantotuki- ja työskentelyapurahahakemuksiin vuonna 2022.

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta
osoite: Kotorannankuja 10, Pl 60, 04301 Tuusula
sähköposti: kirjaamo@tuusula.fi
puh. vaihde: 09 87 181

Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä Tuusulan kunnan asiakaspalvelupisteeseen os. Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula. Avoinna ma-to klo 8.00-15.00 ja pe klo 8.00-12.00.