Konsernijaosto, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Tuusulan urheilukeskus, Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulauttaminen Tuusulan Tenniskeskus Oy:ön

TUUDno-2020-2055

Perustelut

Tuusulan kunta on kehittämässä Hyrylässä sijaitsevaa Tuusulan urheilukeskusta tiiviissä yhteistyössä urheiluseurojen ja alueella toimivien tytäryhtiöidensä kanssa. Urheilukeskuksen palveluita käyttää vuodessa noin 400 000 henkilöä. Kunta omistaa kokonaisuuden osin suoraan ja osin kolmen tytäryhtiönsä kautta (Tuusulan Tenniskeskus Oy, Tuusulan Tekonurmi Oy ja Tuusulan Jäähalli Oy).

Tarkoituksena on rakentaa alueelle lähivuosina uusi monitoimihallikokonaisuus, jonka kustannusarvio noin 10-11 M€. Suunnitelman tehokas toteutus edellyttää, että Tuusulan Tenniskeskus Oy ja Tuusulan Tekonurmi Oy yhdistettäisiin. Syntyvä uusi urheiluyhtiö rakennuttaisi monitoimihallikokonaisuuden ja alkaisi operoimaan sitä nykyisten toimintojensa ohella. Investointi toteutettaisiin valtaosin vieraalla pääomalla. Kunta takaisi uuden urheiluyhtiön lainoja ja mahdollisesti pääomittaisi syntyvää uutta yhtiötä. Sulautumisen myötä syntyvä uusi yhtiö voisi toimia alustana urheilukeskuksen mahdollisissa seuraavissa kehittämisvaiheissa. Lähtökohtana on, että yhtiö rahoittasi toimintansa asiakasmaksuilla ja vuokratuloilla. Kunnan panostus rajoittuisi investointilainojen takauksiin, mahdolliseen investointivaiheen pääomittamiseen sekä alueen infran rakentamiseen ja ylläpitoon.

Tuusulan kunnan vapaa-aikapalveluiden päällikkö on tehnyt yhdessä Tuusulan Tenniskeskus Oy:n toimitusjohtajan sekä urheiluseurojen edustajien suunnittelu- ja esiselvitystyötä mm.

 • eri käyttäjäryhmien tilatarpeista ja maksukyvystä
 • kunnan koulujen liikuntatilatarpeista
 • hallirakennusten mitoituksista, tilaohjelmasta ja kustannusarviosta
 • syntyvän uuden urheiluyhtiökokonaisuuden taloudesta ja rahoitustarpeista.
   

Tehdyn selvityksen pohjalta ehdotetaan jatkosuunnittelun pohjaksi, että Tuusulan urheilukeskukseen toteutetaan uuden yhdistyvän yhtiön toimesta

 • voimistelu-/mailapelihalli, alustava kustannusarvio noin 2,5 M€
 • monitoimihalli, alustava kustannusarvio noin 8,0 M€ sekä
 • viisi uutta tennis/padel ulkokenttää, kustannusarvio noin 0,4 M€
   

Monitoimihalli toteutettaisiin yhteissuunnittelussa Monion ja Rykmentinpuiston yhtenäiskoulun kanssa. Tavoitteena on rakentaa Monion ja Rykmentinpuiston koulujen välittömään yhteyteen ainoastaan opetuksen vaatimat välttämättömät liikuntatilat. Pienentyvien investointien vastapainoksi kunta vuokraisi tulevia urheilukeskusyhtiön monipuolisempia liikuntatiloja kustannustehokkaasti. 

Investoinnit toteutettaisiin vaiheittain kokonaishankkeen riskien pienentämiseksi sekä mahdollisten valtion avustusten hyödyntämiseksi. Perusajatuksena on, että voimistelu-mailapelihallin sekä ulkokenttien rakentaminen aloitettaisiin keväällä 2021. Monitoimihallin tulisi olla valmiina ennen uusien koulujen valmistumista.

BDO Oy on tehnyt Tuusulan kunnalle taloudellisen, juridisen ja verotuksellinen selvityksen suunnitelluista urheilukeskuksen investointi- ja yhtiöjärjestelystä ja järjestelyn toteuttamisesta. Selvitys toimii kunnan ja tytäryhtiöiden päätöksenteon tukena. Selvityksessä on arvioitu mm.

 • uuden liikuntayhtiön omistusrakennetta, rahoitusta ja taloutta, sulautumisen vaihtoehtoisia ratkaisuja sekä verotuksellisia näkökulmia
 •  järjestelyihin liittyvää päätöksentekoa sekä tarvittavia yhtiöoikeudellisia toimenpiteitä ja asiakirjoja.
   

BDO:n selvitykseen ja siihen liittyvään arvonmääritykseen perustuen 

 • Tuusulan Tekonurmi Oy sulautuisi Tuusulan Tenniskeskus Oy:ön
 • yhdistyneen yrityksen omistusosuuksiksi tulisi 90 % Tuusulan Tenniskeskus Oy:n osakkaille ja 10 % Tuusulan Tekonurmi Oy:n osakkaille
 • sulautumisvastikkeena Tekonurmi saisi 53 uutta Tenniskeskuksen osaketta (Tuusulan kunnalle 27 osaketta ja Tuusulan Palloseura Oy:lle 26 osaketta). Sulautumisen jälkeen osakkeita olisi yhteensä 538, joista Tuusulan kunta omistaisi 282 osaketta (52,4 %), Tuusulan Palloseura 27 (4,8 %) osaketta ja Tuusulan Tenniskeskus Oy:n nykyiset vähemmistöomistajat 230 osaketta (42,8 %).
   

Tulevan sulautumisen edellytyksenä on, että Tuusulan Tenniskeskus Oy:n ja Tuusulan Tekonurmi Oy:n ylimääräiset yhtiökokoukset hyväksyvät sulautumisen.

Urheilukeskuksen investointihanke tuodaan Tuusulan kunnan päätöksentekoelinten käsiteltäväksi syksyn 2020 aikana.
 

Ehdotus

Esittelijä

 • Markku Vehmas, talousjohtaja, markku.vehmas@tuusula.fi

Konsernijaosto päättää

 • merkitä tiedoksi Tuusulan urheilukeskuksen kehittämissuunnitelman
 • että Tuusulan kunta jatkaa valmistelua, jonka tavoitteena on Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulauttaminen Tuusulan Tenniskeskus Oy:ön vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Käsitellyt asiat