Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2020

TUUDno-2019-2385

Valmistelija

  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollolla tarkoitetaan yksilön ja hänen elinympäristönsä terveydensuojelua. Ympäristöterveydenhuoltoon kuuluvia lakeja ovat terveydensuojelulaki (763/1994), elintarvikelaki (23/2006), tupakkalaki (549/2016) sekä eläinlääkintähuoltolaki.

Kunnan viranomaisten suorittamaa ympäristöterveydenhuollon valvontaa ohjaavat valtakunnalliset keskusvirastot. Lainsäädännön mukaan ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten tulee omilla toimialoillaan laatia valtakunnalliset valvontaohjelmat, joiden perusteella kuntien tulee laatia valvontasuunnitelmat.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa on laadittu ympäristöterveydenhuollon yhteinen valvontasuunnitelma, joka sisältää elintarvikevalvontasuunnitelman, terveydensuojelulain mukaisen valvontasuunnitelman, tupakkalain valvontasuunnitelman ja eläinlääkintähuoltolain mukaisen suunnitelman. Nyt laadittu ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma kattaa vuoden 2020 elintarvikelain, terveydensuojelulain ja tupakkalain osalta. Eläinlääkintähuoltolain mukainen suunnitelma on tehty vuosiksi 2018-2020

Terveysvalvonnan suunnitelmallisia tarkastuksia vuodelle 2020 on yhteensä 1114 kpl. Tämä sisältää elintarvikevalvonnan seurantatarkastukset, joita vuodelle 2020 tehdään arviolta 72 kpl. Seurantatarkastuksia ei ole suunnitelmassa jaettu kunnittain. Seurantatarkastukset tehdään kaikkiin niihin elintarvikehuoneistoihin, joiden tarkastuksella havaitaan korjattavaa. Vuonna 2019 suunnitelmallisia tarkastuksia oli 1257 kpl .

Valvontasuunnitelma sisältää vuonna 2019 terveysvalvonnan tiedossa olleet valvontakohteet. Näiden lisäksi kaikki uudet vuonna 2020 ilmoituksen tai hakemuksen tekevät terveysvalvonnan suunnitelmallisen valvonnan valvontakohteet siirtyvät suoraan suunnitelmalliseen valvontaan.

Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmaluonnos on ollut yleisön nähtävillä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen Internet sivuilla 28.11.2019 alkaen. Kirjalliset kannanotot pyydettiin jättämään 5.12.2018 mennessä.

Valvontasuunnitelman toteutumista seurataan ympäristökeskuksessa vuoden aikana säännöllisesti. Valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi tuodaan Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan käsiteltäväksi vuoden 2021 maaliskuussa. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa huomioidaan tarkastusten määrä valvontakohdetyypeittäin, tarkastusten kattavuus (kuinka monta valvontakohdetta kaikista valvontakohteista on tarkastettu), valvontanäytteiden määrä sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentuminen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Tiedoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, sopijakunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181