Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 122 Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 2020

TUUDno-2019-2386

Valmistelija

  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Perustelut

Ympäristöterveydenhuollon maksutaksan perusteet on hyväksytty Tuusulan kunnanvaltuustossa 18.5.2009 § 85. Taksan perusteista on kuultu silloisia sopijakuntia. Nurmijärvi on liittynyt Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnaksi 1.1.2013 alkaen. Sopijakuntien lisääntyminen ei ole edellyttänyt muutoksia taksan perusteisiin. Nurmijärven kuntaa on kuultu Tuusulan kunnanvaltuuston jo hyväksymistä taksan perusteita. Nurmijärven ympäristölautakunta on käsitellyt asiaa kokouksessaan 13.11.2012 § 109. Koska Nurmijärven kunnalla ei ole ollut huomautettavaa maksuperusteisiin eikä maksuperusteisiin ole tehty muutoksia, ei niitä ole katsottu tarpeen viedä uudelleen Tuusulan kunnanvaltuuston päätettäväksi Nurmijärven liittyessä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen sopijakunnaksi.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ympäristöterveydenhuollon maksutaksa on viimeksi hyväksytty Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnassa 9.4.2019 § 27.

Taksan perusteena on laskennallinen työtunnin omakustannehinta, joka on vuonna 2009 ollut 50 euroa. Nykyisen hintalaskelman perusteella työtunnin omakustannehinta on 52 euroa, mitä esitetään uuden taksan perusteeksi. Tarkastusten hinta on arvioitu keskimääräisen tarkastusajan mukaisesti korotettu tuntihinta huomioiden. Korotettu tuntihinta on huomioitu myös muissa taksan mukaisissa maksuissa kuten näytteenoton ja todistusten hinnoissa.

Ympäristökeskuksen sopijakunnissa on viime vuosina tehty kouluverkkoselvityksiä ja uusia ala- ja yläkoulun yhtenäiskouluja on perustettu alueellemme useita. Tältä osin kouluja koskeva kaksiportainen taksa ei ole ollut enää ajantasainen ja uudessa taksassa kouluja koskeva hinnoittelu on muutettu kolmiportaiseksi. Uusi taksa vastaa paremmin isojen koulujen tarkastukseen kuluvaa aikaa.

Tupakkalain mukaisen valvonnan kulut katetaan valvontamaksuilla ja myyntilupien käsittelymaksuilla. Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvontamaksu on ollut merkittävästi edullisempi kuin pääkaupunkiseudun muiden kuntien. Uudessa taksassa hintaa on korotettu, mutta se on edelleen pääkaupunkiseutua edullisempi.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää

  • vahvistaa liitteenä olevan ympäristöterveydenhuollon taksan
  • että taksa astuu voimaan 1.1.2020 mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sopijakunnat

Muutoksenhaku

Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
- muutoksenhakijan nimi ja kotikunta
- postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset muutoksenhakijalle voidaan toimittaa.
Jos oikaisuvaatimuksen tekijän puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, kirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä oikaisuvaatimuskirjelmään valtakirja.
Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle voidaan toimittaa.
Oikaisuvaatimuksen tekijän, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava oikaisuvaatimuskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen
Oikaisuvaatimus on toimitettava Tuusulan kunnalle virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä postitse, sähköpostilla tai telefaxilla, käyttäen alla olevia yhteystietoja:
Tuusulan kunta, Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta
Osoite: Hyryläntie 16, PL 60, 04301 Tuusula
Sähköposti: kirjaamo(at)tuusula.fi
Puh. vaihde: 09 87 181