Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 124 Ympäristölupahakemuksen käsittelyn lopettaminen

TUUDno-2018-513

Valmistelija

 • Jukka Kuoppala, ympäristötarkastaja, jukka.kuoppala@tuusula.fi

Perustelut

Asia

Aarno Lindfors on toimittanut 27.3.2018 Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ympäristölupahakemuksen pilaantumattomien maa-ainesten vastaanottamiseksi Mäntsälän kunnan Ohkolan kylässä. Ympäristölupahakemuksen mukaan maa-aineksia vastaanotetaan enintään 49 000 tonnia vuodessa.

Asian käsittely  

Ympäristötarkastaja pyysi 27.3.2019 hakijaa täydentämään ympäristölupahakemusta 17.5.2019 mennessä.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksessa järjestettiin lupahakemukseen liittyvä neuvottelu 24.4.2019.

Hakija toimitti 15.7.2019 ympäristökeskukselle tarkennetun suunnitelman 115 000 m³ ylijäämämaiden vastaanottamisesta. Suunnitelman mukaan ylijäämämaita vastaanotettaisiin yhteensä kahdeksaan hyödyntämispaikkaan, täyttömaan tarpeen vaihdellessa hyödyntämispaikkojen osalta 1800 m³ - 50 000 m³. Hakija pyysi ympäristökeskusta käsittelemään ylijäämämaiden vastaanottamista koskevan suunnitelman ympäristölupahakemuksen sijasta ilmoituksena. Hakija pyysi samalla aloituslupaa maan vastaanottamiselle suunnitelman mukaisesti. Suunnitelman mukaan maiden vastaanotto tapahtuisi vaiheittain vuosien 2019-2029 aikana ja maita vastaanotettaisiin 5 000 m³-20000 m³ vuodessa.  

Ympäristötarkastaja katsoi lausunnossaan 9.8.2019, että hakijan 15.7.2019 toimittaman suunnitelman mukainen 115 000 m³ ylijäämämaiden vastaanottaminen on ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n tarkoittamaa ympäristöluvanvaraista jätteen vastaanotto- ja käsittelytoimintaa (pilaantumattoman maa-ainesjätteen muu käsittely kuin sijoittaminen kaatopaikalle), eikä suunnitelman mukaista ylijäämämaiden vastaanottoa voida hyväksyä ilmoitusmenettelynä käsiteltävänä asiana.

Ympäristötarkastaja pyysi 9.8.2019 hakijaa täydentämään ympäristölupahakemusta 11.10.2019 mennessä. Hakija ei ole toimittanut täydennyksiä.

Kuuleminen

Hakijalle varattiin 5.11.2019 päivätyllä kirjeellä mahdollisuus antaa vastine Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle esitettävästä ratkaisuesityksestä, että hakijan ympäristölupahakemuksen käsittely lopetetaan. Hakija ei antanut asiassa vastinetta.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää jättää Aarno Lindforsin 27.3.2018 päivätyn ympäristölupahakemus tutkimatta, koska hakija ei ole toimittanut täydennyksiä määräaikoihin mennessä.

Perustelut  

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus on varannut hakijalle kaksi kertaa mahdollisuuden täydentää ympäristölupahakemusta, mutta hakija ei ole täydentänyt hakemusta määräaikoihin mennessä. Hakijan edustajan kanssa on järjestetty myös lupahakemuksen käsittelyn aikana neuvottelu.  Ympäristönsuojelulain 40 §:n mukaan, jos hakemus on puutteellinen tai asian ratkaiseminen edellyttää erityistä selvitystä, hakijalle on varattava tilaisuus täydentää hakemusta viranomaisen asettamassa määräajassa. Hakemus, jota ei ole täydennetty määräajassa, voidaan jättää tutkimatta.

Sovelletut oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27, 34, 39, 39 a, 40, 84, 85 ja 190 §:t;

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014) 2, 3, 4, 5 ja 6 §:t;

Hallintolaki (434/2003) 34 §;

Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 10.12.2018 § 150); ja

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99)     

 

Päätöksen tiedoksianto

 • Aarno Lindfors
 • Mäntsälän kunnanhallitus
 • Uudenmaan ELY-keskus
 • päätöskuulutus Tuusulan ja Mäntsälän kuntien ilmoitustauluilla 13.12.2019-15.1.2020

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Päätös annetaan julkipanon jälkeen 16.12.2019, jolloin sen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Tavallinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä tai kuulutuksen julkaisemisesta viranomaisen verkkosivuilla.
 • Päätöksen katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.
 • Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianomaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Todisteellinen tiedoksianto

 • Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jona päätös on luovutettu asianosaiselle tai hänen lailliselle edustajalleen.
 • Postitse saantitodistusta vastaan lähetetystä asiakirjasta katsotaan asianosaisen saaneen tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana.
 • Käytettäessä todisteellista sähköistä tiedoksiantoa päätös katsotaan annetun tiedoksi, kun asiakirja on noudettu viranomaisen osoittamalta palvelimelta, tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • valtion valvontaviranomaisella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

VALITUSVIRANOMAINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamon yhteystiedot

käyntiosoite:                          Korholmanpuistikko 43
postiosoite:                            PL 204, 65101 Vaasa
puhelin:                                 029 56 42780
faksi:                                     029 56 42760
sähköposti:                           vaasa.hao@oikeus.fi
aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

VALITUKSEN MUOTO JA SISÄLTÖ

Vaasan hallinto-oikeudelle osoitettu valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 • vaatimuksen perustelut;
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

PÖYTÄKIRJA

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen kirjaamosta.

Postiosoite:                            PL 60, 04301 Tuusula             
Käyntiosoite:                          Hyrylänkatu 8 C, Tuusula, 4. krs
Sähköpostiosoite:                  yaktoimisto@tuusula.fi
Puhelinnumero:                     (09) 87181 (vaihde)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 – 15.00.

Asianosaiselle lähetettävään valitusosoitukseen merkitään lähettämispäivä:

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä, joka on lähetetty ____________________

Päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi sähköpostilla, joka on lähetetty suoraan tietojärjestelmästä (lähetyspäivä näkyy saatteessa).