Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Seepsula oy, maa-aineslupa, Senkkerin kiviainesalue, Tuusula

TUUDno-2017-1172

Valmistelija

 • Saku Nurminen, ympäristötarkastaja, saku.nurminen@tuusula.fi

Perustelut

Päätös maa-aineslain 4 §:n mukaisesta maa-ainesten ottolupahakemuksesta. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 §:n mukaisesta hakemuksesta toiminnan aloittamiseen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Luvan hakija:

Seepsula oy, Sulantie 19, 04300 Tuusula, y-tunnus 0687708-1  

Toiminta ja sen sijainti:

Lupahakemusalue sijoittuu Tuusulan kunnan Ruotsinkylään ns. Senkkerin kiviainesalueelle (Senkkerin metsätie 111). Maa-aineslupalupahakemus koskee kiinteistöä Fågelbergsmosse 858-411-3-140.

Lupahakemusta koskevan alueen sijainti on esitetty liitekartalla. Hakemuksen johdosta laadittu ehdotus maa-ainesluvaksi on liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

 • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää myöntää Seepsula oy:lle maa-ainesluvan ja aloitusluvan Tuusulan kiinteistölle Fågelbergsmosse 858-411-3-140 liitteen mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Jaana Niemi-Aro poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

Maa-aineslupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 16.12.2019

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

VALITUSVIRANOMAINEN

Tähän päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta.

VALITUSAIKA

Määräaika valituksen tekemiselle on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen tiedoksisaannista, sitä päivää lukuun ottamatta.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, päätöksen antopäivänä, seitsemän päivän kuluessa kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

VALITUSOIKEUS on:

 • asianosaisella
 • kunnan jäsenellä
 • rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät
 • toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät
 • elinkeino-, liikenne, ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella
 • muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella

VALITUSKIRJELMÄN SISÄLTÖ JA ALLEKIRJOITTAMINEN

Helsingin hallinto-oikeudelle osoitettavassa valituskirjelmässä on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta
 • valittajan nimi ja kotikunta
 • postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa (mikäli yhteystiedot muuttuvat, on niistä ilmoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.
 • valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen allekirjoitus, ellei valituskirjelmää toimiteta sähköisesti (faksilla tai sähköpostilla)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEET

Valituskirjelmään on liitettävä:

 • tämä päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
 • mahdollinen asiamiehen valtakirja tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta

VALITUKSEN TOIMITTAMINEN

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Helsingin hallinto-oikeudelle. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valituskirjelmän voi toimittaa myös sähköisesti (faksina tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDEN KIRJAAMON YHTEYSTIEDOT

käyntiosoite:                          Radanrakentajantie 5,

postiosoite:                            Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI

puhelin:                                 029 56 42069 (ma-pe klo 12.00 – 15.00)

faksi:                                     029 56 42079

sähköposti:                           helsinki.hao@oikeus.fi

aukioloaika:                          maanantaista perjantaihin kello 8.00 – 16.15.

OIKEUDENKÄYNTIMAKSU

Tuomioistuinmaksulain (11.12.2015 /1455) mukaisesti hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.