Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Riskinarvioinnin ja valvontatutkimusohjelman hyväksyminen, Numlahden vesiosuuskunta, Perttula/Nurmijärvi

TUUDno-2019-2404

Valmistelija

 • Petra Kivistö, terveystarkastaja, petra.kivisto@tuusula.fi

Perustelut

Perustiedot

Numlahden vesiosuuskunta toimittaa Nurmijärven Vedeltä ostettua vettä. Numlahden vesiosuuskunta sijaitsee Nurmijärvellä, Perttulan kaakkoisosassa. Numlahden vesiosuuskunta toimittaa vettä 5,3 m3/d 56 henkilölle (tilanne 2019). Vesi tulee Nurmijärven Vedeltä Kiljavan vedenottamolta Rajamäen suunnasta, Ryökän kyläkeskuksen läpi. Numlahden vesiosuuskunnalla ei ole omia vedenottamoita.

Valvontatutkimusohjelma

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) todetaan, että kunnan terveydensuojeluviranomaisen tulee yhteistyössä talousvettä toimittavan laitoksen kanssa laatia talousvettä toimittavien laitosten säännöllistä valvontaa varten valvontatutkimusohjelma. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja sen tarkistusväli on enintään viisi vuotta. Valvontatutkimusohjelma tulee laatia niille laitoksille, jotka toimittavat vettä vähintään 50 henkilön tarpeisiin tai toimittavat vettä vähintään 10 m³ päivässä.

Numlahden vesiosuuskunnalla ei ole aikaisempaa valvontatutkimusohjelmaa.

Kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa asianomaiselle elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle ja aluehallintovirastolle tilaisuuden antaa valvontatutkimusohjelmasta lausunto. Valvontatutkimusohjelmaa laadittaessa ja tarkastettaessa kunnan terveydensuojeluviranomaisen on pyydettävä lausunto kaikilta niiltä kunnan terveydensuojeluviranomaisilta, joiden toimialueelle vedenjakelualue ulottuu.

Numlahden vesiosuuskunnalle laadittu valvontatutkimusohjelma 2019 - 2023 sisältää mm. seuraavat asiat:

 • vesilaitoksen yhteystiedot
 • toimitettavan talousveden määrä sekä veden käyttäjien määrä
 • vedenjakelualueen kuvaus ja kartta
 • ostoveden laatu
 • vesilaitoksen käyttötarkkailu
 • viranomaisvalvontatutkimukset
 • varautuminen häiriötilanteisiin
 • arvio mahdollisista riskeistä

Pyydetyt lausunnot

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY) ja Etelä-Suomen aluehallintovirastolta (ESAVI) pyydettiin lausuntoja 31.10.2019 mennessä.

Valvontatutkimusohjelma korjattiin ESAVI:n 1.11.2019 päivätyn lausunnon mukaiseksi.

Uudenmaan ELY-keskus ei antanut valvontatutkimusohjelmasta lausuntoa.

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Terveydensuojelulain (763/1994) mukaan kunnan terveydensuojeluviranomaisen on hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Riskinarviointi on tehtävä toiminnan harjoittajien ja viranomaisen yhteistyönä.

Numlahden vesiosuuskunnan riskinarviointi on toteutettu hyödyntäen pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslistaa haavoittuvuuden arvioimiseksi soveltuvin osin. Riskinarviointi tehtiin viranomaisen kanssa yhteistyönä. Tehty riskinarviointi täyttää pääosin terveydensuojelulain (763/1994) ja STM:n asetuksen 1352/2015 mukaiset riskinarvioinnin vaatimukset. Riskinarviointia ja toimenpideohjelmaa päivitetään tarvittaessa, niin että se pysyy ajan tasalla. Riskinarvioinnin muutokset, päivitykset ja toimenpideohjelma tarkastetaan terveydensuojeluviranomaisen suunnitelman mukaisilla tarkastuksilla.

Numlahden vesiosuuskunnan riskinarviointi on laadittu 1.10.2019 ja siinä havaitut riskit on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa 2019 - 2023.

Ehdotus

Esittelijä

 • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

 • päättää hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan Numlahden vesiosuuskunnan riskinarvioinnin 
 • toteaa, että riskinarviointia pidetään ajan tasalla, päivitetään tarvittaessa ja havaitut riskit huomioidaan valvontatutkimusohjelmassa 
 • päättää hyväksyä Numlahden vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelman 2019–2023.
 • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2023

Perustelut

Numlahden vesiosuuskunta on tehnyt yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa riskinarvioinnin, joka täyttää pääosin uuden talousvesiasetuksen 1352/2015 7 a §:n vaatimukset. Riskinarviointiin osallistui Numlahden vesiosuuskunnan lisäksi terveydensuojeluviranomainen. Terveydensuojeluviranomainen ohjasi työn kulkua ja kirjasi tiedot riskinarviointilomakkeelle. Valvontatutkimusohjelma 2019-2023 täyttää uudistetun talousvesiasetuksen vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu 1.10.2019 laadittu riskinarviointi sekä valvontatutkimusohjelmasta annetut lausunnot. 

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Numlahden vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma 2019 - 2023

Numlahden vesiosuuskunnan riskinarviointi (1.10.2019)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/33870/2019

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994

Terveydensuojeluasetus 1280/1994

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015

Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017

Hallintolaki 434 / 2003 § 43 mom. 3

Kuntalaki 365 / 1995 11 luku § 89

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 16.1.2018 § 4)

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 13.12.2016 § 163)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Numlahden vesiosuuskunta; Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöterveydenhuoltoyksikkö

Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.