Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 119 Riskinarvioinnin ja valvontatutkimusohjelman hyväksyminen, vesiosuuskunta Suoni, Mäntsälä

TUUDno-2019-2410

Valmistelija

  • Mikko Lappalainen, terveystarkastaja, mikko.lappalainen@tuusula.fi

Perustelut

Vesiosuuskunta Suoni toimii talousvettä toimittavana laitoksena Mäntsälässä lähellä Järvenpään, Pornaisen, Sipoon ja Tuusulan kuntarajoja. Vesiosuuskunta toimittaa talousvettä. noin 1600 henkilölle yhteensä 166 m3 päivässä. Liittyjiä on jokaisesta lähikunnasta, valtaosan ollessa Mäntsälän ja Pornaisen kunnista. Toimitettu vesi on Mäntsälän Nivos vesi Oy:ltä ja Pornaisten kunnan vesilaitokselta hankittua ostovettä, joka pumpataan osuuskunnan verkostoon. Toimitettuun veteen voi olla sekoittuneena vesilaitosten omien ottamoiden veden lisäksi Keski-Uudenmaan veden sekä Hyvinkään vesilaitoksen vettä jota vesilaitokset itse ostavat. 

Valvontatutkimusohjelman hyväksyminen

Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista (1352/2015) sovelletaan asetuksen 2 §:n mukaan kun talousvettä toimitetaan vedenjakelualueelle vähintään 10 m3 päivässä tai vähintään 50 henkilön tarpeisiin. Asetuksen 8 §:n mukaan talousvettä toimittavan laitoksen vedenjakelualueelle on laadittava valvontatutkimusohjelma. Vesiosuuskunta Suonen valvontatutkimusohjelma on laadittu ajalle 2014-2019.

Valvontatutkimusohjelmassa on oltava asetuksen 3a §:ssä esitetyt tiedot sekä liitteen II mukaiset tutkimukset. Valvontatutkimusohjelma on pidettävä ajan tasalla ja tarkistettava vähintään viiden vuoden välein. Valvontatutkimusohjelmaan on pyydettävä tarvittaessa lausunto aluehallintovirastolta sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta.

Riskinarvioinnin hyväksyminen

Kunnan terveydensuojeluviranomaisen on terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukaan hyväksyttävä talousvettä toimittavan laitoksen riskinarviointi. Vesiosuuskunta Suonen riskinarviointi on toteutettu hyödyntäen pienen vesihuoltolaitoksen tarkistuslistaa haavoittuvuuden arvioimiseksi soveltuvin osin. Riskinarviointi tehtiin viranomaisen ja vesiosuuskunnan edustajan kanssa yhteistyönä. Riskinarviointi täyttää pääosin terveydensuojelulain 763/1994 ja sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 683/2017 vaatimukset. Riskinarviointia päivitetään tarvittaessa ja se tarkastetaan viranomaisvalvonnan suunnitelmallisten tarkastusten yhteydessä. Riskinarviointi on laadittu 28.8.2018.

Pyydetyt lausunnot

Etelä-Suomen Aluehallintovirasto (ESAVI), Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY), Porvoon ympäristöterveysjaosto.

ESAVI huomautti lausunnossaan mm. että valvontatutkimusohjelmassa oli virheitä säädösluettelossa sekä perustelu vinyylikloridin pois jättämiselle tutkittavista muuttujista puuttui. Valvontatutkimusohjelman ja riskinarvioinnin todettiin olevan huolellisesti valmisteltu.

Uudenmaan ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa.

Porvoon ympäristöterveysjaosto huomautti lausunnossaan ristiriidasta näytteenottosuunnitelmassa sekä Porvoon ympäristöterveydenhuollon puutteellisista yhteystiedoista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta

  • päättää hyväksyä terveydensuojelulain 20 § mukaan vesiosuuskunta Suonen riskinarvioinnin.
  • toteaa, että riskinarviointia pidetään ajan tasalla ja päivitetään tarvittaessa.
  • päättää hyväksyä vesiosuuskunta Suonen valvontatutkimusohjelman 2020–2024.
  • toteaa, että riskinarviointi ja uusi talousvesiasetus 683/2017 on huomioitu valvontatutkimusohjelmassa.
  • toteaa, että valvontatutkimusohjelma on päivitettävä tarvittaessa, kuitenkin viimeistään vuonna 2024.

Perustelut

Vesiosuuskunta Suoni on tehnyt riskinarvioinnin yhteistyössä terveydensuojeluviranomaisen kanssa 28.8.2018. Riskinarviointi täyttää pääosin uuden talousvesiasetuksen 683/2017 7 a §:n vaatimukset. Valvontatutkimusohjelma 2019-2024 täyttää sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 vaatimukset. Valvontatutkimusohjelmassa on huomioitu aluehallintovirastolta 7.11.2019 saatu lausunto sekä Porvoon ympäristöterveysjaostolta 19.11.2019 saatu lausunto.

Päätöksen perusteena olevat asiakirjat

Vesiosuuskunta Suonen valvontatutkimusohjelma 2019-2024

Vesiosuuskunta Suonen riskinarviointi (28.8.2018)

Etelä-Suomen aluehallintoviraston lausunto ESAVI/36071/2019

Porvoon ympäristöterveysjaoston lausunto YMPJAO 19.11.2019 § 104

Sovelletut säädökset

Terveydensuojelulaki 763/1994
Terveydensuojeluasetus 1280/1994
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista 1352/2015
Asetus talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta 683/2017
Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.10.2019 § 99)
Keski-Uudenmaan ympäristökeskus ympäristöterveydenhuollon maksutaksa (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 9.4.2019 § 27)

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

VALITUSOSOITUS

Valitusoikeus ja valituksen perusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.
Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun muutettu päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Valitusviranomainen
Päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella Helsingin hallinto-oikeudelta.
Valitusviranomaisen yhteystiedot
Helsingin hallinto-oikeus
Radanrakentajantie 5
00520 Helsinki
Puhelin 029 56 42000
Faksi 029 56 42079
sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon, ei lueta määräaikaan.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.
Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
- päätös, johon haetaan muutosta
- miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
- perusteet, joilla muutosta vaaditaan
Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Asiamiehen, ellei tämä ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valituskirjelmään valtakirja.
Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.
Valitukseen on liitettävä
- päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
- todistus siitä, milloin päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
- asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä jo aikaisemmin ole toimitettu viranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaisille ennen valitusajan päättymistä. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä.
Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Lisätietoja

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, joka on hallinto-oikeudessa 260 euroa. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua. Maksua ei myöskään peritä, jos hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi.