Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Lausunto jätelautakunta Kolmenkierron ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi

TUUDno-2019-2200

Valmistelija

  • Kaisa Autio-Nousiainen, ympäristötarkastaja, kaisa.autio-nousiainen@tuusula.fi
  • Katariina Serenius, ympäristövalvontapäällikkö, katariina.serenius@tuusula.fi
  • Jaana Niemi-Aro, vs. terveysvalvonnanpäällikkö, jaana.niemi-aro@tuusula.fi
  • Tapio Reijonen, ympäristönsuojelupäällikkö, tapio.reijonen@tuusula.fi

Perustelut

Lausuntopyyntö
Kuntien yhteinen jätelautakunta ja jätehuoltoviranomainen, jätelautakunta Kolmenkierto, on valmistellut ehdotuksen jätelain (646/2011) 91 §:n mukaisten jätehuoltomääräysten päivittämiseksi. Ehdotus koskee Hattulaa, Hausjärveä, Hyvinkäätä, Hämeenlinnaa, Janakkalaa, Järvenpäätä, Keravaa, Loppea, Mäntsälää, Nurmijärveä, Riihimäkeä, Tuusulaa ja Valkeakoskea. Jätelautakunta pyytää asiassa kunnan ympäristönsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisen lausuntoa. Lausunto tulee toimittaa 31.12.2019 mennessä.

Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi
Voimassa olevat jätehuoltomääräykset on hyväksytty vuonna 2015. Tämän jälkeen jätehuoltoviranomaisen toiminta-alue on laajentunut Nurmijärvelle sekä lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Määräyksiin on ehdotettu tehtävän useita muutoksia. Tähän lausuntoon on tiivistetty ne asiat, jotka ovat olennaisia ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisen kannalta. Näitä muutoksia ovat mm. määritelmien muutokset (2 §), muovijätteen keräyksen lisääminen (16 §), taaja-asutusalueen ulkopuolella kompostoinnin salliminen lämpöeristämättömässä kompostorissa (19 §), seka- ja biojätteiden tyhjennysvälien pidentäminen (26 §) ja lietteiden tyhjennysvälit mustien jätevesien osalta kerran vuodessa ja harmaiden jätevesien osalta kerran kolmessa vuodessa (36 §).

Ehdotus jätehuoltomääräysten päivittämiseksi, jätehuoltomääräysten perusteluiksi sekä jätehuoltomääräysten yleiseksi osaksi on toimitettu ympäristölautakunnalle liitteenä.

Lautakunnalle toimitetaan tiedoksi oheisaineistona Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n 7.11.2019 päivätty lausunto jätehuoltomääräysten päivittämisestä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää antaa seuraavan lausunnon jätelautakunta Kolmenkierrolle ehdotuksesta jätehuoltomääräysten päivittämiseksi:

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan lausunto
Ympäristölautakunta katsoo, että muovijätteen kiinteistökohtainen keräys (16 §) yli viiden huoneiston kiinteistöllä on erittäin hyvä asia. Muovijätteen kiinteistökohtaisella keräyksellä edistetään lajittelua. Määräys toteuttaa myös jätelain (646/2011) 8 §:n mukaista etusijajärjestystä jätteiden kierrättämisestä. Jätelautakunnan ja Kiertokapula Oy:n on kuitenkin syytä panostaa merkittävästi asiasta tiedottamiseen, jotta määräysten voimaantullessa muovijätteeseen kerättäisiin ainoastaan muovipakkauksia, eikä muuta muovijätettä. Määräyksissä käytettävä "muovijäte" -termi voi aiheuttaa sekaannusta kuntalaisissa, vaikka asia on jätehuoltomääräyksien 2 §:ssä määritelty.

Määräyksien 19 §:ssä on esitetty, että taaja-asutusalueen ulkopuolella biojätteen kompostointia saisi jatkossa tehdä lämpöeristämättömässä kompostorissa. Ympäristölautakunnan näkemyksen mukaan määräystä ei ole tarpeen muuttaa nykyisestä. Asiassa ei ole esitetty perusteluita siihen, miksi taaja-asutusalueen ulkopuolella olevissa kompostoreissa ei tarvittaisi lämpöeristystä. 

Jätehuoltomääräyksen 26 §:ssä on esitetty pitempiä tyhjennysvälejä seka- ja biojätteelle. Ympäristölautakunta katsoo, että pidemmille tyhjennysväleille on esitetty jätehuoltomääräyksissä asialliset perusteet. Pidennetyt tyhjennysvälit voivat aiheuttaa lisää haittailmoituksia ympäristön- ja terveydensuojeluviranomaisille hajuhaittojen ja haittaeläinten vuoksi. Lisäksi jäteastioiden ylitäyttyminen pidempien tyhjennysvälien vuoksi voi aiheuttaa roskaantumista. Jätehuoltoviranomaisen tulee seurata aiheutuuko pidemmistä tyhjennysväleistä viihtyvyys- ja terveyshaittaa (mm. haju) ja tarvittaessa tyhjennysvälejä tulee muuttaa jätehuoltomääräysten päivittämisen yhteydessä.

Jätehuoltomääräyksien 36 §:ssä on esitetty, että mustien jätevesien osalta lietteet tulee tyhjentää kerran vuodessa ja harmaiden jätevesien lietteet tyhjentää kerran kolmessa vuodessa. Ympäristölautakunta katsoo, että esitetty tyhjennysväli harmaiden jätevesien osalta on liian pitkä. Määräystä tulisi muuttaa siten, että harmaiden jätevesien lietteet tulisi tyhjentää vähintään joka toinen vuosi. Määräyksen tulisi perustua jätehuollon järjestämisen tarpeeseen, eikä sitä pitäisi perustella ympäristönsuojelun tason säilyttämisellä. Jätevesijärjestelmiin kertyvä liete tulee tyhjentää riittävän usein järjestelmän toimivuuden vuoksi.

Jätehuoltomääräysten liitteessä 1 olevassa taulukossa on esitetty, että Nurmijärvellä on kiinteistön haltijan järjestämä seka- ja kuivajätteen jätteenkuljetusjärjestelmä. Ympäristölautakunta toteaa, että taulukkoon tulee muuttaa em. jätteiden kohdalle asia seuraavaan muotoon: "kiinteistön haltijan järjestämä 31.9.2020 asti. 1.10.2020 alkaen kunnan järjestämä". Nurmijärven kunnan tekninen lautakunta (silloinen jätehuoltoviranomainen) päätti 28.9.2017 § 76, että Nurmijärven kunnassa siirrytään 1.10.2020 alkaen sekajätteen osalta kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jätelautakunta Kolmenkierto (sähköisesti)

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.