Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta, kokous 10.12.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnen tarkastettujen pöytäkirjojen ja päätösten nähtävillä pitäminen vuonna 2020

TUUDno-2019-2147

Valmistelija

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Perustelut

Kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaan valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä. Vastaava säännös on Tuusulan hallintosäännön 129 §:ssä. Hallintosäännön 128 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Ehdotus

Esittelijä

  • Risto Mansikkamäki, ympäristökeskuksen johtaja, risto.mansikkamaki@tuusula.fi

Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta päättää, että

  • lautakunnan pöytäkirjan tarkastavat kaksi erikseen valittavaa pöytäkirjantarkastajaa, jotka valitaan aakkosjärjestyksessä. Pöytäkirjantarkastajiksi ei valita puheenjohtajaa eikä varapuheenjohtajaa.
  • lautakunnan tarkastetut pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävillä kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI.
  • lautakunnan tekemät ympäristölupapäätökset annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella ympäristösuojelulain 85 §:n mukaisesti. Maa-ainesluvat annetaan maa-aineslain 19 §:n mukaisesti julkipanon jälkeen. (Kuulutuksen julkaisemispäivä ja julkipanopäivä ilmenee lupapäätöksistä.) Päätös ja sitä koskeva kuulutus julkaistaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla. Päätös julkaistaan kuulutuksen yhteydessä. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita hakemuksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät päätökset annetaan tiedoksi julkaisemalla kuulutus Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen internetsivuilla, jos ne lainsäädännön mukaan on annettava tiedoksi julkisella kuulutuksella. Sähköisen asiointijärjestelmän kautta tulleita ilmoituksia koskevat päätökset julkaistaan myös www.julkipano.fi -palvelussa.
  • Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen viranhaltijoiden tekemät muut päätökset ovat nähtävillä päätöksentekopäivästä alkaen muutoksenhaku- tai oikaisuvaatimusajan kuntalain 140 §:n ja hallintosäännön 129 §:n mukaisesti Tuusulan kunnan kotisivuilla osoitteessa: http://tuusula.cloudnc.fi/fi-FI.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Järvenpään, Keravan, Mäntsälän ja Nurmijärven kirjaamot

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.