Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Aattola asemakaavan muutos nro 3626, hyte-lautakunnan lausunto

TUUDno-2020-2879

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Tuusulan kunnanhallitus pyytää lausuntopyynnössään 15.3.2021 Aattola, asemakaavan muutosehdotuksen nro 3626 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausuntoa. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 26.4.2021.

Tiivistelmä

Aattolan kaavamuutos oli alkuvaiheessa osa Kehitettävät kiinteistöt mosaiikkikaavaa, josta se irrotettiin omaksi kaavahankkeekseen ennen kaavan hyväksymistä. Kaavaan on tehty muutoksia, joiden takia se on syytä asettaa uudelleen nähtäville ehdotuksena. Samalla päivitetään kaavaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka asetetaan niin ikään uudelleen nähtäville.

Aattolan rakennus sijaitsee Tuusulanjärven rannalla Kirkkotien varrella. Kaavamuutoksen tavoitteena on osoittaa rakennukselle käyttötarkoitus asuinrakennuksena, sekä turvata alueen luonto- ja kulttuuriarvojen säilyminen. Suunnittelussa huomioidaan lähtökohtana alueen luontoarvot ja hulevesien valunta alueen keskiosassa sekä niiden imeyttäminen. Lisäksi huomioidaan kiinteistön läheinen sijainti arvokkaan Rantatien ympäristössä. Kaava-alue on kunnan omistuksessa. Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. 

Alueella on voimassa asemakaava vuodelta 1980. Alue on merkitty yleisten rakennusten korttelialueeksi (Y), jolle saa rakentaa 500 m2 kokoisen ja I½ kerroksisen rakennuksen. Rannan puoli on merkitty rantavyöhykkeeksi, jolla rantapuusto tulee säilyttää luonnontilassa. Rakennusalaa lukuun ottamatta koko tontti on merkitty istutettavaksi rakennuspaikan osaksi.

Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa. Alueelle on laadittu Hyrylän laajentumissuunnat – osayleiskaava (KV 16.10.2000, osin oikeusvaikutteinen), mutta sillä ei ole oikeusvaikutusta tälle alueelle. Tuusulan yleiskaava 2040 ehdotuksessa asemakaava-alue on merkitty säilyväksi omakotivaltaiseksi asuinalueeksi (AO-3) sekä maakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi. Tuusulan yleiskaava 2040 tulee korvaamaan Hyrylän laajentumissuunnat - osayleiskaavan.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella lausunnon antamisesta Aattolan asemakaavan muutosehdotuksesta. Lausunto laaditaan käydyn keskustelun pohjalta. 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • todeta, että Aattolan kaavaehdotus on hyvä ja aiemman hyte-lautakunnan lausunnon mukainen.


  Aattola, asemakaavan muutos nro 3626
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

  Aattolan kiinteistön osalta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on aiemmin lausunut, että se pitää tärkeänä, ettei näkymä Tuusulanjärvelle peity nykyistä enempää.  Asemakaavan muutoksessa esitetty ratkaisu on hyvä ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta pitää sitä aiemman lausuntonsa mukaisena.