Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Lahelan monitoimikampus, osallistumis- ja arviointisuunnitelma, hyte-ltk lausunto

TUUDno-2020-2937

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi
 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut
Kuntakehityslautakunnan ilmoituksella 16.12.2020 on päätetty asettaa osallistumis- ja arviointisuunnitelman MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää siitä hyte-lautakunnan lausunnon. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 12.1. - 11.2.2021 ja lausunnot tulee toimittaa 11.2.2021 mennessä. 

Tavoitteet
Uuden monitoimikampuksen suunnittelu Lahelanpellon alueella käynnistyy. Kaavatyössä tutkitaan kunnan maalle sijoittuvan monitoimikampuksen, joka sisältää yhtenäiskoulun, päiväkodin, esiopetuksen sekä harraste- ja vapaa-ajan toimintaa sekä siihen liittyvien piha-alueiden sijoittuminen Lahelanpellon alueelle sekä liikenneyhteydet monitoimikampukselle. Kaavatyö mahdollistaa uuden palveluverkkosuunnitelman mukaisen koulu- ja päiväkotiverkon toteutumisen. 

Suunnittelualue sijoittuu Hyrylän ydinkeskustan länsipuolelle, Lahelanpelto II ja Hämeentien väliselle alueelle. Etäisyys Hyrylän keskustaan on noin 2 kilometriä (linnuntietä), nykyisen tieverkoston kautta noin 3 kilometriä. Suunnittelualue on pääosin rakenta-maton ja käsittää viljelyskäytössä olevia peltoalueita sekä talousmetsää. Lahelanpellon keskellä sijaitsee muutama talouskeskus ja asuinpientaloja sekä Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo. Alustava suunnittelualue käsittää osaa Lahelanpelto II asuinalu-eesta, mutta pääosin alue on asemakaavoittamaton. Lahelanpelto II alueen kunnallistekninen- ja katuverkosto on toteutettu ja asuinrakentaminen on käynnistymässä.

Tuusulan kunnan tavoitteena on osoittaa alueita uudenlaisen oppimisympäristön mukaisille monitoimikampuksille, taata riittävät virkistysalueet, –reitit ja suojeltavien arvojen säilyminen sekä tutkia ajoneuvo- ja kevyen liikenteen verkon ratkaisut suunnittelualueella.

Suunnittelun taustaa

Asemakaavatyö on osa Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman mukaista kunnan kouluverkon toteuttamista. Lahelan monitoimikampus (aikaisemmin nimetty Lahelanpelto III) on kaavoitussuunnitelmassa vuosille 2021-2025 merkitty kaavoituksen kärkihankkeeksi. Kärkihankkeet ovat kaavoja, joiden valmisteluun panostetaan ensisijaisesti.

Suunnittelualue on suurelta osin rakentamaton. Alueen keskellä on asuinkeskittymä, talouskeskuksia ja asuinpientaloja. Rakentamaton alue on viljelyksessä olevaa peltoa ja talousmetsää, osa Tuusulanjoen reuna-aluetta. Tieverkkona alueen rakennetuille kiinteistöille toimii Lähteentie ja rakentamattomalle alueelle Lahelanorsi. Lähialueella sijaitsee myös Tuusulan Seudun Vesilaitoksen vedenottamo.

Suunnittelualueen pellot ja metsät ovat kunnan omistuksessa, vedenottamo alue Tuusulan Seudun Vesilaitos kuntainliiton omistuksessa. Muilta osin alueet ovat yksityisessä omistuksessa.

Kaavoitus on tullut vireille kunnan aloitteesta. Kunta valmistelee asemakaavan perusteella mahdollisesti kyseeseen tulevan maankäyttösopimuksen tontinomistajien kanssa käytävissä neuvotteluissa.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • keskustella osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja laatia lausunnon.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • laatia lausunnon Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 
   

  Lahelan monitoimikampus, Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, asemakaava nro 3542, 
  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

  Lahelan monitoimikampuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta lausuessaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää erityisesti huomiota alueen liikennejärjestelyihin sekä monitoimikampuksen tilojen yhteiskäyttöön.

  Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää kampuksen sijainniksi pohjoista sijaintivaihtoehtoa. Lahelan monitoimitalon yhteyteen sopisi pitkään suunnitellun tieyhteyden (Lahelan Orsi) toteuttaminen Lahelasta Hyrylään ennen kampuksen rakentamisen aloittamista. Tällöin liikenteen määrät jo rakennusvaiheessa jakautuisivat.  

  On tärkeää, että monitoimikampukseen pääsee kulkemaan hyvin paitsi omalla autolla myös kävellen, pyöräillen sekä julkisilla kulkuneuvoilla. Kevyenliikenteenväylät tulee olla rakennettu niin, että liikkuminen on sujuvaa ja turvallista, myös saattoliikenteen määrä ja sen turvallisuuden takaaminen kampuksen alueella tulee huomioida suunnitelmissa. Alueella sijaitsee ulkoilureitistöä ja suunnitelmissa tulisikin huomioida, että jatkossa alueelta toiselle pääsee helposti siirtymään ulkoilureiteille. 

  Monitoimikampuksesta tulee toteutuessaan koko yhteisön tila, ei vain lasten ja nuorten palveluiden tila. Monitoimitiloja suunniteltaessa tulee huomioida niiden eri käyttötarkoitukset, käyttäjäryhmät ja esteettömyys. Tilojen suunnittelussa on otettava huomioon, että ne olisivat mahdollisimman laajasti eri ikäryhmien ja yhdistysten käytössä. Tiloissa voisi olla mahdollista toteuttaa esim. erilaisia sote-palveluiden lähipalveluita tai kiertäviä palveluita sekä kokoontumismahdollisuuksia myös päiväsaikaan esim. ikäihmisille tai pikkulapsiperheille.