Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Talousarvio 2020, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

TUUDno-2019-1909

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusulan valtuuston 10.12.2018 §150 päättämän ja 1.1.2019 voimaan astuneen hallintosäännön mukaan (Toimivalta: Talousasiat) lautakunnat antavat lausunnon talousarvioesityksestä kunnanhallitukselle alaisensa yksikön ja toiminnan osalta, tekevät ehdotuksen käyttösuunnitelman hyväksymisestä ja toteutumisen valvonnasta alaisensa yksikön osalta, sekä varmistavat talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä käyttösuunnitelman toteuttamisen ja seurannan alaisensa yksikön osalta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta vastaa kuntatasoisesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja yhteistyön ohjauksesta, kunnan päätöksenteon vaikutusten ennakkoarviointimenettelyn ohjauksesta ja ohjeistuksesta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmista sekä kuntalaisvaikuttamisen ohjauksesta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta lausuu kunnanhallitukselle vietävästä talousarvioesityksestä lautakunnan tehtäviin kuuluvien tehtävien ja toiminnan osalta. Talousarvioesitys on laadittu kunnanhallituksen hyväksymiä laadintaohjeita ja kuntastrategian periaatteita noudattaen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan alaisten yksiköiden ja toiminnan osalta merkittävimmät talousarvioon vaikuttavat asiat ovat:

 • HYTE-lautakunnan avustusmäärärahaan esitetään pormestariohjelman mukaista 15%-korotusta (avustus-määrärahan palautus leikkausta edeltäneelle tasolle).

 • Vammaisneuvostolle esitetään 2000€ määrärahan nostoa Tuusulassa syksyllä 2020 järjestettävien vammais-messujen takia.

 • Osallistuvaan budjetointiin esitetään 100 000€ vuodelle 2020.

 • Kehittämisverkostojen toimintaan esitetään osoitettavan 39 000€, eli 1€/asukas. Raha jakautuu alueille asukasluvun suhteessa.

 • Yhteisötilojen sisäiset vuokrat eivät vielä ole mukana talousarvioesityksessä, sillä yhteisötilatarkastelu ei ole valmistunut.

 • Lisää henkilöstöresursseja ei esitetä. Aloitetta ikäihmisten koordinaattorin saamisesta kuntaan ei ole mahdollista edistää, ennen kuin hallitusohjelman linjausten vaikutukset kunnille ovat selvillä (sote-maakuntauudistuksen jatko, ikäohjelma, vanhusasiavaltuutettu jne.). Vapaaehtoistoiminnan koordinoinnin edellyttämää resursointia tarkastellaan järjestöstrategiatyön edetessä. Tuusulan seurakunnan esitykseen hävikkiruokajakeluun liittyen (avustus tai kunnan osoittama puolipäiväinen resurssi) palataan seuraavassa kokouksessa.

 • Tuusula on yhdessä Keusoten ja muiden Keusote-kuntien kanssa hakenut STMn terveyden edistämisen määrärahaa vuosille 2020-2022 ehkäisevän päihdetyön hankkeeseen. Tuusulan omarahoitusosuus on noin 4000€/vuosi. Päätöstä määrärahan myöntämisestä ei ole vielä tehty. Omarahoitusosuutta ei ole vielä budjetoitu.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • antaa liitteen mukaisen lausunnon alaisensa yksiköiden ja toiminnan vuoden 2020 talousarvioesityksestä ja esittää ne hyväksyttäväksi kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle
 • hyväksyä kuntastrategian tavoitteet ja indikaattorit vuodelle 2020 HYTE-lautakunnan vastuualueiden osalta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

talouden ohjaus

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.