Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Palveluverkon uudistaminen ja yhteisötilatarkastelu

TUUDno-2019-1910

Valmistelija

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Tuusula uudistaa voimakkaasti palveluverkkoaan lähivuosina, jotta tuusulalaisilla olisi käytössään terveet ja turvalliset opiskelu- ja työskentelytilat sekä ajanmukaisia tarpeita vastaavat toiminnan puitteet. Palvaluverkon uudistaminen on yksi kunnan valtuustokauden tavoitteista ja valtuusto päätti 12.11.2018 Tuusulan kunnan palveluverkkosuunnitelman vuosille 2019-​2026.

Palveluverkkotarkastelua jatketaan syksyllä 2019 osana kasvun ja talouden hallintaohjelmaa, joilla tähdätään tulorahoituksen vahvistamiseen ja kunnan velkaantumisen hidastamiseen sekä myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentämiseen. Ohjelman keskeisinä tavoitteina ovat turvata kunnan strategian mukaisten kasvu- ja palveluverkkoinvestointien toteuttaminen, välttää ajautuminen palveluiden karsimiseen sekä ehkäistä tarvetta veroasteen kiristämiselle. Tarkoituksena on mm. realisoida kunnalle tarpeettomia kiinteistöjä.

Yhteisön käytössä olevat tilat osana palveluverkon tarkastelua

Tuusula haluaa strategiansa mukaisesti tukea yhdistysten, seurojen ja asukkaiden omaehtoista toimintaa eri tavoin ja tilat ovat yksi tuen muoto. Kunnan tavoitteena on, että käytössä oleva palveluverkko olisi asukkaiden ja yhdistysten hyödynnettävissä mahdollisimman laajasti ja tilojen käyttöaste nousee. Yhteisötilojen kokonaisuutta tarkastellaan ja arvioidaan osana palveluverkkotarkastelua.

Tuusulassa toimivat yhteisöt ja asukkaat voivat nykyisellään varata käyttöönsä kunnan palveluverkon tiloja, mutta varauskäytännöt ja tilojen käytön pelisäännöt ovat kirjavia. Kunnan aktiivisessa käytössä oleva palveluverkko (varhaiskasvatusyksiköt, koulut, kunnantalo jne.) ei tällä hetkellä vastaa yhteisön tarpeisiin. Tästä johtuen on tarvetta yhteisötiloille, jotka mahdollistavat asukkaiden ja yhteisöjen kokoontumiset, omaehtoisen toiminnan ja yhdessä tekemisen.

Syksyllä 2019 asukkaiden ja erilaisten toimijoiden käytössä on seuraavat yhteisötilat:

 • Kellotupa, Kellokoski
 • Kalliopohjan kerhohuone, Hyrylä
 • Paijalan yhteisötila, Paijala
 • Mäntymäki, Hyrylä.

Tilat varataan Timmi-tilavarausohjelman kautta ja ne ovat maksutta varaajien käytössä. Yhteisötiloista kerrotaan kunnan verkkosivuilla https://www.tuusula.fi/sivu.tmpl?sivu_id=8196

Yhteisökäytön näkökulma on jatkossa huomioitava paremmin sekä uusia kiinteistöjä suunnitellessa ja rakennettaessa, että olemassaolevia kiinteistöjä uudistettaessa. Yhteisökäytön mahdollistaminen edellyttää myös olemassaolevien toimintatapojen tarkastelua ja uusien toimintatapojen luomista yhteisökäytön moninaiset tarpeet huomioiden. Tavoitteena on myös uudistaa ja yhtenäistää tilavarauskäytäntöjä ja tilojen käytön pelisääntöjä sekä ottaa käyttöön yhtenäinen tilanvarausohjelma.

Yhteisön matalan kynnyksen käytön tulisi jatkossa olla mahdollista ainakin:

 • Varhaiskasvatusyksiköt
 • Koulut
 • Kirjastot
 • Nuorisotalot
 • Monitoimitalot
 • Kerhohuoneet
 • Kunnantalo tai kunnan toimipiste
 • Keusoten käytössä olevat tilat
 • muut yhteisön käyttöön soveltuvat tilat ja maa-alueet

Palveluverkon uudistuessa ja sen vastatessa yhteisökäytön moninaisiin tarpeisiin, voidaan erillisistä yhteisötiloista jopa luopua ja kiinteistöt realisoida.

Yhteisötilatarkastelun eteneminen

Yhteisötilatarkastelu etenee osana syksyllä 2019 tehtävää palveluverkkotarkastelua. Yhteisötilojen kokonaisuus tuodaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan käsittelyyn lokakuussa.

 

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä tiedoksi valmistelutilanteen ja eväästää yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelua.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

 • merkitsi tiedoksi valmistelutilanteen
 • keskusteli yhteisötilatarkastelun jatkovalmistelusta.

 

Mari Vainionpää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen ja pöytäkirjan tarkastajaksi valittiin Pekka Koivumäki.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.