Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 24.9.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Hyvinvointikertomus 2017 - 2018 ja -suunnitelma 2019 - 2021, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 24.9.2019

TUUDno-2019-39

Aikaisempi käsittely

Ehdotus

Valtuusto päättää

  • hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2017-​2018
  • merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman laadinnan aikataulun.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistelu käynnistyi tammikuussa 2019 hyvinvointikertomuksen laadinnalla vuosilta 2017-2018. Valmistelutyö jaettiin kahteen osaan. Keväällä 2019 laadittiin hyvinvointikertomus ja syksyllä 2019 laaditaan hyvinvointisuunnitelma.

Hyvinvointikertomus koottiin poikkihallinnollisena yhteistyönä HYTE-ryhmän koordinoimana yhteistyössä toimialueiden, Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan sekä kunnassa toimivien vaikuttamistoimielinten (LAPE-neuvosto, VANE, IKNE) kanssa. Hyvinvointikertomus hyväksyttiin valtuustossa 10.6.2019

Hyvinvointisuunnitelman laadinta käynnistyi kesäkuussa jatkona kertomuksen laadinnalle. Hyvinvointisuunnitelmaa laaditaan osallistavassa prosessissa ja suunnitelma tuodaan käsittelyyn syksyllä 2019 talousarvion aikataulussa. Hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä tarkennetaan ja painopisteitä valitaan vuosittain vuosisuunnittelun ja talousarvion laadinnan yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.
  • työskennellä kokouksessa hyvinvointisuunnitelman laadinnan parissa.  

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta

  • merkitsi tiedokseen valmistelutilanteen
  • ohjeisti hyvinvointisuunnitelman laadintaa.

Valmistelija

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvointisuunnitelman laadinta on jatkunut elo-syyskuussa osallistuvassa prosessissa. Suunnitelma oli tarkoitus tuodaan käsittelyyn syyskuun lautakuntiin, mutta toimialueiden toiveesta aikataulua päätettiin lykätä kuukaudella. Hyvinvointisuunnitelman luonnos tuodaan lautakuntien käsittelyyn lokakuussa ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan hyväksyttäväksi marraskuussa, jonka jälkeen suunnitelma etenee kunnanhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi talousarvion aikataulussa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

  • merkitä tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta 

  • merkitsi tiedoksi hyvinvointisuunnitelman valmistelutilanteen.

Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.