Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vanha valtatie, asemakaavamuutos (3625), Hyte-lautakunnan lausunto

TUUDno-2020-2170

Valmistelija

  • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Perustelut

Kuntakehityslautakunta on 7.10.2020 § 102 päättänyt asettaa asemakaavan muutosehdotuksen MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville ja pyytää ehdotuksesta tarvittavat lausunnot. Kaavaehdotus on nähtävillä 22.10.2020 - 20.11.2020.

Asemakaavan muutos koskee maantien 1456 (Vanha valtatie) aluetta, joka sijaitsee Kellokosken keskustassa välillä Carlanderintien liittymä - Kellotorin eteläpuoli. Nykyinen liikennealue on tarkoitus muuttaa katualueeksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Vanhan valtatien saneerauksen toiminnallisesti järkevänä kokonaisuutena yhdessä Kellokosken keskustan asemakaavamuutoksessa kaduksi
muutetun Vanhan valtatien kanssa välillä Kellotorin eteläpuoli - Linjatie. Tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.

Tiivistelmä asemakaavaselostuksesta

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen. Kaavaratkaisun toteuttamisesta aiheutuu kunnalle kunnallistekniikan rakentamiskustannuksia n. 600 000 €. Tarvittava maa-alueiden hankinta hoidetaan kunnan omana työnä yhteistyössä Maanmittauslaitoksen kanssa. Tuusulan kunta omistaa osan suunnittelualueesta (n. 30%). Suunnittelualue on myös osittain sekä valtion omistuksessa että yksityisomistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kunnan aloitteesta.

Kaavaratkaisun tavoitteena on parantaa ja täydentää Kellokosken keskustan liikenneverkkoa ja kevyenliikenteen reittejä. Saneeraustoimenpiteillä pyritään ottamaan uuden tieliikennelain mukaisesti paremmin huomioon eri liikkumismuodot erottamalla Vanhan valtatien suunnassa jalankulku, pyöräily ja moottoriajoneuvoliikenne aiempaa selkeämmin toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä Vanhan Valtatien uudistaminen yhtenäisenä alueena on positiivinen asia. Kellokosken keskustan liikenneverkon ja kevyenliikenteen reittien parantaminen ja jalankulku-, pyöräily- ja moottoriajoneuvoliikenteen aiempaa selkeämpi erottaminen toisistaan omille käytävilleen ja kaistoilleen lisäävät asukkaiden turvallisuutta ja hyvinvointia. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää antaa Vanha Valtatie asemakaavan muutosehdotuksesta (3625) asiaselostuksen mukaisen lausunnon.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.