Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä, järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025

TUUDno-2020-2572

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi
 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä on valmisteltu järjestämis- ja tuottamissuunnitelma 2020-2025, joka on tarkoitus käsitellä kuntayhtymän yhtymävaltuustossa joulukuussa. Järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa kuvataan kuntayhtymän yhteistyöverkoston ohjausmalleja sekä järjestämisen ja tuottamisen periaatteita, toiminnallisia rooleja ja vastuita Keusote-mallilla toteutettuna. Suunnitelmassa kuvataan myös järjestäjän ja tuottajan vastuut eri tehtäväalueilla sekä tavoitteet järjestäjäosaamisen vahvistamiselle. Järjestäjän tavoiteasetanta eri osa-alueilla tarkennetaan järjestämis- ja tuottamissuunnitelman hyväksymisen jälkeen laadittavassa palvelujärjestelmäsuunnitelmassa. Samalla tarkennetaan ohjausfoorumien kokonaisuus sekä niiden tehtävät järjestäjän ja tuottajan toiminnallisia rooleja vasten. 

Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on toiminut sote-palveluiden järjestäjänä ja tuottajana vuodesta 2019 alkaen. Yhtymävaltuusto päättää yhtymästrategiassa kuntayhtymän kuntayhtymän toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista järjestämisvastuulla olevien tehtävien ja sote-palveluiden osalta. Strategiset painopisteet ja tavoitteet sekä palveluiden raamit ovat määritetty yhtymävaltuuston hyväksymässä yhtymästrategiassa 2020-2025 ja palvelulupauksessa.

Optimaalisesti organisoidulla ja roolitetulla järjestämis- ja tuottamistoiminnoilla voidaan ohjata tuottajaverkostoa ja toimintaa kokonaisuuden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla, mutta jättää samalla palvelutuotannolle riittävästi liikkumavaraa.

Kuntayhtymän jäsenkunnilla on mahdollisuus antaa lausuntonsa valmistellusta järjestämis- ja
tuottamissuunnitelmasta 25.11.2020 mennessä. Tuusulan kunnan lausunnon antaa Tuusulan kunnanhallitus kokouksessaan 23.11. Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto järjestämis- ja tuottamissuunnitelmasta nostaa esiin tuusulalaisten hyvinvointia koskevia huomioita kunnanhallituksen lausunnon pohjaksi.

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan lausunto

Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa huomauttaa, että lausuntoaikataulu on haastava päätöksentekoelinten kokoontumisrytmit huomioiden eikä mahdollista riittävää perehtymistä tai yhteisiä keskusteluja suunnitelmasta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta jakaa näkemyksen siitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto on toimintaympäristönä haastava, johtuen muun muassa erilaisten ilmiöiden monimuotoisuudesta ja palvelutarpeen epätasaisesta jakautumisesta kunnassa. Lisäksi tämänhetkinen taloustilanne ja mahdollinen maakuntauudistus tekevät järjestämis- tuottamissuunnitelman laatimisesta haasteellisen, johtuen muun muassa haastavasta taloudellisten- ja toiminnallisten vaikutusten arvioinnista sekä talouden seurannasta niin kuntayhtymä - kuin kuntatasolla ja epätasalaatuisesta tietotuotannosta muun muassa hajanaisten asiakas- ja potilastietojärjestelmien vuoksi.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa kiinnittää huomiota seuraaviin järjestämis- ja tuottamissuunnitelmassa esiintyviin kohtiin:

 • Suunnitelman aikaväli 2020-2025 on liian pitkä, koska vuosiin ajoittuu historian suurin sote-murros. Jos valtakunnan sote-uudistus toteutuu, tulee suunnitelmalle tehdä välitarkastelu poliittisen ohjauksen ja rahoituksen muuttuessa. 
 • Sisäisen tarkastuksen omavalvonnan lisäksi tarvitaan ulkoista valvontaa, esim. ennalta ilmoittamattomia käyntejä palveluntuottajien luo.
 • Keusoten ohjausmalleissa tärkeänä nähdään verkosto-ohjauksen kehittämistä yhteistyössä alueen muiden toimijoiden, kuntien ja yhteisöjen kanssa alueen asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi.
 • Suunnitelmassa esitetään, että sote-palveluiden alueellista palvelujen verkostoa kehitetään siiten, että aiemmin palvelut tuottaneilta kunnilta siirtyneen hajanaisen ja erilaisista ratkaisuista koostuva palvelujen verkosto kootaan aiempaa yhtenäisemmäksi asukkaita palvelevaksi kokonaisuudeksi eli tavoitteena on palveluvalikoiman yhdenmukaistaminen ja palveluvalikoiman tarkastelu alueellisena kokonaisuutena yli kuntarajojen. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta korostaa, että palveluiden ja palveluverkon yhtenäistäminen ei palvele tuusulalaisia kunnan hajanaisen rakenteen vuoksi. Tuusulan hyvinvointipalvelujen kehittämisen kannalta ja kaikkien tuusulalaisten hyvän elämän turvaamiseksi on tärkeää, että myös pitkällä aikavälillä sosiaali- ja terveyspalveluja on tarjolla Hyrylän, Jokelan ja Kellokosken taajamissa. Keskeistä on kehittää kotiin vietäviä ja liikkuvia palveluita, sillä sähköiset palvelut eivät ole kaikille saavutettavia.  Tuusulalaisten hyvinvoinnin edistämisessä hyvinvointierojen ja segregaation pienentäminen on keskeistä. Yhdenvertainen palvelu ei aina tarkoita täsmälleen samaa palvelua tai kustannuksiltaan yhtäläistä palvelua, vaan asukkaan tarpeista lähtevää palvelua. Tuusula tarvitsee palveluverkon, joka palvelee asukkaita yhdenvertaisesti asuintaajamasta, iästä, digitaidoista tai -välineistä riippumatta. Tämä on myös oleellinen asia, kun tarkastellaan alueen ja kuntien vetovoimaa tai pitovoimaa.
 • Kuntayhtymän nykyisestä rahoituksesta pääosa muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista. Kuntien voimakkaasti heikentynyt taloudellinen tilanne edellyttää sote-menojen kasvun hillitsemistä kuntien alentuneen kantokyvyn tasolle. Sote-uudistus luo painetta alentaa sote-menoja edelleen merkittävästi matalammalle rahoitustasolle. Huolena on, että palvelurakenteen säästötoimenpiteet kohdistuvat kaikkein haavoittuvammassa asemassa oleviin ja eniten tukea tarvitseviin kohderyhmiin. Tämänhetkinen tietotuotanto ei tue talouden laadintaa ja raportointia järjestäjän tai tuottajan näkökulmasta (muun muassa potilastietojärjestelmien hajanaisuuden takia), mikä vaikeuttaa tasalaatuisen seurantatiedon saamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta huomauttaa, että yhdenmukainen potilastietojärjestelmä on oleellinen tasalaatuisten palveluiden kehittämisen ja tiedon seurannan sekä tiedolla johtamisen kannalta.
 • Suunnitelmassa todetaan, että asiakaspalvelun täydentäminen sähköisen asioinnin palveluilla sekä verkkosivujen kehittäminen kattavaksi niin kuntayhtymän omien kuin muiden toimijoidenkin palvelujen osalta on keskeinen osa asiakasohjauksen kehittämistä. Modernin puhelinjärjestelmän tuottamat mahdollisuudet asiakasohjauksen kehittämiselle on myös tunnistettu. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta toteaa, että on nykyaikaista kehittää asiakasohjausta sähköisiin toimintamalleihin sekä huomioida puhelinjärjestelmän mahdollisuudet, mutta huomauttaa, että on oleellista taata yhtäläiset mahdollisuudet ja yhdenvertainen asiakasohjaus kaikille asukkaille ikään tai käytettäissä oleviin varoihin, taitoihin tai laitteisiin katsomatta. Palvelu ei saa olla eriarvoistavaa tai jättää heikoimmassa asemassa olevia asukkaita palvelun ulkopuolelle. Huolena on, että sähköiseen asiointiin siirtyminen syrjäyttää palveluista suuren osan käyttäjiä ikään katsomatta.
 • Asiakkaiden osallisuutta vahvistetaan palveluiden kehittämisessä edistämällä vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteistyössä yhdistysten ja järjestöjen kanssa. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että yhteistyötä osallisuuden lisäämisessä ja osallisuuden vaikuttavuusmittaamisessa tehtäisiin myös kunnan asiantuntijoiden, kehittäjien ja muiden ammattilaisten kanssa, jotka työskentelevät palvelutuotannon yhdyspinnalla, etenkin kun kyseessä ovat kokeilujen ja uusien toimintamallien vakiinnuttaminen käytäntöön.
 • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on huolissaan, että kuntalaisten mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua kuntayhtymän palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen edistetään liiaksi digitalisaation kautta. Tämä ei edistä tasapuolista osallistumisen mahdollisuutta erilaisten asukkaiden keskuudessa. 
 • Kuntayhtymä on määritellyt hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen neljä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitetta, joissa painotetaan muun muassa kansansairauksien ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista sähköinen omahoidon ja asioinnin sekä osallisuuden avulla. Lisäksi kehitetään viestintää ja HYTE- allianssia. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin myös yhdyspintatyöskentelyyn, joka tapahtuu kunnan ja keusoten palveluiden rajapinnalla. Yhdyspintatyöskentely näyttäytyy edelleen pistemäiseltä kaikissa ikäryhmissä. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä painotetaan ennaltaehkäisyä sekä hyvinvoinnin ja terveyserojen kaventamista siten, että sähköinen omahoito ja asiointi ovat sisällytetty tavoitteisiin. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta haluaa nostaa esille digitaalisten palveluiden kehittämisen turvallisuusnäkökulman. Lisäksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta on huolissaan henkilökohtaisen asiointiavun puutteesta, mikä tukee heikoimmassa asemassa olevien palveluun hakeutumista.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • antaa lausunnon esityksen mukaisesti ja lähettää sen tiedoksi kunnanhallitukselle
 • todeta, että Tuusulan kunnanhallitus antaa Tuusulan kunnan lausunnon kokouksessaan 23.11.

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti 

 • muuttaa lauseen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin myös yhdyspintatyöskentelyyn, joka tapahtuu kunnan ja Keusoten palveluiden rajapinnalla, lauseeksi: Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta esittää, että hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä panostettaisiin myös yhdyspintatyöskentelyyn.
 • hyväksyä ehdotuksen.