Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Ilmoitus- /muut asiat

Valmistelija

 • Marjo-Kaisa Konttinen, osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori, marjo-kaisa.konttinen@tuusula.fi

Perustelut

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan tietoon saatetaan

OSBU-tilannekatsaus

 • Ideoita jätettiin yhteensä 344, joista 200 jätettiin paperilla​ ja 144 verkossa
 • Jätettyjen ideoiden määrä jakautui alueittain niin että eniten ideoita jätettiin Hyrylän alueelle (89 ideaa), koko Tuusulaa koskevia idoita oli 88, Etelä-Tuusulaan ideoitiin 65 ideaa, Jokelaan 54, Kellokoskelle 28 ja Riihikallioon 21 ideaa. 
 • Suurin osa ideoista kohdistui liikuntaan ja haarrastuksiin (108 ideaa) ja ympäristöön (103), lapsiin ja nuoriin kohdistuneita ideoita tuli 51. Teemat infra ja liikenne (38) sekä kulttuuri ja tapahtumat (36) tuottivat suunnilleen saman verran ideoita. Ikäihmisiin kohdistuneita ideoita oli selvästi vähemmän (9).
 • Asukkaiden, yhteisöjen ja kunnan asiantuntijoiden yhteiset jatkojalostuspajat verkossa Zoomissa:
  18.11. Jokela (digiopastus)
  19.11. Kellokoski​  (digiopastus)
  21.11. Hyrylä​  (digiopastus)
  24.11. Lahela​  (digiopastus)
  25.11. Hyrylä​  (digiopastus)
  26.11. Riihikallio  (digiopastus)

 

Koronakatsaus

Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos 3627

Tuusulan kunta on asettanut tämän osallistumis- ja arviointisuunnitelman julkisesti nähtäville MRA 27 §:n mukaisesti ja pyytää siitä tarvittavat lausunnot. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 22.10.-20.11.2020. Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 20.11.2020 klo 16.00.

Kaavatyön tavoitteena on kehittää kunnan omistamia kiinteistöjä sekä tarkastella niiden tulevaa käyttötarkoitusta. Tarkoituksena on tutkia kiinteistöjen kehittämistä tapauskohtaisesti ja huomioida kunkin kohteen erityispiirteet ja -tarpeet. Kaavalla ratkaistaan arvokkaiden rakennusten suojelu.Kaava on ns. mosaiikkikaava, joka sisältää pieniä yksittäisiä kohteita eri puolilta kuntaa, mutta mahdollistaa niiden kehittämisen yhtenä prosessina.

Kohteet: 

1. Fjällbon asuinrakennus
Fjällbon asuinrakennus sijaitsee Fjällbon puiston laidalla. Rakennus kaavoitetaan omalle tontilleen irralleen sitä ympäröivästä puistosta. Alueen kaavamääräys päivitetään ajantasaiseksi, ja kaavoituksen yhteydessä tutkitaan mahdollisuus lisärakentamiseen. Kaavoituksessa huomioidaan alueen kulttuurihistorialliset arvot.

2. Harjula
Kyseessä on kolmesta kiinteistöstä muodostuva kokonaisuus, jolla sijaitsevat Kievarin päiväkoti ja teatteri Mesta. Alueen eteläisin Kantakievarin kiinteistö on rakentamaton ja luonnontilainen. Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa alue kerrostalorakentamiseen yleiskaavaehdotuksen mukaisesti. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan tarve liikenteellisten ratkaisujen parantamiseksi laajemmalla alueella.

3. Paijalan vanha koulu
Paijalan vanha koulu sijaitsee samassa pihapiirissä Paijalan nykyisen koulurakennuksen kanssa. Kaavassa tutkitaan, onko vanhalle koulurakennukselle mahdollista esittää uutta käyttötarkoitusta haastavan sijaintinsa puitteissa. Kaavoituksen yhteydessä määritellään rakennuksen suojelumääräykset.

4. Hirsitie
Mattilan päiväkodin entinen tontti sijaitsee Tuusulantien etelälaidalla lähellä Keravan rajaa. Päiväkodin tontti rajautuu kerrostalo- ja pientaloasutuksen vierelle. Päiväkotirakennus on purettu. Asemakaavoituksen tavoitteena on osoittaa tontti viereisten kerrostalotonttien mukaisesti kerrostalorakentamiseen.

5. Koppelipelto
Mikkolan päiväkoti on käytöstä poistuva päiväkotirakennus, joka sijaitsee Hyrylän keskustan länsipuolella. Tavoitteena on osoittaa päiväkodin tontti ympäröivän rakenteen mukaisesti pientalorakentamista varten. Kaavoituksen yhteydessä tutkitaan myös mahdollisuudet asuinalueen laajentamiseksi myös leikkikentän alueelle.

Ehdotus

Esittelijä

 • Heidi Hagman, kehittämispäällikkö, heidi.hagman@tuusula.fi

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päättää

 • merkitä OSBU2021 ja koronatilannekatsaukset tiedoksi
 • antaako se lausunnon Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutoksesta (3627)

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta päätti

 • merkitä tiedoksi OSBU-tilannekatsauksen ja koronakatsauksen
 • lausua Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos 3627 seuraavaa: 
  Koppelipellon kohteessa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan mielestä olisi hyvä tutkia mahdollisuutta, että asuinaluetta ei laajennettaisi leikkikentän alueelle vaan, että kenttä voitaisiin säilyttää lähiliikuntapaikkana siitäkin huolimatta, että Mikkolan koulun lähiliikuntapaikka sijaitsee kentän lähellä. 
 • ilmaista huolensa ja laatia kannanoton Keusoten suunnitelmiin lopettaa ikäihmisten päivätoiminta nykymuodossaan

  Tuusulan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kannanotto Keusoten suunnitelmiin lopettaa ikäihmisten päivätoiminta nykymuodossaan

  Keusoten IKVA-palvelualue on tehnyt esityksen (osana tuottavuusohjelmaa ja ensi vuoden säästöjä) ikäihmisten päivätoiminnan lopettamisesta nykymuodossaan ja tilalle mm. Keusoten järjestämänä etäpäivätoimintaa nyt päivätoiminnassa olevien eniten tukea tarvitsevien kotona asuvien ikääntyvien osalta. Asiaa on käsitelty Keusoten hallituksessa. Hallituksen keskusteluissa on esitetty, että kunnat vahvistaisivat ikääntyneiden päivätoimintaa yhdessä järjestöjen ja Keusoten asiantuntijoiden kanssa, eli päivätoiminta jatkuisi uusissa toimintamuodoissa.

  Keusoten nykyinen päivätoiminta kohdentuu avustettaviin, toimintakyvyltään heikentyneisiin ikäihmisiin, joita autetaan esim. lääkkeiden otossa, peseytymisessä ja hoitotoimenpitein. Päivätoiminta on monelle viikon ainoa sosiaalinen kokoontuminen ja virikkeellinen toiminta. Päivätoiminta nähdään tärkeänä ja kustannuksiltaan maltillisena hyte-palveluna, joka pitkittää kalliimpaan hoitoon siirtymistä. Virtuaalinen päivätoiminta ei nähdäksemme korvaisi nykyistä ikäihmisten päivätoimintaa tai tuottaisi niitä hyötyjä, joita päivätoiminnan lopetuksella tavoitellaan. Ikäihmisillä ei välttämättä ole tietoja, taitoja tai laitteita virtuaalipäivätoimintaan osallistumiseen ja toiminnan yhdenvertaisuus nähdään suurena haasteena. Uhkana nähdään, että ikäihmisten päivätoiminnan muutokset nopeuttavat ikäihmisten siirtymistä kalliimman hoidon piiriin.

  Kunnissa ikäihmisten kotona asumista tukevat käytännöt vaihtelevat. Tuusulan kunnan toiminnassa ei ole ikäihmisten kotona-asumista tukevia palveluita ja merkittävä osa ikäihmisistä jää hyte-näkökulmasta kokonaan ilman kotona asumisen tukea. Nykytilanteessa ikäihmisten virikkeellistä toimintaa järjestetään verrattain hyväkuntoisille ikäihmisille Tuusulan seurakunnan ja eläkeläisyhdistysten/järjestöjen toimesta. Näihin toimintoihin ikäihmiset liikkuvat omaehtoisesti ja niihin ei liity lääkkeiden jakoa tai antoa, hoivaa tai sairaanhoidollisia toimenpiteitä.

  Päätöksiä Keusoten ikäihmisten päivätoiminnan nykymuotoisen toiminnan lopettamisesta ei voida toteuttaa ennen kuin asiaa on valmisteltu yhteistyössä kuntien kanssa, ja asiassa on tehty päätöksen vaikutusten ennakkoarviointi eri näkökulmasta. Päätöksiä ei tule tehdä osaoptimoiden Keusoten talouden näkökulmasta, vaan kuntien ja Keusoten taloutta kokonaisuutena tarkastellen ja alueen asukkaiden hyvinvointi keskiössä, huolehtien toiminnan katkeamattomasta jatkuvuudesta.

  Yhteistyön tiivistäminen seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden kanssa on yksi selvitettävistä asioista.  Uudistamistyö, sen organisointi ja johtaminen, on tehtävä yhteistyössä Keusoten, kuntien, seurakuntien ja 3. sektorin toimijoiden yhdyspinnalla. Valmistelussa olevan Keusoten Allianssimallin kautta voidaan rakentaa kumppanuuksia, mutta se ei poista tarvetta Keusoten ja kuntien koordinaatiolle asiassa.

  Yhteisenä tavoitteena tulee olla lisätä kotona asuvien ikääntyneiden hyvinvointia ja hyvinvoinnin edellytyksiä ja tehdä sitä tukevia päätöksiä.