§ 46 Nurmijärven kunta, päätös ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisen ilmoituksen johdosta, Nurmijärvi

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1165

Päätöspäivämäärä

3.7.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen peruste

kts. alla

Kuvaus

 

Asia

Nurmijärven kunta, Ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta jätteen käsittelystä, Nurmijärvi

 

Vireilletulo

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukseen on saapunut 16.5.2024 ympäristönsuojelulain (527/2014) 119 §:n mukainen ilmoitus koeluonteisesta jätteen käsittelystä. Ilmoitusta on täydennetty viranomaisen pyynnöstä 24.5, 7.6, 11.6, 28.6 ja 1.7.2024

 

Ilmoituksen tekijä

Nurmijärven kunta/Ympäristötoimiala, PL 299, 01900 Nurmijärvi

 

Kiinteistötiedot

Koeluonteinen toiminta tapahtuu Nurmijärven kunnassa sijaitsevalla kiinteistöllä 543-402-27-14, Varastotie 9, 01900 Nurmijärvi

 

Toiminnan ilmoitusvelvollisuus

Koetoimintailmoitus perustuu ympäristönsuojelulain 31.1 § momenttiin ja 119 §.

 

Viranomaisen toimivalta

Ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n kohdan 12 f) perusteella toimivaltainen viranomainen on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Nurmijärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta.

Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasäännön mukaan päätöksen ympäristönsuojelulain 119 §:n mukaisesta koetoiminnasta tekee ympäristövalvontapäällikkö tai ympäristötarkastaja. (Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109).

 

Muut luvat ja päätökset

Koetoimintalupaa haetaan uudelle toiminnalle, toiminnalla ei ole aiempaa ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää lupaa.
 

Kiinteistön tiedot, kaavoitustilanne ja ympäristö

Uudenmaan maakuntakaavassa alueelle ei ole osoitettu merkintöjä. Kiinteistö sijaitsee Nurmijärven Kirkonkylän oikeusvaikutuksettomalla taajamaosayleiskaava-alueella (KV 31.8.1988). Kiinteistö sijaitsee alueella, jonka kaavamerkintä on TV eli teollisuus- ja varastoalue. Merkinnällä on osoitettu pääasiassa teollisuus- ja varastokäyttöön varattavat alueet, jotka voivat sisältää myös alueen toiminnoille tarpeellisia liikenneväyliä ja -alueita, virkistysalueita, yhdyskuntateknisen huollon alueita sekä muita alueen pääasiallisia toimintoja palvelevia tiloja.

Alue rajautuu lännestä ja etelästä korttelialueeseen, idästä virkistysalueeseen ja pohjoisesta yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueeseen (ET). Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat alueen länsipuolen korttelialueella Varastotien länsipuolella. Lähin asuinrakennus sijaitsee 60 metrin päässä suunnitellusta seulonta-laitteiston sijainnista.

Alueen pinta ja pohjamaalaji on savi. Varastokentän rakenteen kantavana kerroksena on 1200 mm tiivistettyä kalliolouhetta. Pinnoite on 0-16 kalliomursketta.

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Pohjaveden pinta sijaitsee +54.6 korossa. Lähin pohjavesialue sijaitsee 1,8 km päässä (Valkoja 1-luokan pohjavesialue).

Alue kuuluu Heinojan valuma-​alueeseen (21.057), joka virtaa lähimmillään 30 m etäisyydellä toiminta-alueesta.(Paikkatietoikkuna 2024)

Koetoiminta-alueen läheisyydessä ei ole suojelualueita. Lähin suojelualue on 2 km päässä pohjoiseen sijaitseva yksityinen Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualue (YSA014159). Lisäksi 3.3 km toiminta-alueesta sijaitsee Vantaanjoen Natura2000 suojelualue.

 

Ilmoitettu koetoimina

Toiminnan kuvaus

Koeluontoista toimintaa harjoitettaisiin 8.7- 19.7.2024 välisenä aikana arkipäivinä klo 7-15.30. Alue on kunnan varikko ja hiekkojen säilytys sekä puhdistus tehdään hiekoitushiekalle varatulla kenttäalueella. Käytöstä poistetun hiekoitushiekan seulonta-/puhdistusprosessin testaus tapahtuu arkipäivinä klo 7–15.30 välisenä aikana.

Kiinteistölle tuodulla hiekoitushiekan puhdistamiseen kehitetyllä laitteistolla on tavoitteena tuottaa uudelleenkäyttöön kelpaavaa hiekoitushiekkaa/hiekoitussepeliä.

Mikäli koe onnistuu, kunta hakee ympäristölupaa toiminnan jatkamiselle ja EEJ -statusta puhdistetun hiekan osalta tulevan talven aikana.

 

Prosessin kuvaus

Käytöstä poistettu hiekoitushiekka on kerätty kunnan alueelta kevyenliikenteen väyliltä, sekä kiinteistöjen pihoilta kevään 2024 aikana kunnan varikolle kuivumaan n. kaksi metriä korkeisiin aumoihin. Hiekoitushiekka soveltuu suunnitellussa menetelmässä seulottavaksi, kun se ei sisällä polttoaineita tai öljyä. Hiekka on kerätty alueelta, joilla jätteen voidaan olettaa olevan vähiten pilaantunutta. Alueilla, josta hiekoitushiekka on nostettu, ei ilmoittajan mukaan käytetä suolausta. Keräys on myös toteutettu pienellä vesimäärällä, koska kunnalla ei ole imulakaisukonetta käytössä

Kun hiekoitushiekka on kerätty aumoihin, on niistä otettu näytteitä, joista on analysoitu haitta-aineet (raskasmetallit ja liukoiset hiilivedyt), raekoko ja kulutuskestävyys. Analyysi on tehty akkreditoidussa laboratoriossa. Lisäksi on arvioitu silmämääräisesti sepelin särmikkyyttä. Tulokset on esitetty ilmoituksen liitteenä.

Puhdistuksen aikana hiekoitussepeli kulkee kolmen eri kokoisen seulan lävitse, minkä johdosta ainekset erottuvat koon mukaan ja ne johdetaan kolmen johtimen avulla eri kasoihin. Hienojakoisimman nolla-aineksen erottelussa käytetään lisäksi pienitehoista puhallusta. Nolla-aineksen pölyämistä ehkäistään ensisijaisesti kosteuttamisella ja maltillisella puhaltamisella ja toissijaisesti siirtämällä prosessi suljettuun tilaan/halliin.

Puhdistuksessa erotetut roskat sekä hienoaines punnitaan ja viedään kaatopaikalle. Puhdistettu hiekka kuormataan katettuun varastohalliin. Käsiteltävän käytöstä poistetun hiekoitushiekan määrä on n. 1000 tn ja sen seulontaan arvioidaan kuluvan aikaa noin 2 viikkoa. Käsitellyn hiekan varastohalli on tilavuudeltaan riittävä hiekan varastointiin.

Seulottu hiekka siirretään hiekoitushalliin, siitä analysoidaan haitta-ainepitoisuudet sekä hiekoitussepelin liukkaudentorjuntaominaisuuksia testataan Micro Deval - testin avulla ja sen käyttöä testataan tulevana talvena.

 

Koetoiminnan aikana selvityksen alla olevia asioita

Työssä tutkitaan, saadaanko testattavalla kuivaseulontamenetelmällä uusiokäyttöön soveltuvaa hiekoitushiekkaa, kuinka paljon määrällisesti, paljonko se maksaa ja kuinka paljon jää ns. jätettä, eli nolla-ainesta ja tumppeja. Käytöstä poistettua hiekoitushiekkaa ei ole pystytty kunnassa aikaisemmin hyödyntämään, vaan se on toimitettu kokonaan jäteasemalle.

Koetoiminnan aikana testataan erityisesti hiekoitushiekan puhdistamiseen kehitettyä seulaa, ja puhdistustehokkuutta tiettyjä parametrejä (aika, kosteuspitoisuus) seuraamalla, sekä tuotetaan raportointitietoa prosessista.

Lopputuotteesta tutkitaan hiekan liukkaudentorjunta- ja ympäristökelpoisuus.

 

Prosessin riskitekijät

Seulottavan hiekoitussepelin tulee olla seulonnan aikana kohtuullisen kuivaa. Seulonta-ajankohtaan osuvat rankkasateet hidastavat tai saattavat siirtää seulontaa myöhemmäksi. Tarvittaessa hiekoitushiekka voidaan siirtää halliin suojaan.

Kyseistä seulontakonetta on olemassa toistaiseksi vain yksi kappale. Sen rikkoutuessa seulonta siirtyy ennalta määrittelemättömän ajan eteenpäin. Urakoitsijan estyessä riski on pienempi, hän voi tarvittaessa lähettää tilalleen tuuraajan.

Jos prosessi ei toimi ja hiekka ei ole tarpeeksi särmikästä, se toimitetaan kaatopaikalle.

 

Toiminnasta syntyvät jätteet ja arvio toiminnan ympäristövaikutuksista

Jätteet

Puhdistuksesta jäänyt jäte, joka sisältää hiekan nolla-ainesta, tupakantumppeja ja lehtiä, toimitetaan jätteenä Metsä-Tuomelan jäteasemalle Nurmijärvelle katujen puhdistuksessa syntyvänä jätteenä. Arvio syntyvän jätteen määrästä olisi n. kolme kuutiota. Kelluvia epäpuhtauksia ei pitäisi olla paljoa, mutta se selviää vasta tuloksista.

Seulonnan aikana tuleva jäte toimitetaan kaatopaikalle punnituksen kautta. Jätteelle on hyvin tilaa hiekoitushiekkakentällä kuljetukseen saakka. Ei ole odotettavissa suuria määriä jätettä. Arviolta yksi kuorma-auton kuorma.

 

Vedenkäyttö, kemikaalit ja polttonesteet

Hiekoitushiekan puhdistus toteutetaan kuivaseulontana, jolloin ei synny haitta-aineita sisältäviä prosessivesiä. Vettä käytetään tarvittaessa liiallisen pölyämisen ehkäisyyn.

 

Pohja- ja hulevedet

Toiminta ei sijaitse luokitellulla pohjavesialueella. Lähin pohjavesialue sijaitsee 1,8 km päässä (Valkoja 1-luokan pohjavesialue).

Toiminta-alueen kenttämateriaali on tiivistettyä mursketta ja pohjamaa savea. Murske sekä pidättää että suodattaa syntyviä hulevesiä. Hulevedet kulkeutuvat pintavalumana Heiniojaan ja päätyvät Kyläjokeen. Heiniojasta on otettu tarkkailunäytteet 11.6.2024 karttaliitteen mukaisesti ja toimitettujen vedenlaadun tulosten mukaan veden laatu ojassa on todettu hyväksi.

 

Päästöt ilmaan ja melu

Toiminnanharjoittaja on arvioinut muodostuvan pölyn määrän vähäiseksi prosessin teknisten ominaisuuksien vuoksi. Nolla-aineksen puhaltamisessa käytettävä teho on maltillinen. Prosessissa erottelun tehokkuus perustuu prosessin hitauteen, jolloin nolla-aines ehtii tipahtaa/erottua ilman voimakasta puhaltamista.

Pöly ei ilmoituksen mukaan leviä toiminta-alueelta ympäristöön. Varastoalueen reunalla on myös tiheää puustoa, joka pysäyttää mahdolliset pölyämiset muille kiinteistöille. Mikäli pölyä muodostuu liikaa, hiekoitushiekkakasoja kostutettaisiin pölyämisen estämiseksi kasteluauton avulla. Tarvittaessa puhdistusprosessi siirretään hallin sisälle. Varastoalueen reunalla on myös tiheää puustoa, joka pysäyttää mahdolliset pölyämiset muille kiinteistöille.

Seuloja tekee työn pyöräkoneen sisällä hytissä ja käyttää suojaimia.

Puhdistus aiheuttaa melua normaalin koneenkäytön verran.

Työ suoritetaan virka-aikana ma-pe klo 7-15:30. Puhdistus aiheuttaa ilmoituksen mukaan melua normaalin koneenkäytön verran.

 

Tarkkailu

Pölymittaukset

Koetoiminnan aikana pölypäästöjä voidaan seurata ulkopuolisen asiantuntijan toimesta.

Hulevesien tarkkailu

Heinojan vedestä on otettu tarkkailunäyte ennen toiminnan aloittamista. Näyte on otettu toiminta-alueen yläjuoksulta ja alajuoksulta. Tähän mennessä hiekoitushiekasta otettujen näytteiden perusteella, ei ole syytä olettaa, että hiekasta syntyisi merkittäviä päästöjä, sillä öljyjaetta on kerätyssä hiekoitushiekassa todella vähän ja metallijäämiä jopa vähemmän kuin puhtaassa.

Käyttötarkkailu

Toiminnan nimetty vastuuhenkilö seuraa ja dokumentoi työn etenemistä jatkuvatoimisesti sekä hoitaa kirjanpidon.

Häiriö-, vaara ja poikkeustilanteet

Varikolla on varautumissuunnitelmat häiriö- vaara ja poikkeustilanteiden varalta. Polttoaine- ja öljyvuotojen varalle on alueella kaksi lavaa imeytysainetta, jonka käyttöä on harjoiteltu. Palotilanteiden varalta on tehty palontorjuntasuunnitelma ja palosammuttimet on tarkastettu toukokuussa 2024. Hiekkahallin seinästä löytyy sammutin ja kaikissa koneissa on sammuttimet. Kivipölyn leviämistä ehkäistään tarvittaessa sorateiden kasteluun käytettävällä kalustolla. Työalue on aidattu ja ulkopuolisten pääsy alueelle estetty.

 

Vakuus

Toiminnanharjoittaja on esittänyt ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaisen vakuuden määräksi 5000 euroa. Alueen siistiminen ja varastoidun 1000 tonnin hiekoitushiekkamäärän kuljetus ja käsittelylaitokselle kustantaa toiminnanharjoittajan arvion mukaan 5000 euroa.

 

Kuuleminen ja lausuntopyynnöt

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja,​ eikä ilmoituksen vireilläolosta ole kuulutettu,​ koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin tai yksityisiin etuihin,​ kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto,​ sijainti sekä ilmoituksen johdosta annettavat määräykset.

Lisätietoja: ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal puh. 040 314 4875.

Päätös

Päätän hyväksyä ympäristönsuojelulain 122.1 §:n nojalla hyväksyä koetoimintaa koskevan ilmoituksen, ja antaa Nurmijärven kunnalle alla olevat ilmoitettua koetoimintaa koskevat määräykset 1 - 14.Koetoimintaa koskevat määärykset

1.       Koeluontoisen toiminnan aikana käytöstä poistettua hiekoitushiekkaa (20 02 02) saa käsitellä varikkoalueella koetoiminnan aikana 1000 tonnia. Alueelle ei saa ottaa vastaan muuta jätettä tai jätteitä,​ jotka on luokiteltu vaaralliseksi jätteeksi. Mikäli alueelle tuodaan jätettä,​ jonka vastaanottoa ei ole hyväksytty tässä päätöksessä,​ on jäte viipymättä toimitettava sellaiseen käsittelypaikkaan,​ jonka ympäristöluvassa vastaavan jätteen vastaanotto on hyväksytty tai palautettava jäte jätteen haltijalle.

2.       Koetoimintaa saa tehdä koetoimintailmoituksessa esitetyn aikataulun mukaisesti 8.7- 19.7.2024 välisenä aikana. Koetoimintaa saa harjoittaa alueella arkipäivisin kello 7.00 - 15.30 välisenä aikana (YSL 52 §).

3.       Toiminnalle on nimettävä vastuu-​ ja yhteyshenkilö mahdollisten haittailmoitusten ja muiden koetoimintaa koskevien yhteydenottojen varalta. Vastuu-​ ja yhteyshenkilöiden yhteystiedot on ilmoitettava Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukseen ja pidettävä ajan tasalla.

4.       Käytöstä poistetun hiekoitushiekan käsittelyn tulee tapahtua hallitusti, niin ettei siitä aiheudu pölyhaittaa, tai maaperän tai vesistön pilaantumisen vaaraa. Jos toiminnasta aiheutuu roskaantumista,​ pöly-​ tai meluhaittaa tai muuta ympäristöhaittaa,​ on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin haittojen ehkäisemiseksi ja vahinkojen korjaamiseksi. Tarvittaessa koeluonteinen toiminta on keskeytettävä tai lopetettava kokonaan.

5.       Toiminnasta tai toiminnan liikenteestä ei saa aiheutua pölyhaittaa alueen ulkopuolelle. Pölyn leviämistä ympäristöön on tarvittaessa estettävä huputtamalla/suojaamalla päästölähde ja käyttämällä kastelua tai muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Pölyn leviäminen ajoneuvoista ja laitteistosta toiminta-alueen ulkopuolelle on estettävä. (YSL 52 §)

6.       Toiminnasta syntyvä melu ei saa melulle alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja. Ympäristönsuojeluviranomainen voi tarvittaessa edellyttää meluntorjuntatoimenpiteitä ohjearvojen täyttämiseksi. (YSL 52 §, Vnp 993/1992).

7.       Toiminta on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu pilaantumisvaaraa maaperälle, pinta- tai pohjavesille. Työkoneiden tankkaus, huolto tai muut toimet eivät saa aiheuttaa maaperän tai pohjaveden pilaantumisen vaaraa. (YSL 15–17, 52 ja 66 §)

8.       Jätteeksi luokiteltavaa prosessissa puhdistettua hiekoitushiekkaa saa varastoida katetussa tilassa enintään vuoden ajan. Tänä aikana jätteelle tulee hakea EEJ- hyväksyntä.  Varastoinnista ei saa aiheutua roskaantumista tai ympäristön, vesistön tai maaperän pilaantumisen vaaraa. Mikäli jätteelle ei haeta tai se ei saa EEJ hyväksyntää, tulee se toimittaa viimeistään 31.7.2025 mennessä sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty. Varastoinnin lopettamisesta on tehtävä ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

9.       Koeluonteisen toiminnan päättyessä toimintaan kuuluvat tilat ja alueet on viipymättä saatettava sellaiseen tilaan,​ ettei niistä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle ja terveydelle. Prosessissa käyttämättä jääneet jätteet on toimitettava laitokselle,​ jolla on lupa vastaanottaa kyseisiä jätteitä.

10.   Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta on ilmoitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen. Koetoiminnasta on pidettävä kirjaa ja koetoiminnan päätyttyä koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä loppuraportti. Raportti on toimitettava 31.10.2024 mennessä ja siinä on esitettävä tiedot määräyksen 12 mukaisesti.

 

Tarkkailu- ja raportointimääräykset

11.   Käsiteltävästä käytöstä poistetusta hiekoitushiekasta on tehtävä liukoisuustestit. Käsiteltävän hiekoitushiekan pitoisuudet eivät saa ylittää öljyhiilivetyjen osalta VNa 214/2007 liitteen mukaisia kynnysarvoja. Pilaantunut aines on toimitettava sellaiseen käsittelypaikkaan, jonka ympäristöluvassa kyseisen jätteen vastaanotto on hyväksytty.

12.   Kolmen kuukauden kuluessa ilmoitetun koeluonteisen toiminnan loppumisesta on toimitettava Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen loppuraportti. Raportista on käytävä ilmi ainakin seuraavat tiedot:

-          yhteenveto koetoiminnan tavoitteiden toteutumisesta ja koetoiminnan ympäristövaikutuksista,

-          käsiteltyjen jätteiden määrät

-          koetoiminnassa syntyneiden jätteiden määrät, toimituspaikat ja käsittelytavat (t),

-          tutkimustiedot käsitellyn hiekoitushiekan laadusta, ympäristöominaisuuksista ja käytettävyydestä (mahdolliset kohteet, käyttötarkoitus/-tapa) sekä käytetyn menetelmän soveltuvuudesta ko. jätteen käsittelymenetelmäksi.

-          raporttiin tulee sisällyttää arvio toiminnan mahdollisista vaikutuksista ympäristöön,

-          selvitys keskeytyksistä, poikkeuksellisista tapahtumista ja häiriötilanteista,

-          tiedot tehdyistä huolto- ja korjaustoimenpiteistä,

-          yhteenveto mahdollisista naapurustosta tulleista yhteydenotoista

 

Häiriö- ja poikkeukselliset tilanteet

13.   Toiminnanharjoittajan on onnettomuuksien, ennakoimattomien tuotantohäiriöiden ja muiden poikkeuksellisten tilanteiden estämiseksi huolehdittava siitä, että ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat toiminnot on ohjeistettu.  Toiminnanharjoittajan on huolehdittava toiminta-alueen rakenteiden ja työkoneiden huollosta ja kunnossapidosta siten, että ne eivät käytön aikana vioitu tai muutu siten, että toiminnasta aiheutuvien ympäristö- tai terveysvahinkojen riski lisääntyy.

Toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä viivytyksettä poikkeuksellisen tilanteen edellyttämiin korjaus- tai torjuntatoimiin ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminta-alueella on oltava saatavilla riittävä määrä imeytysmateriaalia sekä alkusammutuskalustoa. Vuotoina ympäristöön päässeet polttonesteet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. Toimintahäiriön tai onnettomuuden luonne sekä siitä aiheutuvat päästöt huomioon ottaen toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa tilanteesta pelastusviranomaiselle sekä Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Maaperän pilaantumiseen johtaneista polttoaine- ja öljyvuodoista tulee lisäksi ilmoittaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisen tilanteen jälkeen toiminnanharjoittajan on varauduttava asianmukaisin toimenpitein siihen, ettei vastaava tilanne toistu. (YSL 52, 66, 123 ja 134 §)

14.   Nurmijärven kunnan on asetettava Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnalle 5 000 euron vakuus alueen asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Hyväksyttävä vakuus on asetettava ennen toiminnan aloittamista. Vakuuden pitää olla voimassa toistaiseksi. Vakuus voidaan vapauttaa, kun toiminnan jälkihoitotoimenpiteiden ja jätteen varastoinnin loppuunsaattamisesta on tehty ilmoitus kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Ilmoitus on tehtävä viimeistään 31.7.2025 mennessä (YSL 59, 60 ja 61 §).

 

Ratkaisun perustelut

Yleiset perustelut koetoiminnalle

Ympäristönsuojelulain (527/2014) 31 §:n mukaan ympäristölupaa ei tarvita koeluonteiseen lyhytaikaiseen toimintaan, jonka tarkoituksena on kokeilla uutta tekniikkaa, raaka-tai polttoainetta, valmistus-tai polttomenetelmää tai puhdistuslaitetta taikka käsitellä jätettä laitos-tai ammattimaisesti tällaisen toiminnan vaikutusten, käyttökelpoisuuden tai muun näihin rinnastettavan seikan selvittämiseksi. Tällaisesta toiminnasta tehtävästä ilmoituksesta säädetään 119 §:ssä. Jos koeluonteisesta toiminnasta saattaa aiheutua 27 §:n 2 momentissa tarkoitettu seuraus,​ toimintaan on kuitenkin oltava ympäristölupa.

Edellä 31 §:ssä tarkoitetusta koeluonteisesta toiminnasta on tehtävä ilmoitus sähköisesti lupaviranomaiselle viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista. Toiminnanharjoittajan asemassa oleva luonnollinen henkilö voi jättää ilmoituksen paperisena.

Nurmijärven kunnan ilmoituksessa kuvattu koetoiminta täyttää ympäristönsuojelulain 31 §:n mukaiset edellytykset. Ilmoituksen mukainen toiminta on ympäristönsuojelulain 31 §:n tarkoittamaa koeluonteista lyhytaikaista toimintaa,​ johon ei tarvita ympäristölupaa. Ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan päätöksessä on annettava tarpeelliset määräykset toiminnasta aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja toiminnan järjestämiseen liittyvien jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi. Päätöksessä voidaan lisäksi antaa määräyksiä toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille.

Katson, että ilmoituksessa kuvattu koeluonteinen toiminta voidaan toteuttaa ilmoituksen mukaisesti tässä päätöksessä annettuja määräyksiä noudattaen. Ilmoittajan esittämiä ja päätöksessä edellytettyjä ympäristönsuojelutoimia ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi sekä ympäristönsuojelulain ja jätelain velvoitteiden täyttämiseksi voidaan pitää riittävinä toiminnalle.


Ympäristönsuojelulain 121 §:n mukaista asianosaisten kuulemista ei ole pidetty tarpeellisena, koska ilmoitettu toiminta ei merkittävästi lisää ympäristövaikutuksia toiminta-alueella eikä ilmoitetun mukainen toiminta vaikuta olennaisesti yleisiin tai yksityisiin etuihin.

 

Määräysten perustelut

Koeluonteisen toiminnan tulee olla luonteeltaan rajattua ja lyhytaikaista ottaen huomioon toiminnan ja kokeilun tarkoitus. Koetoiminnan laajuus on rajattu ilmoituksen mukaiseksi.  Päätöksessä on myös tarpeen määrätä mitä jätettä ja kuinka paljon laitokselle saa vastaanottaa ja käsitellä.  Tämä on myönnetty ilmoituksen mukaisesti. Koetoiminnan toiminta-​aika (8.7- 19.7.2024) on rajattu ilmoituksen mukaiseksi. Lisäksi on tarpeen määrätä,​ kuinka toiminnanharjoittajan tulee toimia,​ jos alueelle tuodaan sellaista jätettä,​ jota ei ole sallittu vastaanotettavan. Myös jätteen varastoinnista kiinteistöllä on tarpeen määrätä roskaantumisen ehkäisemiseksi. (Määräys 1 ja 2)

Jätelain 141 §:n mukaan jätteenkäsittelylaitoksella tulee olla ammattitaitoinen vastuuhenkilö toiminnan asianmukaista hoitoa,​ käyttöä ja käytöstä poistamista ja niihin liittyvää toiminnan seurantaa ja tarkkailua varten. Vastuuhenkilön yhteystiedot tulee pitää ajan tasalla,​ jotta toiminnan viranomaisvalvonta voidaan suorittaa asianmukaisesti. Alueella on oltava myös käytännön valvontaa tekevä henkilö tai henkilöitä,​ jotka ovat perehtyneet tähän päätökseen ja huolehtivat,​ että toiminta alueella on ilmoituksen sekä päätöksen mukaista. (Määräys 3).

Määräyksessä on määrätty,​ että laitoksen toimintaa tulee harjoittaa ilmoituksen mukaisesti. Jos haitallisia ympäristövaikutuksia ilmenee,​ on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen synnyn estämiseksi ja haittojen korjaamiseksi. Koeluonteinen toiminta on tarvittaessa keskeytettävä tai lopetettava kokonaan ympäristöhaittojen synnyn estämiseksi ja/tai laajuuden rajoittamiseksi. Määräyksellä on varmistettu riittävät ympäristönsuojelutoimenpiteet (Määräys 4, 6,7).

Määräys pölyntorjunnasta on annettu, jotta toiminnasta ei aiheudu pölypäästöjä ympäristöön. Toiminnanharjoittaja on lisäksi velvoitettu ryhtymään toimenpiteisiin, jos pölyhaittaa esiintyy (Määräys 5)

Alueella käsitellään ilmoituksen mukaisesti käytöstä poistettua hiekoitushiekkaa. Prosessissa muodostuva hiekoitushiekka on jätettä, koska sille ei ole haettu jätelain (646/2011) 5 b §:n mukaista jätteeksi luokittelun päättymistä (EEJ = ei enää jätettä). Jätelain 8 § mukaisesti jätteen käsittelyssä on noudatettava etusijajärjestystä. Ensisijaisesti on vähennettävä syntyvän jätteen määrää ja haitallisuutta. Jos jätettä kuitenkin syntyy, jätteen haltijan on ensisijaisesti valmisteltava jäte uudelleenkäyttöä varten tai toissijaisesti kierrätettävä se. Lisäkäsi JL 11a § Jätettä vastaanotettaessa ja kerättäessä on toimittava siten, ettei mahdollisuus jätteen uudelleenkäytön valmisteluun heikenny. Katson, että toiminnan luonteen perusteella jätteen laatu, varastoinnin laajuus ja kestoaika sekä varastoinnin tarkoitus huomioon ottaen, jätettä voidaan varastoida sen uudelleenkäytön valmistelua varten alueella annetun määräyksen mukaisesti. (Määräys 8)

Koetoiminnan aloittamisesta ja lopettamisesta ilmoittaminen on tarpeen asianmukaisen valvonnan kannalta. Lopettamistoimista määrääminen on tarpeen,​ koska jätteen käsittelypaikka on jätteen vastaanoton ja muun toiminnan lakattua viipymättä saatettava sellaiseen tilaan,​ ettei siitä käytöstä poistamisen jälkeen aiheudu jätelain 13 §:n 2 momentissa tarkoitettua vaaraa tai haittaa. Koetoiminnan päätyttyä toimintaa harjoittanut vastaa edelleen tarvittavista toimista pilaantumisen ehkäisemiseksi. Jätelain 12 §:n 2 momentin mukaan jätteen haltijan on oltava selvillä jätteen alkuperästä,​ määrästä,​ lajista,​ laadusta ja muista jätehuollon järjestämiselle merkityksellisistä jätteen ominaisuuksista sekä jätteen ja jätehuollon ympäristö-​ ja terveysvaikutuksista ja tarvittaessa annettava näitä koskevat tiedot muille jätehuollon toimijoille. (Määräykset 9 ja 10)

Tarkkailua, raportointia, kirjanpitoa ja erilaisia ilmoituksia koskevat määräykset ovat tarpeen valvonnan ja tarkkailun tehokkaaksi toteuttamiseksi. Valvontaviranomaisella on oikeus saada säädösten ja määräysten valvontaa ja tehtävien hoitamista varten tarpeelliset tiedot. Luvan haltijan on oltava selvillä toimintansa ympäristövaikutuksista ja haitallisten vaikutusten vähentämismahdollisuuksista. Ympäristönsuojelulain 209 §:n mukaan mittaukset, testaukset, selvitykset ja tutkimukset on tehtävä pätevästi, luotettavasti ja tarkoituksenmukaisin menetelmin. Luvassa on annettava tarpeelliset määräykset jätelain 120 §:ssä säädetystä jätehuollon seurannasta ja tarkkailusta. (Määräykset 11 - 12)

Häiriö-, onnettomuus- ja poikkeustilanteiden ilmoitus- ja toimintamääräys on annettu välittömän ympäristövahingon torjunnan onnistumisen varmistamiseksi ja valvonnan toteutumiseksi. Määräyksessä korostetaan toiminnanharjoittajan velvollisuutta toimia asiassa viipymättä ympäristön pilaantumisen estämiseksi. Välittöminä toimenpiteinä voidaan pitää toiminnan keskeyttämistä, päästön leviämisen estämistä ja viranomaisilmoituksia. Poikkeuksellisia tilanteita koskeva ilmoitusvelvollisuus on annettu viranomaisten tiedonsaannin ja oikeiden toimintatapojen turvaamiseksi ympäristöä ja terveyttä uhkaavissa häiriötilanteissa. Määräys perustuu ympäristönsuojelulain 123 §:ään. (Määräys 13)

Koetoimintapäätöksessä on annettu määräys vakuuden asettamisesta, koska ympäristönsuojelulain 59 §:n mukaan jätteen käsittelytoiminnan harjoittajan on asetettava vakuus asianmukaisen jätehuollon, seurannan, tarkkailun ja toiminnan lopettamisessa tai sen jälkeen tarvittavien toimien varmistamiseksi. Toiminnanharjoittaja on esittänyt 5 000 euron vakuutta, jota voidaan pitää toiminnalle riittävänä.  Alue voidaan ottaa sellaisenaan muuhun käyttöön, mikäli toiminta loppuu muusta syystä, kunhan alueelta toimitetaan vain välivarastossa olevat materiaalit pois.  Vakuuden antajan on oltava luotto-, vakuutus- tai muu ammattimainen rahoituslaitos, jolla on kotipaikka Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. (Määräys 14)

 

Päätöksen täytäntöönpano

Tämä päätös on lainvoimainen valitusajan jälkeen, jos päätökseen ei haeta muutosta. Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään, että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Perustelut

Koeluonteisen toiminnan saa aloittaa 30 vuorokauden kuluttua ilmoituksen jättämisestä. Sen varmistamiseksi, että koeluonteinen toiminta tehdään tässä päätöksessä hyväksytyssä laajuudessa ja muodossa, on tarpeen määrätä päätöstä noudatettavaksi mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota tämän määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää päätöksen täytäntöönpanon.

 

Käsittelymaksu ja sen määräytyminen

Ilmoituksen käsittelystä peritään Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunnan 12.12.2023 § 171 hyväksymän ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n ja taksan liitteenä olevan maksutaulukon kohdan 24.2 mukaan 1260 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä,​ kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190.3 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Laskutus tapahtuu erillisellä laskulla päätöksen saatua lainvoiman.

 

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 6,​ 7,​ 14,​ 16,​ 17,​ 20,​ 31,​ 53,​ 59,​ 60,​ 61,​ 61 a,​ 85,​ 119,​ 121,​ 122,​ 123,​ 172,​ 190,​ 191,​ 200,​ 201,​ 205 ja 209 §:t;​

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (YSA 713/2014): 2,​ 24 ja 26 §:t

Jätelaki (646/2011): 5,​ 5b,​ 6,​ 8,11, 11a,​ 12,​ 13,​14,​15b,20,21,28,​ 29,​ 30,​ 72,73,​ 118-​122,​ 141 §:t;​

Valtioneuvoston asetus jätteistä (179/2012): 4,​ 13, 20, 22 §:t ja liite 4;​

Valtioneuvoston asetus maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arvioinnista (214/2007)

Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 § 95);​

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta 19.9.2023 § 109);​

Keski-​Uudenmaan ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta 12.12.2023 § 171)

 

Nähtävilläolo

Päätös pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

 

Päätöksestä tiedottaminen

Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja sen katsotaan tulleen tiedoksi, kun se on annettu. Päätöksen antopäivä on 3.7.2024.

 

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen:

Nurmijärven kunta/Ympäristötoimiala

Uudenmaan ELY-keskus (kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi)

Päätöksestä kuulutetaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Nurmijärven kunnan verkkosivuilla 5.7. - 12.8.2024 välisenä aikana

 

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin päätösasiasta. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Viimeinen valituspäivä on 12.8.2024.

 

Allekirjoitus

Leena Mehtätalo-Khanal, vs. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus