§ 49 Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö/Jekku ry,​ päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta,​ Tuusula

Lataa  Kuuntele 

TUUDno-2024-1526

Päätöspäivämäärä

4.7.2024

Päätöksen tekijä

Ympäristötarkastaja

Päätöksen peruste

alla esitetyn mukaisesti

Kuvaus

Vireilletulo

Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry/Jekku ry,​ Jokivarrentie 16, ​05400 Jokela,​ y-​ tunnus 3071284-​2,​ on laittanut vireille 12.6.2024 Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksessa ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua aiheuttavasta tapahtumasta (TUUDno-2024-1526). 

Kiinteistötiedot/työskentelyalue

Ilmoituksen mukainen ulkoilmatapahtuma järjestetään osoitteessa Nukarintie 5,​ 05400 Jokela.

Toimintakuvaus ja ympäristönsuojelutoimet

Ilmoituksen mukaan kohteessa järjestetään ulkoilmakonsertti perjantaina ja lauantaina 12.-13.7.2024 klo 13:00-​23:30. Kaksipäiväinen festivaali järjestetään ravintola Tiilitehtaan terassilla.

Ilmoituksen mukaan tapahtuman melutaso 10 metrin päässä on 98 dB. Äänentoisto on suunnattu​ poispäin asuinrakennuksista. Ilmoituksessa arvioidaan tiilitehtaan rakennuksen vaimentavan ääntä Konduktöörintien suuntaan sekä aluetta ympäröivä pieni metsäalueen vaimentaa äänen leviämistä ympäristöön. Äänenvoimakkuutta seurataan ammattiääniteknikon toimesta desibelimittarilla. Yleisölle suositellaan käytettäväksi korvatulppia.

Ilmoituksen mukaan lähimmät häiriintyvät kohteet sijaitsevat Nukarintie 3:ssa ja Konduktöörinkujalla noin 100 metrin päässä sekä Tikuntekijän polku.

Tapahtumasta tiedotetaan porraskäytävä-​ ja talokohtaisesti lähialueen asukkaille. Tiedote jaetaan Puistotien,​ Nukarintien,​ Konduktöörinkujan,​ Asemapäällikönkujan ja Tikuntekijänpolulle.

Tarkastukset

Alueelle ei ole tehty tarkastusta.

Kuuleminen ja lausuntopyynnöt

Ilmoituksesta ei ole pyydetty lausuntoja eikä ilmoituksen vireilläolosta ole kuulutettu,​ koska ilmoitetun toiminnan ei voida katsoa olennaisesti vaikuttavan yleisiin ja yksityisiin etuihin,​kun otetaan huomioon toiminnan ajankohta ja kesto sekä ilmoituksen johdosta annettavassa päätöksessä annettavat määräykset meluntorjunnasta. Tapahtumajärjestäjän suorittamaa tiedottamista voidaan pitää tässä tapauksessa riittävänä.  

 

Lisätietoa: vs. ympäristötarkastaja Leena Mehtätalo-Khanal (0403144875)

Päätös

Päätän ympäristönsuojelulain (527/2014) 122.1 §:n nojalla antaa Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry:lle (Jekku ry) osoitteessa Nukarintie 5,​ ​05400 Jokela,​ järjestettävää tapahtumaa koskevat seuraavat määräykset:

1.       Tapahtuman saa järjestää ilmoituksen mukaisena 12.-13.7.2024 klo 13:00-​23:30. Melutasoja tulee seurata tapahtuman ajan.

2.       Melumittaus tulee tehdä lähimmässä häiriintyvässä kohteessa ja jatkuvatoimisesti miksauspöydällä koko tapahtuman ajan. 

3.       Tapahtumassa käytettävät äänentoistolaitteet tulee säätää ja suunnata siten,​ että melutaso lähimmissä häiriintyvissä kohteissa ei ylitä LAeq 5 minuuttia 70 dB eikä ilmoituksen mukaista maksimimelutasoa LAeq 5 min 98 dB 10 metrin päässä.

4.       Melumittauksista on laadittava mittauspöytäkirja,​ ​joka on toimitettava tiedoksi Keski-​Uudenmaan ympäristökeskukselle viimeistään 31.8.2024 mennessä.

5.       Tapahtumasta on tiedotettava lähialueen asukkaille ja muille toimijoille. Tiedotteesta tulee käydä ilmi tapahtuman järjestäjän yhteystiedot sekä tapahtuman alkamis-​ ja päättymisajankohta kellonaikoineen. Yhteystiedoissa tulee olla myös puhelinnumero,​ johon voi tarvittaessa antaa palautetta koko tapahtuman ajan. Tiedote tulee jakaa vähintään ilmoituksessa esitettyihin osoitteisiin Puistotien,​ Nukarintien,​ Konduktöörinkujan,​ Asemapäällikönkujan, ja Tikuntekijänpolun kiinteistöihin.

6.       Toiminnassa tulee muutoin ympäristön pilaantumisen estämiseksi noudattaa,​ mitä ympäristönsuojelulaissa tai muualla lainsäädännössä säädetään tai niiden nojalla määrätään pohjaveden ja maaperän pilaamiskiellosta,​ ilmansuojelusta sekä jätehuollon järjestämisestä.

7.       Ympäristönsuojelulain 200 §:n nojalla määrään,​ että tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta,​ ​jollei muutoksen hakuviranomainen toisin määrä.

 

Päätöksen perustelut

Ympäristösuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaan toiminnanharjoittajan on tehtävä kunnan ympäristösuojeluviranomaiselle kirjallinen ilmoitus tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta toimenpiteestä tai tapahtumasta,​ kuten rakentamisesta tai yleisötilaisuudesta,​ ​jos melun tai tärinän on syytä olettaa olevan erityisen häiritsevää. Ilmoitus on ympäristönsuojelulain 118.3 §:n mukaan tehtävä hyvissä ajoin ennen toimenpiteeseen ryhtymistä tai toiminnan aloittamista,​ ​kuitenkin viimeistään 30 vuorokautta ennen tätä ajankohtaa,​ ​jollei kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätä tätä lyhyemmästä ajasta. Tuusulan kunnassa ei ole ympäristönsuojelumääräyksiä.

Viranomaisen on ympäristönsuojelulain 122.1 §:n mukaan tehtävä ilmoituksen johdosta päätös,​ jossa voidaan antaa tarpeellisia määräyksiä ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä,​ toiminnan tarkkailusta ja tiedottamisesta asukkaille sekä jätelain mukaisten velvollisuuksien täyttämisestä. Ilmoituksen käsittelyssä ja ilmoituksen johdosta tehdyssä päätöksessä on otettu huomioon ilmoitusta koskevan toiminnan sijainti,​ ​kesto ja tapahtuman luonne. 

Päätöksessä on rajoitettu toiminta-​aika järjestäjän tekemän ilmoituksen mukaiseksi. (Määräys 1.)

Melumittauksilla ja asetetuilla desibelirajoilla varmistetaan,​ ettei tapahtumasta aiheudu lähialueen asukkaille merkittävää meluhaittaa. (Määräys 2 ja 3.)

Melumittausten raportointi on tarpeen valvonnan kannalta. Mittaustulosten perusteella arvioidaan,​ oliko melutilanne päätöksen mukainen. (Määräys 4.) Ympäristönsuojelulain 122 §:n mukaisesti sisältää päätös myös määräyksen tiedottamisesta lähialueen asukkaille ja muille toimijoille. Tiedotteen jakelualueen tulee olla riittävän laaja. (Määräys 5.)

Päätöksessä on lisäksi annettu määräys yleisestä huolehtimisvelvollisuudesta ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen määräysten perusteella ja niiden toteuttamiseksi. (Määräys 6.)

Ympäristönsuojelulain 200 §:n mukaan viranomainen voi määrätä,​ ​että 122 §: ssä tarkoitettua määräystä tai päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava. Muutoksenhakutuomioistuin voi kieltää päätöksen täytäntöönpanon. (Määräys 7.)

Käsittelymaksu

Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta on 12.12.2023 § 171 hyväksynyt kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ilmoituksen käsittelymaksu määräytyy ympäristönsuojeluviranomaisen taksan 3 §:n sekä maksutaulukon kohdan 24.1 mukaan ja on suuruudeltaan 378 €. Maksu on taksan 14.1 §:n mukaan suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä,​ kun asiaa koskeva päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. Ilmoituksen käsittelymaksusta valitetaan ympäristönsuojelulain 190 §:n mukaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Laskutus tapahtuu erillisellä laskulla päätöksen saatua lainvoiman.

Oikeusohjeet

Ympäristönsuojelulaki (527/2014): 85,​ 118,​ 121,​ 122,​ 190,​ 191,​ 200,​ 201,​ 205 §:t;​

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta (713/2014): 24,​ 26 §;​

Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa (Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta 12.12.2023 § 171);

Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen toimintasääntö (Keski-​Uudenmaan ympäristölautakunta 11.5.2021 § 52);​

ja Tuusulan kunnan hallintosääntö (Tuusulan kunnanvaltuusto 19.6.2023 § 95).

Nähtävilläolo

Päätös pidetään nähtävillä valitusaikana Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www. keskiuudenmaanymparistokeskus.fi.

Tiedoksianto

Päätös annetaan tiedoksi valitusosoituksineen tavallisena tiedoksiantona:

Jokelan elävän alakulttuurin kehitysyksikkö ry/Jekku ry 

Uudenmaan Ely-​keskus,​ ​kirjaamo.uusimaa@ely-​keskus.fi

Muille asianosaisille kuuluttamalla päätöksestä Keski-​ Uudenmaan ympäristökeskuksen ja Tuusulan kunnan verkkosivuilla 5.7. -​ 12.8.2024. 

 

 

Allekirjoitus

Leena Mehtätalo-Khanal, vs. ympäristötarkastaja, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus

Organisaatiotieto

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus